Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Wegvervoer: nieuwe tachograafregels besparen bedrijven meer dan 500 miljoen euro per jaar

Brussel, 19 juli 2011 – De Europese Commissie heeft voorgesteld de tachograafwetgeving te herzien om volledig gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden zoals plaatsbepaling met satellieten. Een en ander zal fraude bemoeilijken en de administratieve lasten verminderen, wat naar verwachting de ondernemingen 515 miljoen euro per jaar zal besparen. Door te zorgen voor een betere naleving van de voorschriften inzake rij- en rusttijden, zullen bestuurders beter worden beschermd, zal de verkeersveiligheid toenemen en wordt eerlijke concurrentie gewaarborgd.

Zes miljoen Europese vrachtwagens en bussen zijn uitgerust met tachografen om beroepschauffeurs en vervoersbedrijven te controleren op het naleven van de sociale wetgeving op het gebied van het wegvervoer1. De digitale tachograaf is sinds 2006 verplicht voor nieuwe voertuigen. Met dit voorstel wordt beoogd het rechtskader, dat dateert van 1985, te actualiseren. De nieuwe verordening zal bijdragen tot een vermindering van de fraude en de administratieve lasten in verband met het gebruik van de tachograaf.

Vicevoorzitter Kallas: "De voorschriften inzake rij- en rusttijden zijn er ter bescherming van professionele bestuurders of andere weggebruikers. Ook zorgen zij voor eerlijke concurrentie en goede arbeidsomstandigheden voor de bestuurders. De digitale tachograaf is een uitstekend controle-instrument om ervoor te maken dat deze doelstellingen worden bereikt. Dit voorstel is niet alleen zeer belangrijk om de betrouwbaarheid van de digitale tachograaf te handhaven maar betekent ook een belangrijke stap in de richting van de invoering van een intelligent inbouwapparaat in vrachtwagens dat zal bijdragen tot het verbeteren van de efficiëntie van het vervoerssysteem in de EU."

Het voorstel bevat een aantal nieuwe elementen:

  • Plaatsbepaling met satellieten zal het handmatig registreren vervangen voor automatisch registreren. Dit zal wegvervoerondernemingen en hun bestuurders 349 miljoen euro per jaar besparen. Ook een betere monitoring en het verstrekken van belangrijke informatie voor het organiseren van de logistieke keten worden daardoor mogelijk.

  • Communicatie op afstand zal leiden tot efficiëntere controles langs de weg die kunnen worden toegespitst op voertuigen die vaker de wetgeving overtreden. Omdat bestuurders minder vaak worden tegengehouden, kan een vermindering van de administratieve lasten met 34,5 miljoen euro per jaar kunnen worden gerealiseerd.

  • Een specifieke interface moet integratie in intelligente vervoerssystemen mogelijk maken, met inachtneming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

  • Hogere normen voor garages die de tachograaf installeren en kalibreren zullen zorgen voor een vermindering van fraude en manipulatie.

  • Integratie van het rijbewijs en de bestuurderskaart die in de digitale tachograaf moet worden gebruikt. Dit kan de administratieve lasten voor de bestuurders met €100 miljoen per jaar verminderen en tevens het frauduleus gebruik van bestuurderskaarten beperken, die momenteel te gemakkelijk aan andere bestuurders worden doorgegeven.

  • Voortdurende actualisering van de tachograafspecificaties moet ervoor zorgen dat een hoog veiligheidsniveau wordt gehandhaafd en dat de mogelijkheden voor fraude en manipulatie worden beperkt.

Bovendien zullen de lidstaten volgens het voorstel ontheffing kunnen verlenen van het verplichte gebruik van de tachograaf voor bepaalde gebruikers binnen een uniform uitgebreide straal, bijvoorbeeld voor ambachtslui (vermindering van de administratieve lasten met 52,8 miljoen euro per jaar). Dit is voorgesteld door de Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten.

Het voorstel is ingediend bij het Europees Parlement en de Raad, die verzocht worden hun goedkeuring aan het voorstel te hechten. Het voorstel gaat vergezeld van een mededeling van de Commissie, waarin wordt uiteengezet hoe de veiligheid in de loop van de tijd zal worden gehandhaafd, hoe de Commissie voornemens is gebruik te maken van normen die door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) voor bepaalde delen van de tachograaf zijn vastgesteld en hoe de Commissie met derde landen wil samenwerken op het niveau van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) 2.

Nadere informatie is te vinden op

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Contactpersonen :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

In het bijzonder de wetgeving inzake rij- en rusttijden (Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).

2 :

In het kader van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR).


Side Bar