Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV EL ET MT

IP/11/90

Bryssel, 27. tammikuuta 2011

Ympäristö: Suomi, Viro, Kreikka ja Malta saivat varoituksen merensuojelun puutteista

Komissio pyytää Suomea, Viroa, Kreikkaa ja Maltaa noudattamaan merten suojelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja edellyttää, että ne laativat merensuojelua koskevat strategiat. Mainitut maat eivät ole ilmoittaneet komissiolle meristrategian puitedirektiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista 15. heinäkuuta 2010 olleeseen määräaikaan mennessä. Ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta komissio on lähettänyt näille maille perustellut lausunnot EU:n rikkomismenettelyn puitteissa. Jos nämä maat eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa niitä toimenpiteitä, joilla kyseinen EU:n säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Eurooppa on sitoutunut suojelemaan meriekosysteemejä ja meriluonnon monimuotoisuutta. Monet toiminnot, kuten kalastus, matkailu ja virkistyskäyttö edellyttävät, että merivesien laatu on hyvä. Euroopan merivesiä (Välimeri, Itämeri, Mustameri ja Koillis-Atlantti sekä Azoreja, Madeiraa ja Kanariansaaria ympäröivät merialueet) suojellaan keskeisellä EU:n säädöksellä, meristrategian puitedirektiivillä 2008/56/EY. Sen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan merivesien ympäristön tila on hyvä vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava yhteensovitettuja strategioita Euroopan meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Direktiivin täytäntöönpanon viivästyminen heikentää todennäköisyyttä saavuttaa hyvä tila määräaikaan mennessä. Tällä saattaa lisäksi olla vakavia vaikutuksia Euroopan merien käyttäjille.

Jäsenvaltiot arvioivat merivesiensä ekologisen tilan ja ihmisten toimintojen vaikutukset ja määrittävät tämän jälkeen näiden vesien ”ympäristön hyvän tilan” käyttämällä kriteerejä, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen, muiden kuin kotoperäisten lajien esiintymiseen, kalakantojen terveyteen, elintarvikeketjuun, happamoitumiseen, hydrografisten olosuhteiden ja epäpuhtauspitoisuuksien muutoksiin, roskaantumiseen ja vedenalaiseen melusaasteeseen. Sen jälkeen asetetaan ympäristön hyvän tilan saavuttamista koskevat tavoitteet ja indikaattorit sekä vahvistetaan tavoitteiden saavuttamista koskeva toimenpideohjelma.

Lisätietoja

Yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevat päivitetyt tilastot ovat seuraavassa internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Lisätietoja meriympäristöpolitiikasta on internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar