Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden for integration – velintegrerede indvandrere beriger EU økonomisk og kulturelt

Bruxelles, den 20. juli 2011 – Kommissionen vedtog i dag en "europæisk dagsorden for integrationen af tredjelandsstatsborgere" med henblik på at øge de økonomiske, sociale og kulturelle fordele ved migration i Europa. Dagsordenen lægger vægt på indvandreres fulde deltagelse i alle aspekter af samfundslivet og fremhæver den vigtige rolle, som de lokale myndigheder spiller.

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, sagde: "En vellykket integration forudsætter, at indvandrere får mulighed for at deltage fuldt ud i det nye samfund. Muligheden for at lære sproget i det modtagende land, for at få adgang til beskæftigelse og uddannelse samt for at få den samfundsøkonomiske kapacitet til at forsørge sig selv er afgørende for en vellykket integration. Integrationen af indvandrere i Europa har indtil videre ikke været særlig vellykket. Vi bør alle gøre en større indsats - af hensyn til de mennesker, som kommer hertil, men også fordi velintegrerede indvandrere udgør et aktiv for Europa, eftersom de beriger vores samfund kulturelt og økonomisk".

En kvalitativ Eurobarometer-undersøgelse om integration, der blev foretaget i foråret, blev ligeledes fremlagt i dag. Den giver såvel EU-borgere som indvandrere mulighed for åbent at udveksle synspunkter og viser, at de deler en række synspunkter på integration. Der er bred enighed om, at interaktion på arbejdspladser og i skoler er vigtig, og at indvandrere bidrager positivt til den lokale kultur. Begge grupper er enige om, at det er vigtigt at tale sproget, finde beskæftigelse og forstå den lokale kultur for at få integrationen til at lykkes. De EU-borgere og indvandrere, som deltog i undersøgelsen, var også enige om, at der er brug for en større indsats fra alle sider for at kunne høste fordelene ved indvandring. Manglende sprogkundskaber og adskillelsen af indvandrere i dårligt stillede områder anses for at være de største hindringer for integration. Disse spørgsmål kræver en målrettet og konsekvent indsats fra alle sider.

Fortsættes

Baggrund

Den mangfoldighed, som følger af migration, kan være en konkurrencefordel og en kilde til dynamik for de europæiske økonomier, hvis den forvaltes rigtigt. For at EU kan nå målet om, at beskæftigelsesniveauet skal være steget til 75 % inden 2020, skal hindringerne for indvandreres adgang til beskæftigelse fjernes – ikke mindst eftersom den europæiske arbejdsstyrke er faldende som følge af den demografiske udfordring, som EU står overfor. Den Europæiske Unions arbejdsstyrke vil være faldet med ca. 50 mio. i 2060 i forhold til 2008 - i 2010 var der 3,5 personer i den arbejdsdygtige alder (20-64 år) for hver person på 65 år og derover; forholdet forventes i 2060 at være på 1,7 til 1. Hvad angår den fremtidige efterspørgsel efter personale til pleje af ældre skønnes det f.eks. i Kommissionens dagsorden for nye kvalifikationer og nye job fra 2010, at der i 2020 vil mangle ca. 1 mio. fagfolk i sundhedssektoren og op til 2 millioner, hvis tilknyttede erhverv i sundhedssektoren medregnes.

Integrationsprocessen skal først og fremmest sikre, at indvandrere har de samme rettigheder og det samme ansvar som EU-borgere. Forskelsbehandling og manglende anerkendelse af uddannelse og erfaring erhvervet uden for EU er nogle af de hindringer, som udsætter indvandrere for arbejdsløshed, underbeskæftigelse og udnyttelse.

Integration skal begynde der, hvor mennesker mødes hver dag (arbejdspladser, skoler, offentlige steder osv.). Foranstaltninger til at styrke den demokratiske deltagelse bør omfatte uddannelse og mentorer, lettere adgang for indvandrere til at stemme ved lokalvalg, oprettelse af lokale, regionale og nationale rådgivende organer eller fremme af iværksætterånd, kreativitet og innovation.

Sprogkundskaber fører til bedre jobmuligheder, gør det lettere at etablere sociale kontakter og giver indvandrere uafhængighed. Dette er især vigtigt for indvandrerkvinder, der ellers kan være temmelig isolerede. Den europæiske dagsorden for integration understreger, at sprogundervisnings- og introduktionsprogrammer skal være finansielt og geografisk tilgængelige.

Integrationsprocessen kræver et tæt samarbejde mellem de nationale regeringer, der forbliver ansvarlige for at fastlægge deres integrationspolitikker, og lokale eller regionale myndigheder samt ikke-statslige aktører, der gennemfører integrationsforanstaltninger på stedet. EU støtter sådanne foranstaltninger gennem sine instrumenter, og fremtidig EU-finansiering bør fokusere mere på at fremme integrationen på lokalt niveau.

For at styrke koordineringen og udvekslingen af viden, er Kommissionen gået i gang med at udvikle en fleksibel europæisk værktøjskasse bestående af integrationsmoduler, der skal understøtte politikker og praksis i medlemsstaterne. De bygger videre på erfaringerne med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når det handler om at støtte integration, f.eks. afholde introduktions- og sprogkurser, sikre et stærkt engagement fra det modtagende samfunds side og øge indvandreres deltagelse. Disse moduler kan tilpasses behovene i medlemsstaterne, regionerne og byerne. Der er også blevet fastlagt fælles europæiske indikatorer for at overvåge resultaterne af integrationspolitikkerne.

Denne meddelelse imødekommer den opfordring, der blev rettet til Kommissionen i Stockholmprogrammet om at øge koordineringen og forbedre værktøjerne og strukturerne for videnudveksling på integrationsområdet.

Den bygger videre på det nye retsgrundlag, der blev indført med Lisabontraktaten med hensyn til at skabe incitamenter til og støtte tiltag i medlemsstaterne for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, uden harmonisering af lovgivning.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Websted for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Det Europæiske Integrationswebsted:

http://ec.europa.eu/ewsi

Kvalitativ Eurobarometer-rapport

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Rapport fra det europæiske migrationsnetværk: Satisfying Labour Demand through Migration

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar