Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Bulgarija ir Rumunija. Būtina geriau vykdyti teismų reformą ir kovoti su korupcija

Briuselis, 2011 m. liepos 20 d. Bulgarija ir Rumunija turi toliau reformuoti teismus ir gerinti kovą su korupcija, o Bulgarija – dar ir geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ataskaitose pabrėžiama, kad abiejų šalių teismai turėtų ryžtingiau vykdyti reformas. Komisija teikia rekomendacijas, kokių tolesnių veiksmų Bulgarija ir Rumunija turėtų imtis. 2012 m. vasarą Komisija pateiks bendrą Bulgarijos ir Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą (BPM), padarytos nuo įstojimo, vertinimą ir juo remdamasi pateiks atitinkamų pasiūlymų. Tokios pagrindinės šiandien Komisijos priimtų Bulgarijai ir Rumunijai skirtų 5-ųjų metinių ataskaitų pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą išvados.

Bulgarijos pažangos ataskaitoje pažymima tvirta Bulgarijos Vyriausybės politinė valia ir pasiryžimas vykdyti reformos strategiją. Bulgarija toliau vykdė teismų sistemos reformą, tobulino interesų konfliktus reglamentuojančius teisės aktus ir pradėjo policijos ir baudžiamųjų teismų struktūrinę reformą. Kita vertus, ataskaitoje taip pat nurodoma, kad per paskutinius dvylika mėnesių nepavyko pasiekti įtikinamų rezultatų kovojant su aukšto rango pareigūnų korupcija ir kad apskritai būtina labai sugriežtinti kovą su organizuotu nusikalstamumu. Teismų vadovai vis dar neparodė realaus pasiryžimo vykdyti teismų reformą. Ataskaitoje daroma išvada, kad siekiant įtikinamų kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu rezultatų reikia skubiai ir iš esmės tobulinti teismų sistemos ir tyrimų institucijų atskaitomybę ir profesinę praktiką.

Rumunijai skirtoje ataskaitoje nurodomi svarbūs veiksmai, kurių ji ėmėsi po paskutinės 2010 m. liepos mėn. metinės ataskaitos. Rumunija pagerino teismų produktyvumą, atkūrė Nacionalinės tarnybinio sąžiningumo agentūros teisinį pagrindą, toliau rengėsi įgyvendinti keturis naujus kodeksus, pradėjo rengtis funkcinei teismų sistemos peržiūrai ir atliko kovos su korupcija politikos poveikio analizę. Tačiau ataskaitoje taip pat nurodoma, kad daugelyje sričių dar trūksta nuoseklumo ir rezultatų ir kad reikia toliau vykdyti kovą su korupcija. Ataskaitoje daroma išvada, kad Rumunija turi imtis skubių veiksmų, kad būtų paspartintas aukšto rango pareigūnų bylų nagrinėjimas teismuose ir išvengta jų nutraukimo dėl senaties. Kova su korupcija turėtų išlikti svarbiausias prioritetas, ją turėtų remti Parlamentas, be to, reikėtų imtis skubių priemonių, kad būtų pagerinta nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimo tvarka, kovoti su pinigų plovimu ir užtikrinti apsaugą nuo interesų konflikto valdant viešąsias lėšas.

Komisijos analizė, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, pagrįsta Bulgarijos ir Rumunijos valdžios institucijų padarytos pažangos vertinimu ir valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nepriklausomų ekspertų ir kitų šaltinių pateikta informacija. Komisija kelis kartus siuntė savo atstovus į Bulgariją ir Rumuniją, jai padėjo ir kitų valstybių narių specialistai. Šiose ataskaitose taip pat atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos atsakymus į Komisijos parengtus išsamius klausimynus.

Komisija siūlo 2012 m. vasarą rengiant kitą metinę vertinimo ataskaitą atlikti bendrą pažangos pagal BPM, padarytos nuo Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo, vertinimą. Atsižvelgdama į šį vertinimą Komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų. Šioje ataskaitoje pateikiama konkrečių rekomendacijų, kaip abiem valstybėms narėms pasirengti šiam bendram vertinimui.

Komisija toliau rems Bulgarijos ir Rumunijos veiksmus minėtose srityse ir kitą metinį pažangos vertinimą pateiks 2012 m. vasarą.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija sukūrė bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą, skirtą Bulgarijos ir Rumunijos prisiimtiems įsipareigojimams teismų reformos, kovos su korupcija ir Bulgarijos kovos su organizuotu nusikalstamumu srityse vertinti. Komisija buvo paprašyta reguliariai teikti šių sričių pažangos ataskaitas. Pirmąją ataskaitą Komisija paskelbė 2007 m. birželio 27 d. ir nuo tada jas rengia du kartus per metus. Kartu su Komisijos ataskaitomis parengiami tarnybų darbiniai dokumentai, kuriuose pateikiama išsami Komisijos analizė pagal kiekvieną BPM nustatytą orientacinį tikslą.

Paskutinės metinės ataskaitos paskelbtos 2010 m. liepos 20 d. Jos papildytos tarpinėmis 2011 m. vasario 20 d. paskelbtomis ataskaitomis.

Išsamesnė Bulgarijai skirtos ataskaitos apžvalga pateikiama MEMO/11/525.

Išsamesnė Rumunijai skirtos ataskaitos apžvalga pateikiama MEMO/11/528.

Išsamesnė bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo apžvalga pateikiama MEMO/07/260.

Visos ataskaitos pateikiamos

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_lt.htm.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar