Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vägtransporter: nya regler för färdskrivare sparar företag mer än 500 miljoner per år

Bryssel, den 19 juli 2011 – EU-kommissionen har föreslagit en översyn av lagstiftningen om färdskrivare för att man ska kunna utnyttja ny teknik som till exempel gps. Detta kommer att minska både fusk och administration, vilket förväntas leda till besparingar på 515 miljoner euro per år för företagen. Om reglerna om körtider och viloperioder följs skyddas förarna bättre, trafiksäkerheten ökas och konkurrensvillkoren blir rättvisare.

Över sex miljoner lastbilar och bussar är utrustade med färdskrivare för att man ska kunna kontrollera att yrkesförare och transportföretag följer lagstiftningen på vägtransportområdet1 Från och med 2006 måste alla nya fordon ha en digital färdskrivare. Med förslaget vill man uppdatera lagstiftningen från 1985. Tack vare den nya förordningen kommer fukset och administrationen att minska när det gäller användning av färdskrivare.

– Reglerna om körtider och viloperioder finns till för att skydda yrkesförare och andra vägtrafikanter. De säkerställer även en rättvis konkurrens och bra arbetsvillkor för förare. Den digitala färdskrivaren är ett utmärkt verktyg för att kontrollera att dessa mål uppnås, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas. Förslaget är inte bara viktigt för att upprätthålla färdskrivarens tillförlitlighet utan är även ett viktigt steg mot införandet av en smart ombordenhet i lastbilar, som bidrar till att effektivisera EU:s transportsystem.

I förslaget finns flera nyheter:

  • Tack vare lokalisering via satellitbaserad positionsbestämning kan man ersätta manuell registrering med automatisk registrering, vilket leder till besparingar på 349 miljoner euro per år för transportföretag och deras förare. Systemet möjliggör bättre övervakning och ger viktig information som förenklar logistiken.

  • Distanskommunikation effektiviserar vägkontroller, som kan riktas in på de fordon som kan tänkas bryta mot lagstiftningen. Eftersom förare som följer lagen inte stannas lika ofta minskar den administrativa bördan med 34,5 miljoner euro per år.

  • Ett särskilt gränssnitt för samkörning med smarta transportsystem samtidigt som lagstiftningen om dataskydd respekteras.

  • Högre standarder på de verkstäder som installerar och kalibrerar färdskrivare kommer att minska fusk och manipulation.

  • Körkortet kommer att slås ihop med förarkortet som ska användas med färdskrivaren, vilket minskar administrationen för förare med 100 miljoner euro per år. Detta kommer även att minska den obehöriga användningen av förarkort som i dag alltför lätt ges åt andra förare.

  • Kontinuerlig uppdatering av specifikationer för färdskrivaren för att garantera att en hög nivå av säkerhet upprätthålls och att riskerna för fusk och manipulation minskar.

Enligt förslaget tillåts även medlemsländer att bevilja undantag från skyldigheten att använda färdskrivare för vissa användare, till exempel för hantverkare (en minskning av administrationskostnaderna med 52,8 miljoner euro per år). Detta har föreslagits av högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor.

Förslaget har överlämnats till Europaparlamentet och rådet som uppmanas anta det. Det åtföljs av ett meddelande från kommissionen om säkerheten kommer att upprätthållas över tiden, hur kommissionen kommer att använda de standarder som fastställts av Europeiska standardiseringskommittén för vissa delar av färdskrivarutrustningen och hur kommissionen har för avsikt att samarbeta med tredjeläder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa2.

För mer information, gå till:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

1 :

Särskilt lagstiftningen om körtider och viloperioder (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

2 :

Inom ramen för europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter.


Side Bar