Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bulgarien og Rumænien: Reformen af retsvæsenet og bekæmpelsen af korruptionen skal styrkes yderligere

Bruxelles, den 20. juli 2011 - Bulgarien og Rumænien skal gøre yderligere fremskridt med reformen af retsvæsenet og bekæmpelsen af korruption, og i Bulgariens tilfælde skal kampen mod organiseret kriminalitet også styrkes. Rapporterne understreger navnlig, at reformindsatsen i retsvæsenet i begge lande skal øges yderligere. Kommissionen har formuleret en række anbefalinger for den videre indsats i Bulgarien og Rumænien. Kommissionen vil i sommeren 2012 gennemføre en samlet evaluering af de fremskridt, Bulgarien og Rumænien har gjort under samarbejds- og kontrolmekanismen siden tiltrædelsen, og på baggrund heraf fremlægge hensigtsmæssige forslag. Dette er de vigtigste konklusioner i den femte årsrapport under samarbejds- og kontrolmekanismen for Bulgarien og Rumænien, som Kommissionen vedtog i dag.

Rapporten om fremskridt i Bulgarien peger på den bulgarske regerings vedvarende politiske vilje og engagement, når det drejer sig om fortsat at følge den fastlagte reformstrategi. Bulgarien er gået videre med sin reform af retsvæsenet, har styrket lovgivningen om interessekonflikter og indledt en strukturreform inden for politiet og det strafferetlige system. Samtidigt bemærkes det i rapporten også, at kampen mod korruption på højt plan ikke har givet overbevisende resultater i løbet af de seneste 12 måneder, og at de overordnede resultater i kampen mod organiseret kriminalitet skal forbedres mærkbart. Retsvæsenets top har endnu ikke udvist noget reelt engagement i forhold til en reform af retsvæsenet. Rapporten konkluderer, at det haster med at få gennemført markante forbedringer med hensyn til ansvarlighed og faglig praksis i retsvæsenet og hos de efterforskningsansvarlige myndigheder, hvis der skal kunne opnås overbevisende resultater i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet.

I rapporten om Rumænien peges der på vigtige skridt, Rumænien har taget siden den sidste årsrapport fra juli 2010. Rumænien har forbedret effektiviteten inden for retsvæsenet, retableret det retlige grundlag for det nationale agentur for integritet, er fortsat med at forberede gennemførelsen af de fire nye lovbøger, har igangsat forberedelser til en evaluering af, hvordan retsvæsenet fungerer og gennemført en konsekvensanalyse af den politik, der er ført til korruptionsbekæmpelse. Det bemærkes i rapporten samtidigt, at der er problemer med konsekvens og resultater på en række områder, og at der stadig skal gøres fremskridt med bekæmpelsen af korruption. Rapporten konkluderer, at Rumænien hurtigt skal træffe foranstaltninger til at fremskynde behandlingen af højtprofilerede korruptionssager, så det undgås, at forældelsesfristen udløber. Kampen mod korruption bør forblive en topprioritet, der støttes af parlamentet, og det haster med foranstaltninger, der kan sikre en mere effektiv beslaglæggelse af gevinster hidrørende fra kriminalitet, retsforfølgningen af pengehvidvask skal intensiveres, og interessekonflikter i forbindelse med forvaltning af offentlige midler skal forebygges.

I lighed med tidligere rapporter er Kommissionens analyse baseret på en vurdering af de fremskridt, de bulgarske og de rumænske myndigheder har gjort, og på oplysninger fra medlemsstaterne, internationale organisationer, uafhængige eksperter og en række andre kilder. Kommissionen har gennemført adskillige tjenesterejser til Bulgarien og Rumænien, bl.a. med støtte fra eksperter fra andre medlemsstater. I rapporterne tages der desuden hensyn til Bulgariens og Rumæniens besvarelse af de detaljerede spørgeskemaer, som Kommissionen har udarbejdet.

Kommissionen har i forbindelse med den næste årsrapport i sommeren 2012 til hensigt at gennemføre en generel evaluering af de fremskridt, der er gjort under kontrol- og samarbejdsmekanismen siden Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. I lyset af denne evaluering vil Kommissionen kunne fremlægge relevante forslag. Den seneste rapport indeholder en række specifikke anbefalinger, der skal hjælpe begge medlemsstater med at forberede sig til denne generelle evaluering.

Kommissionen vil fortsat støtte Bulgarien og Rumænien i deres bestræbelser og fremlægger sin næste årlige vurdering af fremskridtet i sommeren 2012.

Baggrund

Den 1. januar 2007 indførte Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at evaluere opfyldelsen af de tilsagn, som Bulgarien og Rumænien havde givet med hensyn til reform af retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og – for Bulgariens vedkommende – organiseret kriminalitet. Kommissionen blev bedt om regelmæssigt at rapportere om fremskridtet på disse områder. Den udsendte sin første rapport den 27. juni 2007 og har siden aflagt rapport hvert halve år. Kommissionens rapporter suppleres af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som redegør for Kommissionens detaljerede analyse sammenholdt med de kriterier, der er fastsat for CVM.

De sidste årsrapporter blev offentliggjort den 20. juli 2010. De er blevet suppleret af midtvejsrapporter, som blev offentliggjort den 20. februar 2011.

Der findes et mere detaljeret overblik over Bulgarien-rapporten i MEMO/11/525.

Der findes et mere detaljeret overblik over Rumænien-rapporten i MEMO/11/528.

En mere detaljeret oversigt vedrørende mekanismen for samarbejde og kontrol kan ses i MEMO/07/260.

De fuldstændige rapporter kan findes på denne adresse:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar