Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni Pressiteade

Bulgaaria ja Rumeenia peavad kiirendama kohtureformi ja tõhustama korruptsioonivastast võitlust

Brüssel, 20. juuli 2011 – Bulgaaria ja Rumeenia peavad kohtureformiga edasi liikuma ning veelgi parandama korruptsioonivastast võitlust. Bulgaaria peab ühtlasi tõhustama võitlust organiseeritud kuritegevusega. Aruandes rõhutatakse eriti seda, et mõlema riigi kohtuvõimu esindajad peaksid reformi nimel rohkem pingutama. Euroopa Komisjon esitab mitmeid soovitusi edasiseks tegutsemiseks Bulgaarias ja Rumeenias. 2012. aasta suvel koostab komisjon üldhinnangu Bulgaarias ja Rumeenias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta pärast nende ühinemist liiduga. Nimetatud hinnangu alusel teeb komisjon asjakohased ettepanekud. Allpool on esitatud täna komisjoni poolt koostöö- ja jälgimiskorra raames vastuvõetud viienda aastaaruande peamised järeldused Bulgaaria ja Rumeenia kohta.

Bulgaarias saavutatud edusamme käsitlevas aruandes märgitakse, et Bulgaaria valitsus on reformistrateegia elluviimisel üles näidanud järjepidevat poliitilist tahet ja otsustavust. Bulgaaria on jätkanud kohtusüsteemi reformimist, tugevdanud huvide konflikti käsitlevaid õigusakte ja alustanud struktuurireformi politsei- ja kriminaalkohtusüsteemis. Samal ajal märgitakse aruandes, et võitluses kõrgemal tasandil aset leidva korruptsiooniga ei ole viimase kaheteistkümne kuu jooksul saavutatud veenvaid tulemusi ning üldpilti võitluses organiseeritud kuritegevusega tuleb oluliselt parandada. Kohtusüsteemi juhid ei ole siiani ilmutanud tõelist tahet kohtusüsteemi reformimiseks. Aruandes järeldatakse, et saavutamaks veenvaid tulemusi võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, on kohtu- ja uurimisasutuste usaldusväärsust ja menetlustavasid vaja kiiremas korras oluliselt parandada.

Rumeeniat käsitlevas aruandes viidatakse olulistele sammudele, mis riik on teinud pärast viimast, 2010. aasta juuli aastaaruannet. Rumeenia on suurendanud kohtusüsteemi tõhusust, taastanud riikliku lojaalsuse ameti tegevust käsitleva õigusliku aluse, jätkanud ettevalmistusi nelja uue seadustiku rakendamiseks, alustanud ettevalmistustega kohtusüsteemi toimimise analüüsiks ja koostanud oma korruptsioonivastase poliitika kohta mõjuhinnangu. Samal ajal märgitakse aruandes, et teatavates valdkondades on endiselt probleeme järjepidevuse ja tulemustega ning korruptsioonivastases võitluses on arenguruumi. Aruandes järeldatakse, et Rumeenial on vaja võtta kiiresti meetmeid, et kiirendada kõrgemal tasandil aset leidvate korruptsioonijuhtumite menetlemist kohtus ja hoida ära menetluste lõpetamine asja aegumise tõttu. Korruptsioonivastane võitlus peaks jääma peamiseks prioriteediks ja pälvima parlamendi toetuse. Kiiresti tuleb võtta meetmed, et parandada kuritegelikul teel saadud tulu sissenõudmist ning tõhustada võitlust rahapesuga ja kaitset huvide konflikti vastu riiklike vahendite juhtimisel.

Nagu ka varasemad aruanded, põhineb komisjoni analüüs Bulgaaria ja Rumeenia ametiasutuste koostatud hinnangutel oma edusammudele ning liikmesriikidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sõltumatutelt ekspertidelt ja muudest allikatest saadud teabel. Komisjon on korraldanud mitmeid kontrollkäike Bulgaariasse ja Rumeeniasse, kasutades selleks ka teiste liikmesriikide ekspertide abi. Aruannetes võeti lisaks arvesse ka Bulgaaria ja Rumeenia vastuseid komisjoni koostatud üksikasjalikele küsimustikele.

Komisjon kavatseb anda koostöö- ja jälgimiskorra kohaselt 2012. aasta suvel iga-aastase hindamisaruande raames üldhinnangu Bulgaaria ja Rumeenia tehtud edusammudele pärast nende ühinemist liiduga. Komisjon esitab kõnealuse hindamise alusel asjakohased ettepanekud. Praegune aruanne hõlmab mitut erisoovitust, et aidata mõlemal liikmesriigil end selleks üldhinnanguks ette valmistada.

Komisjon toetab Bulgaariat ja Rumeeniat nende jõupingutustes ka edaspidi ning avaldab järgmise iga-aastase hinnangu tehtud edusammude kohta 2012. aasta suvel.

Taustteave

1. jaanuaril 2007 võttis komisjon kasutusele koostöö- ja jälgimiskorra, et hinnata Bulgaaria ja Rumeenia võetud kohustuste täitmist kohtusüsteemi reformimisel ning korruptsiooni ja (Bulgaaria puhul) organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Komisjonil paluti anda korrapäraselt aru nendes valdkondades saavutatud edusammudest. Komisjon esitas oma esimese aruande 27. juunil 2007 ja on sellest alates esitanud aruandeid iga kuue kuu tagant. Komisjoni aruannetele on lisatud töödokument, milles komisjon analüüsib üksikasjalikult kõikide koostöö- ja jälgimiskorra raames kehtestatud eesmärkide täitmist.

Viimased aastaaruanded avaldati 20. juulil 2010. Neid on täiendatud 20. veebruaril 2011 avaldatud vahearuannetega.

Bulgaariat käsitleva aruande üksikasjalikum ülevaade on esitatud dokumendis MEMO/11/525.

Rumeeniat käsitleva aruande üksikasjalikum ülevaade on esitatud dokumendis MEMO/11/528.

Üksikasjalikum ülevaade koostöö- ja jälgimiskorrast on esitatud dokumendis MEMO/07/260.

Täielikud aruanded on kättesaadavad veebilehel

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_et.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar