Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейска програма за интеграция —добре интегрираните мигранти обогатяват икономически и културно ЕС

Брюксел, 20 юли 2011 г. — Днес Европейската комисия прие „Европейска програма за интеграцията на граждани на трети държави“ за засилване на икономическите, социалните и културните предимства на миграцията в Европа. В програмата се акцентира върху пълното участие на мигрантите във всички аспекти на колективния живот и се подчертава основната роля на местните власти.

Сесилия Малмстрьом, европейски комисар, отговарящ за вътрешните работи, заяви: „Успешната интеграция означава, че на мигрантите е дадена възможността да участват пълноценно в своите нови общности. Научаването на езика на приемната държава, получаването на достъп до работни места и образование и притежаването на социално-икономически капацитет да се издържат сами са решаващи елементи за успешна интеграция. Интеграцията на мигрантите в Европа към днешна дата не е особено успешна. Ние всички трябва да направим повече в името на хората, идващи тук, а и защото добре интегрираните мигранти са предимство за ЕС, тъй като те обогатяват културно и икономически нашите общества.“

Днес също така беше представено и качествено проучване на Евробарометър относно интеграцията, което беше проведено тази пролет. То дава възможност за свободен обмен на мнения, както на гражданите на ЕС, така и на мигрантите, и показва, че голям брой от мненията им относно интеграцията съвпадат. Съществува широко съгласие относно значимостта на взаимното влияние на работното място и в училищата и относно положителния принос на мигрантите за местната култура. И двете групи са единодушни по отношение на факторите, които насърчават интеграцията: говорене на езика, намиране на работа и разбиране на местната култура. Участващите в проучването граждани на ЕС и мигранти се съгласиха, че от всички страни са нужни по-големи усилия, за да се реализира потенциалът на имиграцията. Липсата на езикови умения и изолирането на мигрантите в необлагодетелствани квартали се възприемат като основни бариери за интеграцията. Тези въпроси налагат предприемането на непоколебими и последователни действия от всички граждани.

Следва

Контекст

Разнообразието, донесено от миграцията, ако е добре управлявано, може да бъде конкурентно предимство и източник на динамизъм за европейските икономики. Ако ЕС иска да изпълни своята цел да доведе нивото на заетост до 75 % до 2020 г., от жизненоважно значение е да се премахнат бариерите пред достъпа на мигрантите до работни места, още повече поради факта, че европейската работна сила намалява като следствие на демографското предизвикателство, пред което е изправен ЕС. В сравнение с 2008 г. работната сила на Европейския съюз ще намалее с приблизително 50 млн. души до 2060 г. През 2010 г. на човек на възраст от 65 години нагоре се падаха по 3,5 души в работна възраст (24—64); през 2060 г. се очаква съотношението да бъде 1,7 на 1. Например в рамките на бъдещото търсене на обслужващ персонал за хората в напреднала възраст, в програмата на Комисията за 2010 г. за нови умения и работни места се прогнозира, че до 2020 г. ще има съкращение на около 1 млн. професионалисти в здравния сектор и до 2 млн., ако се вземат предвид помощните професии в здравеопазването.

В основата на процеса на интеграция стои гаранцията, че мигрантите се ползват от същите права и имат същите отговорности като гражданите на ЕС. Дискриминацията и непризнаването на образованието и опита, придобити извън ЕС, са някои от препятствията, излагащи мигрантите на риск от безработица, непълна заетост и експлоатация.

Интеграцията трябва да започва там, където хората се срещат всеки ден (на работните места, в училищата, на публични места и т.н.). Мерките за укрепване на демократичното участие трябва да включват обучение и наставници, улесняване на мигрантите при гласуване в местни избори, създаване на местни, регионални и национални консултативни органи или насърчаване на предприемачеството, творчеството и нововъведенията.

Езиковите умения водят до по-добри възможности за работа, поддържат създаването на социални контакти и дават независимост на мигрантите. Тези умения са от особено значение за жените мигранти, които иначе биха били доста изолирани. Европейската програма за интеграция подчертава, че езиковото обучение и програмите за въвеждане трябва да са финансово и географски достъпни.

Процесът на интеграция изисква тясно сътрудничество между националните правителства, които продължават да бъдат отговорни за определянето на интеграционните си политики, и местните или регионалните власти и неправителствените организации, които прилагат мерките за интеграция на място. ЕС подкрепя такива мерки чрез своите инструменти, а бъдещото финансиране от ЕС трябва да бъде съсредоточено повече върху насърчаването на интеграцията на местно равнище.

За да се засили координацията и обмена на знания, Комисията разработва гъвкав европейски инструментариум, който се състои от интеграционни модули за подкрепа на политики и практики в държавите-членки. Тези модули се основават на опита от това, което дава резултат, за да се поддържа интеграцията. Например организирането на въвеждащи и езикови курсове гарантира сериозен ангажимент от страна на приемното общество и засилва участието на мигрантите. Тези модули могат да бъдат приспособени към нуждите на държавите-членки, регионите и градовете. Идентифицирани са също така общи европейски показатели за наблюдение на резултатите от интеграционните политики.

Настоящото съобщение е в отговор на искане в Програмата от Стокхолм, с което се призовава Комисията да засили координацията и да подобри инструментите и структурите за обмен на знания в областта на интеграцията.

Тази програма се основава на новото правно основание, въведено в Договора от Лисабон, за поощряване и подкрепа на действията на държавите-членки за насърчаване на интеграцията на законно пребиваващите граждани на трети държави, с изключение на хармонизирането на законодателството на държавите-членки.

За повече информация

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар, отговарящ за вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Европейски уебсайт за интеграцията:

http://ec.europa.eu/ewsi

Качествено проучване на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Доклад на Европейската мрежа за миграцията: Задоволяване на нуждите от работна ръка чрез миграция:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar