Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport drogowy: nowe przepisy dotyczące tachografów pozwolą przewoźnikom na zaoszczędzenie ponad 500 milionów euro rocznie

Bruksela, 19 lipca 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany przepisów dotyczących tachografów, aby wykorzystać w pełni możliwości związane z zastosowaniem nowych technologii, takich jak system pozycjonowania satelitarnego. Utrudni to dokonywanie oszustw oraz pozwoli na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, co powinno przynieść przewoźnikom oszczędności rzędu 515 milionów euro rocznie. Rezultatem lepszego egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku będzie lepsza ochrona praw kierowców, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnienie uczciwej konkurencji.

Sześć milionów samochodów ciężarowych oraz autobusów w Europie wyposażonych jest w tachografy na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego1 przez zawodowych kierowców i przedsiębiorstwa transportowe. W 2006 r. wprowadzono obowiązek stosowania tachografu cyfrowego w nowych pojazdach. Celem obecnego projektu jest nowelizacja ram prawnych ustanowionych w 1985 r. Nowe rozporządzenie pomoże w zmniejszeniu liczby nadużyć oraz ograniczeniu obciążeń administracyjnych związanych ze stosowaniem tachografów.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas stwierdził: „Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku mają służyć ochronie zawodowych kierowców i pozostałych użytkowników dróg. Zapewniają również uczciwą konkurencję i odpowiednie warunki pracy kierowców. Tachograf cyfrowy to doskonałe narzędzie kontroli, gwarantujące osiągnięcie tych celów. Obecny projekt jest nie tylko bardzo ważny z punktu widzenia zachowania wiarygodności tachografu cyfrowego, lecz stanowi także istotny krok w kierunku wprowadzenia inteligentnych i zintegrowanych urządzeń pokładowych w samochodach ciężarowych, co przyczyni się do poprawy efektywności systemu transportowego UE”.

We wniosku przewidziano wprowadzenie kilku nowych rozwiązań:

  • Rejestrowanie lokalizacji za pomocą systemu pozycjonowania satelitarnego pozwoli na zastąpienie rejestrowania ręcznego systemami automatycznymi. Przyniesie to przedsiębiorstwom transportu drogowego i ich kierowcom oszczędności rzędu 349 milionów euro rocznie. Umożliwi lepsze monitorowanie i dostarczy ważne informacje na potrzeby organizacji łańcucha logistycznego.

  • Komunikacja na odległość zwiększy efektywność kontroli drogowych dzięki możliwości ich ukierunkowania pod kątem prawdopodobieństwa naruszenia przepisów przez dane pojazdy. Ponieważ kierowcy stosujący się do przepisów będą zatrzymywani rzadziej, obciążenia administracyjne związane z kontrolą mogą zmniejszyć się o 34,5 mln euro rocznie.

  • Specjalny interfejs umożliwi integrację z inteligentnymi systemami transportowymi, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych.

  • Wyższe standardy w odniesieniu do warsztatów upoważnionych do wykonywania instalacji i kalibracji tachografów ograniczą skalę nadużyć i manipulacji.

  • Połączenie prawa jazdy z funkcjami kart kierowcy, które będą stosowane z tachografem cyfrowym, pozwoli zaoszczędzić 100 milionów euro rocznie dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych nałożonych na kierowców. Ograniczy to również liczbę oszustw związanych z udostępnianiem własnej karty kierowcy innym kierowcom, co odbywa się dzisiaj bez większych przeszkód.

  • Stała aktualizacja specyfikacji tachografu zapewni utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenie możliwości nadużyć i manipulacji.

Wniosek umożliwia również państwom członkowskim zwolnienie niektórych przedsiębiorców z obowiązku używania tachografów w przypadku przewozów wykonywanych na trasach w określonym promieniu, na przykład w odniesieniu do rzemieślników (zmniejszenie obciążeń administracyjnych rzędu 52,8 miliona euro rocznie). Propozycja ta została zgłoszona przez Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych.

Wniosek został przekazany Parlamentowi i Radzie, które zadecydują o jego przyjęciu. Wnioskowi towarzyszy komunikat Komisji, w którym wyjaśniono, w jaki sposób rozwiązane zostaną na przestrzeni czasu kwestie bezpieczeństwa, w jaki sposób Komisja planuje wykorzystać normy ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dla określonych części tachografu, a także jak Komisja zamierza współpracować z państwami trzecimi na szczeblu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ)2.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Informacji udzielają:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

W szczególności w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku (rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s.1)

2 :

W ramach Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).


Side Bar