Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská agenda pro integraci – dobře integrovaní migranti představují hospodářské a kulturní obohacení EU

Brusel, 20. července 2011 – Komise dnes přijala „Evropskou agendu pro integraci státních příslušníků třetích zemí“ s cílem posílit hospodářský, sociální a kulturní přínos migrace v Evropě. Agenda klade důraz na plné zapojení migrantů do všech stránek společenského života a zdůrazňuje klíčovou úlohu místních orgánů.

Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro vnitřní věci, prohlásila: „Úspěšná integrace znamená, že se migrantům umožní, aby se plně zapojili do života svých nových komunit. Naučit se jazyk země, do které přišli, mít přístup k práci a vzdělávání a být schopen se v sociálně-ekonomickém smyslu postarat sám o sebe jsou naprosto zásadní prvky úspěšné integrace. Integrace migrantů nebyla v Evropě dosud příliš úspěšná. My všichni musíme učinit více – kvůli lidem, kteří sem přichází, ale i proto, že dobře integrovaní migranti jsou pro EU přínosem, neboť ji obohacují jak kulturně, tak hospodářsky.“

Dnes došlo také k představení výsledků kvalitativního průzkumu Eurobarometr o integraci, který proběhl na jaře. Tento průzkum umožnil otevřenou výměnu jak občanů EU, tak migrantů a ukázal, že obě strany sdílí řadu názorů na integraci. Co se týče důležitosti interakce na pracovišti a ve školách a pozitivního přínosu migrantů pro místní kulturu, panuje mezi respondenty široká shoda. Obě skupiny se shodují na faktorech funkční integrace: znát řeč, mít práci a rozumět místnímu způsobu života. Občané EU i migranti, jež se zúčastnili průzkumu, jsou si však zajedno v tom, že je zapotřebí většího úsilí všech stran, aby se přistěhovalectví stalo přínosem pro všechny. Nedostatek jazykových znalostí a odsouvání migrantů do podřadných čtvrtí jsou vnímány jako hlavní překážky integrace. Tyto problémy vyžadují rozhodné a důsledné kroky ze strany každého z nás.

Další informace níže

Souvislosti

Pestrost, kterou migrace přináší, může stát kompetitivní výhodou a zdrojem dynamiky evropského hospodářství a přispět k růstu produktivity. Jestliže má EU splnit svůj cíl 75% zaměstnanosti do roku 2020, je nutné odstranit překážky, které brání migrantům v přístupu k pracovním příležitostem. To je třeba učinit v neposlední řadě proto, že se evropská pracovní síla v důsledku demografických změn, jimž EU čelí, zmenšuje. Pracovní síla v Evropské unii se ve srovnání s rokem 2008 do roku 2060 sníží zhruba o 50 milionů – v roce 2010 připadaly na každou osobu ve věku 65 let a starší 3,5 osoby v produktivním věku; v roce 2060 má tento poměr podle očekávání činit 1,7:1. Například pokud jde budoucí poptávku po pečovatelském personálu pro osoby staršího věku, odhaduje Agenda Komise pro nové dovednosti a pracovní místa z roku 2010, že do roku 2020 bude ve zdravotnictví chybět kolem 1 milionu odborných pracovníků – a dokonce až 2 miliony, když připočítáme pomocná zdravotnická povolání.

Jádrem integračního procesu je zajistit, aby migranti požívali stejných práv a povinností jako občané EU. Diskriminace a neochota uznat vzdělání a zkušenosti nabyté mimo EU jsou některé z obtíží, jež vystavují migranty riziku nezaměstnanosti, nedostatečné zaměstnanosti a vykořisťování.

S integrací je třeba začít tam, kde se lidé potkávají každý den (na pracovišti, ve školách, na veřejných místech atd.). Opatření na posílení demokratické účasti by měla zahrnovat odbornou přípravu, mentorování, možnost hlasovat ve volbách do místních zastupitelství, zřízení místních, regionálních a celostátních poradních orgánů nebo podporu podnikání, tvořivosti a inovace.

Jazykové schopnosti otevírají cestu k lepším pracovním příležitostem, napomáhají v navazování společenského kontaktu a jsou základem nezávislosti migrantů. Tento aspekt je zvláště důležitý u žen migrantek, které by jinak mohly zůstat zcela izolovány. Evropská agenda pro integraci klade důraz na to, že jazyková výuka a seznamovací programy musí být finančně a zeměpisně dostupné.

Integrační proces vyžaduje úzkou spolupráci mezi vládou, jež zůstává zodpovědná za vymezení své integrační politiky, a místními či regionálními orgány a nestátními organizacemi, jež provádí integračních opatření v terénu. EU podporuje svými nástroji taková opatření a budoucí financování EU by se mělo více zaměřit na podporu integrace na místní úrovni.

V zájmu posílení spolupráce a výměny znalostí Komise vytváří evropskou sadu flexibilních nástrojů skládající se z integračních modulů, jehož cílem je podpořit politiky a postupy v členských státech. Tyto moduly jsou postaveny na zkušenostech s tím, co se při podpoře integrace osvědčilo a co ne, například zorganizovat seznamovací a jazykové kurzy, zajistit, aby se společnost, jež migranty přijímá, do jejich integrace aktivně zapojila a posílit účast migrantů na této společnosti. Tyto moduly lze přizpůsobit potřebám členských států, oblastí a měst. Byly také identifikovány společné evropské ukazatele pro sledování výsledků integračních politik.

Sdělení je odpovědí na požadavek Stockholmského programu, jež vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci a zkvalitnila nástroje a struktury určené k výměně znalostí v oblasti integrace.

Opírá se o nový právní základ vytvořený Lisabonskou smlouvou pro pobídky a podporu opatření členských států na usnadnění integrace legálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, vyjma harmonizace právních předpisů.

Další informace

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Evropská internetová stránka věnovaná integraci:

http://ec.europa.eu/ewsi

Zpráva o kvalitativním průzkumu Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Zpráva Evropské migrační sítě: Uspokojení poptávky po pracovních silách prostřednictvím migrace

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar