Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Cestná doprava: nové predpisy týkajúce sa tachografu ušetria spoločnostiam viac ako 500 miliónov EUR ročne

Brusel 19. júla 2011 – Európska komisia navrhla zrevidovať právne predpisy týkajúce sa tachografu, aby sa v plnej miere využili nové technologické vymoženosti, aké ponúka napríklad satelitný lokalizačný systém. Sťaží sa tak účasť na podvodoch a zníži administratívna záťaž, čo by podľa očakávaní malo spoločnostiam ušetriť 515 miliónov EUR ročne. Zaistením lepšieho dodržiavania pravidiel týkajúcich sa dôb jazdy a odpočinku sa zaručí lepšia ochrana vodičov, zvýšená bezpečnosť cestnej premávky a spravodlivejšia súťaž.

Tachografmi je vybavených šesť miliónov európskych kamiónov a autobusov, aby bolo možné kontrolovať, či profesionálni vodiči a dopravné podniky dodržiavajú právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.1 V prípade nových vozidiel sa digitálny tachograf stal povinným v roku 2006. Cieľom predloženého návrhu je aktualizovať právny rámec z roku 1985. Nové nariadenie prispeje k obmedzovaniu množstva podvodov a znižovaniu administratívnej záťaže v súvislosti s používaním tachografov.

Podpredseda Siim Kallas vyhlásil: „Predpisy týkajúce sa dôb jazdy a dôb odpočinku majú chrániť profesionálnych vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Takisto zabezpečujú spravodlivú súťaž a dobré pracovné podmienky pre vodičov. Digitálny tachograf je výborným nástrojom kontroly, ktorý zabezpečuje splnenie týchto cieľov. Tento návrh má veľký význam nielen z hľadiska zachovania spoľahlivosti digitálnych tachografov, ale predstavuje aj významný krok pri zavádzaní inteligentných, integrovaných palubných jednotiek v kamiónoch, ktoré prispejú k zlepšovaniu efektívnosti dopravného systému EÚ.“

Návrh obsahuje niekoľko nových prvkov:

  • Zaznamenávanie polohy satelitným lokalizačným systémom umožní nahradenie manuálneho záznamu automatickým, vďaka čomu podniky cestnej dopravy a ich vodiči ušetria 349 miliónov EUR ročne. Umožňuje sa tým aj lepšie monitorovanie a poskytovanie dôležitých informácií na organizáciu logistického reťazca.

  • Diaľková komunikácia, ktorá zvyšuje efektívnosť cestných kontrol. Tie možno zamerať na vozidlá, v prípade ktorých existuje väčšia pravdepodobnosť porušenia právnych predpisov. Keďže vodiči, ktorí tieto predpisy dodržiavajú, sa budú podrobovať kontrolám menej často, zníženie administratívnej záťaže môže predstavovať až 34,5 milióna EUR ročne.

  • Osobitné rozhranie s cieľom umožniť integráciu v rámci inteligentných dopravných systémov, pričom sa budú dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany údajov.

  • Prísnejšie normy pre dielne poverené inštaláciou a kalibráciou tachografov pomôžu obmedziť množstvo podvodov a manipuláciu.

  • Spojenie vodičského preukazu s kartou vodiča, ktorá sa má používať s digitálnym tachografom. Administratívna záťaž pre vodičov sa tak zníži o 100 miliónov EUR ročne. Obmedzí sa aj podvodné používanie kariet vodičov, ktoré sa v súčasnosti veľmi ľahko odovzdávajú iným vodičom.

  • Priebežná aktualizácia špecifikácií tachografu s cieľom zaručiť zachovanie vysokej úrovne ochrany a obmedzenie príležitostí na účasť na podvodoch a na manipuláciu.

Návrh takisto umožní členským štátom udeliť výnimky z povinnosti používať tachograf v prípade určitých používateľov v rámci jednotne rozšíreného okruhu, napríklad pre remeselníkov (zníženie administratívnej záťaže o 52,8 milióna EUR ročne). Toto opatrenie navrhla Skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže.

Návrh bol predložený Parlamentu a Rade, ktoré ho majú prijať. Sprievodným dokumentom k tomuto návrhu je oznámenie Komisie, v ktorom sa vysvetľuje, ako sa zaistí zachovanie bezpečnosti po určitom čase, ako Komisia plánuje použiť normy stanovené Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) v prípade určitých častí zariadenia tachografov a ako chce Komisia spolupracovať s tretími krajinami na úrovni Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ECE/UN)2.

Ďalšie informácie pozri na:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Najmä právne predpisy týkajúce sa dôb jazdy a dôb odpočinku [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

2 :

V rámci Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR).


Side Bar