Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Bulharsko a Rumunsko musí pokročit s reformou soudnictví a potíráním korupce

Brusel 20. července 2011 – Bulharsko a Rumunsko musí pokročit s reformou soudnictví a potíráním korupce a Bulharsko musí navíc zintenzivnit boj proti organizovanému zločinu. Komise dnes schválila zprávy, podle nichž by měl větší reformní úsilí v obou zemích vyvinout především soudní systém. Na adresu Bulharska a Rumunska vyslovila Komise řadu doporučení k dalším krokům, jež by měly obě země přijmout. V létě 2012 pak Komise celkově zhodnotí pokrok, jehož tyto země od svého přistoupení k Unii dosáhly v rámci mechanismu spolupráce a ověřování, a předloží i příslušné návrhy. Takové jsou hlavní závěry pátých výročních zpráv vydaných v rámci mechanismu spolupráce a ověřování v případě Bulharska a Rumunska, jež Komise dnes schválila.

Zpráva o pokroku Bulharska poukazuje na trvalou politickou vůli a odhodlání bulharské vlády provádět reformní strategii. Bulharsko pokračovalo v reformách soudnictví, zkvalitnilo legislativu k zamezení střetu zájmů a pustilo se do strukturální reformy policie a trestního soudnictví. Boj proti korupci na vysokých místech však podle zprávy nepřinesl za uplynulých dvanáct měsíců přesvědčivé výsledky a výrazně zlepšit by se měl i celkový výstup boje proti organizovanému zločinu. Vedoucí představitelé soudnictví dosud neprokázali skutečné odhodlání k reformám. Podle závěrů zprávy je naléhavě zapotřebí podstatného zlepšení, pokud jde o odpovědnost a profesní postupy soudních a vyšetřovacích orgánů, tak aby boj proti korupci a organizovanému zločinu přinášel přesvědčivé výsledky.

Zpráva o Rumunsku poukazuje na významné kroky, jež tato země přijala od vydání poslední výroční zprávy z července 2010. Rumunsko zefektivnilo fungování soudnictví, obnovilo právní základ Národního úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti, pokračovalo s přípravou na zavedení čtyř nových zákoníků, chystá se přezkoumat fungování systému soudnictví a zanalyzovalo dopad své protikorupční politiky. Jak zpráva uvádí, není však v řadě oblastí dosud uplatňován důsledný přístup a chybějí výsledky. Očekávaného pokroku dosud nedosáhl boj proti korupci. Podle závěrů zprávy musí Rumunsko naléhavě přijmout kroky k tomu, aby zrychlilo soudní projednávání korupce na vysokých místech a předešlo promlčení těchto případů. Hlavní prioritou by za podpory rumunského parlamentu měl zůstat boj proti korupci. Přijaty by měly být i urychlené kroky k lepšímu vymáhání výnosů z trestné činnosti, stíhání praní špinavých peněz a ochraně proti střetu zájmů při správě veřejných prostředků.

Stejně jako v předchozích zprávách vychází rozbor Komise z hodnocení pokroku, jehož bulharské a rumunské úřady dosáhly, a z informací, jež poskytly členské státy, mezinárodní organizace, nezávislí experti a řada dalších zdrojů. Komise vykonala v Bulharsku a Rumunsku několik pracovních návštěv, mj. za účasti odborníků z jiných členských států. Dalším zdrojem, z nějž zprávy vycházejí, jsou odpovědi Bulharska a Rumunska na podrobné dotazníky Komise.

Celkové posouzení pokroku, jehož Rumunsko a Bulharsko dosáhlo od svého přistoupení k EU v rámci mechanismu spolupráce a ověřování, má podle návrhu Komise proběhnout v rámci příští výroční hodnotící zprávy v létě 2012. Na základě tohoto hodnocení Komise předloží příslušné návrhy. Ve zprávě, jež je předkládána nyní, Komise vyslovuje řadu konkrétních doporučení, jež mají oběma členským státům pomoci se na toto celkové zhodnocení připravit.

Komise bude oba členské státy v jejich úsilí nadále podporovat a své příští výroční zhodnocení jejich pokroku předloží v létě 2012.

Souvislosti

Komise dne 1. ledna 2007 ustavila mechanismus spolupráce a ověřování, s jehož pomocí posuzuje, jak Bulharsko a Rumunsko plní své závazky v oblasti reforem soudnictví, boje proti korupci a v případě Bulharska i boje proti organizovanému zločinu. Komise byla požádána, aby o pokroku v těchto oblastech pravidelně informovala. Svou první zprávu vydala 27. června 2007 a zprávy následné pak každého půl roku. Jejich součástí je pracovní dokument útvarů Komise, který podrobně rozebírá pokrok na základě jednotlivých kritérií, která výše uvedený mechanismus zavedl.

Poslední výroční zprávy byly zveřejněny dne 20. července 2010 a jejich doplnění v podobě zpráv průběžných pak 20. února 2011.

Podrobnější informace ke zprávě o Bulharsku jsou k dispozici v MEMO/11/525.

Podrobnější informace ke zprávě o Rumunsku lze nalézt v MEMO/11/528.

Další informace o mechanismu spolupráce a ověřování uvádí zpráva MEMO/07/260.

Úplné znění zpráv je k dispozici na internetové stránce

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_cs.htm.

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)


Side Bar