Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI EL MT

IP/11/90

Brüssel, 27. jaanuar 2011

Keskkond: Eestile, Kreekale, Soomele ja Maltale esitati hoiatus puuduliku merekaitse eest

Komisjon kutsub Eestit, Kreekat, Soomet ja Maltat üles täitma ELi õigusakti, millega nõutakse merekaitse strateegia väljatöötamist. Nimetatud riigid ei ole komisjoni teavitanud merestrateegia raamdirektiivi ülevõtmisest. Direktiivi riiklikud ülevõtmismeetmed oleks tulnud kehtestada 15. juuliks 2010. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel saadetud komisjoni nõue on esitatud ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui kõnealused riigid ei teavita komisjoni kahe kuu jooksul meetmetest, mis nad on võtnud asjaomase ELi õigusakti ülevõtmiseks, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Euroopa on võtnud oma kohuseks mereökosüsteemide ja elurikkuse kaitsmise. Merendusalane tegevus, nagu näiteks kalapüük, turism ja huvitegevus, sõltub kvaliteetse vee olemasolust. Euroopa mereakvatooriumi (mis hõlmab Vahemerd, Läänemerd, Musta merd ja Atlandi ookeani kirdeosa, sh Assoori saarestikku, Madeirat ja Kanaari saari ümbritsevaid vesi) kaitstakse Euroopa keskse õigusaktiga, merestrateegia raamdirektiiviga 2008/56/EÜ, millega püütakse tagada, et Euroopa mered saavutaksid 2020. aastaks hea keskkonnaseisundi. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid koostama koordineeritud strateegiad Euroopa mereökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks ning tagama merekeskkonnaga seotud tegevuste ökoloogilise jätkusuutlikkuse. Viivitused direktiivi rakendamises vähendavad hea seisundi tähtaegse saavutamise võimalikkust ja võivad Euroopa merede kasutajatele tuua kaasa tõsised tagajärjed.

Liikmesriigid hindavad oma mereakvatooriumi ökoloogilist seisundit ja inimtegevuse mõju enne kõnealuste vete „hea keskkonnaseisundi” määramist, võttes aluseks elurikkuse, võõrliikide olemasoluga, kalavarude terviseseisundi, toiduahela, eutrofeerumise, hüdroloogiliste tingimuste ja saasteainete kontsentratsiooni muutuste, mereprahi koguse ning veealuse müra tekitatud saastumisega seotud kriteeriumid. Määratud hea keskkonnaseisundi saavutamiseks kehtestatakse seejärel sihid ja näitajad ning eesmärkide saavutamiseks koostatakse meetmeprogramm.

Lisateave

Üldstatistika rikkumiste kohta on esitatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Merekeskkonnapoliitika üksikasjad on esitatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar