Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Bulgārija un Rumānija — jāpanāk turpmāki uzlabojumi tiesu reformā un cīņā pret korupciju

Briselē, 2011. gada 20. jūlijā. Bulgārijai un Rumānijai ir jāgūst turpmāki panākumi tiesu reformā un cīņā pret korupciju un — Bulgārijas gadījumā — arī cīņā pret organizēto noziedzību. Ziņojumā jo īpaši uzsvērts, ka tiesu iestādēm abās valstīs jāvelta lielāki centieni reformu īstenošanā. Komisija sniedz virkni ieteikumu turpmākai rīcībai Bulgārijā un Rumānijā. Komisija 2012. gada vasarā veiks vispārēju novērtējumu par Bulgārijas un Rumānijas progresu, ko tās panākušas saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu kopš to pievienošanās, un izteiks atbilstošus priekšlikumus, ņemot vērā minēto novērtējumu. Turpmāk izklāstīti Komisijas galvenie secinājumi, kas ietverti šodien pieņemtajos ziņojumos, kurus sagatavo piekto gadu pēc kārtas saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu ar Bulgāriju un Rumāniju.

Ziņojumā par progresu Bulgārijā norādīts uz Bulgārijas valdības ilgtspējīgu politisko gribu un apņemšanos īstenot savu reformu stratēģiju. Bulgārija turpināja veikt tiesu sistēmas reformu, nostiprināja tiesību aktus par interešu konfliktiem un sāka policijas un krimināltiesu sistēmas strukturālu reformu. Vienlaikus ziņojumā arī norādīts uz to, ka pēdējo divpadsmit mēnešu laikā cīņa pret augsta līmeņa korupciju nav sniegusi pārliecinošus rezultātus un ka būtiski jāuzlabo kopējais rezultāts cīņā pret organizēto noziedzību. Tiesu iestāžu vadītājiem vēl ir jāparāda patiesa apņemšanās veikt tiesu sistēmas reformu. Minētajā ziņojumā secināts, ka nekavējoties lielā mērā jāuzlabo tiesu iestāžu un izmeklēšanas iestāžu atbildība un profesionālā prakse, lai sasniegtu pārliecinošus rezultātus cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību.

Ziņojumā par Rumāniju norādīts uz svarīgiem pasākumiem, ko Rumānija veikusi kopš iepriekšējā gada ziņojuma, kas sagatavots 2010. gada jūlijā. Rumānija uzlaboja tiesu efektivitāti, atjaunoja Integritātes valsts aģentūras juridisko pamatu, turpināja sagatavošanās darbus četru jaunu kodeksu īstenošanai, sāka gatavoties tiesu sistēmas funkcionālajai pārskatīšanai un veica savas korupcijas novēršanas politikas ietekmes analīzi. Vienlaikus ziņojumā arī norādīts, ka daudzās jomās aizvien ir grūti panākt konsekvenci un sasniegt rezultātus un ka jāturpina gūt panākumus cīņā pret korupciju. Ziņojumā secināts, ka Rumānijai steidzami jārīkojas, lai paātrinātu augsta līmeņa korupcijas lietu izskatīšanu un novērstu šo lietu izbeigšanu noilguma iestāšanās dēļ. Cīņai pret korupciju aizvien jābūt galvenajai prioritātei, kurai jāsaņem parlamenta atbalsts; jāveic steidzami pasākumi, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un interešu konfliktu novēršanu saistībā ar valsts līdzekļu pārvaldību.

Tāpat kā iepriekšējos ziņojumos Komisijas analīze ir balstīta uz Bulgārijas un Rumānijas iestāžu veikto progresa novērtējumu un uz dalībvalstu, starptautisko organizāciju, neatkarīgu ekspertu un dažādu citu avotu sniegto informāciju. Komisija vairākkārt apmeklēja Bulgāriju un Rumāniju, un dažos no šiem apmeklējumiem tai palīdzēja eksperti no citām dalībvalstīm. Ziņojumos arī ir ņemtas vērā Bulgārijas un Rumānijas atbildes uz sīki izstrādātām anketām, ko bija sagatavojusi Komisija.

Komisija ierosina nākamajā gada ziņojumā 2012. gada vasarā iekļaut vispārēju progresa izvērtējumu, kuru Bulgārija un Rumānija kopš pievienošanās ES ir sasniegušas sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros. Ņemot vērā šo novērtējumu, Komisija var iesniegt atbilstīgus priekšlikumus. Pašreizējā ziņojumā sniegti vairāki konkrēti ieteikumi, lai palīdzētu abām dalībvalstīm sagatavoties šim vispārējam novērtējumam.

Komisija turpinās atbalstīt Bulgāriju un Rumāniju šajos centienos un 2012. gada vasarā sniegs nākamo gada progresa novērtējumu.

Pamatinformācija

Komisija 2007. gada 1. janvārī izveidoja sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai ar tā palīdzību novērtētu saistības, ko Bulgārija un Rumānija uzņēmās tiesu sistēmas reformas jomā, kā arī attiecībā uz cīņu pret korupciju un — Bulgārijas gadījumā — organizēto noziedzību. Komisijai tika lūgts regulāri ziņot par progresu šajās jomās. Komisija 2007. gada 27. jūnijā sagatavoja pirmo ziņojumu un kopš tā laika ir sniegusi ziņojumus divreiz gadā. Komisijas ziņojumus papildina dienestu darba dokuments, kurā izklāstīta Komisijas veikta sīka analīze par katru no SPM noteiktajiem kritērijiem.

Iepriekšējie gada ziņojumi tika publicēti 2010. gada 20. jūlijā. Papildus tika sniegti starpposma ziņojumi, kuri publicēti 2011. gada 20. februārī.

Sīkāks kopsavilkums ziņojumam par Bulgāriju ir pieejams MEMO/11/525.

Sīkāks kopsavilkums ziņojumam par Rumāniju ir pieejams MEMO/11/528.

Sīkāks pārskats par sadarbības un pārbaudes mehānismu ir pieejams MEMO/07/260.

Ziņojumu pilnu tekstu var skatīt tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_lv.htm

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar