Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Autotransports: jaunie tahogrāfa noteikumi dos iespēju uzņēmumiem ietaupīt vairāk nekā 500 miljonus eiro gadā

Briselē, 2011. gada 19. jūlijā. Eiropas Komisija ir ierosinājusi pārskatīt tahogrāfa tiesību aktus, lai pilnībā izmantotu jaunās tehnoloģiskās iespējas, piemēram, satelītpozicionēšanas sistēmu. Tas padarīs mazāk iespējamu krāpšanu un samazinās administratīvo slogu, un ir paredzēts tādējādi uzņēmumiem ietaupīt 515 miljonus eiro gadā. Nodrošinot labāku atbilstību noteikumiem par transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem, autovadītāji būs labāk aizsargāti, tiks uzlabota ceļu satiksmes drošība un nodrošināta godīga konkurence.

Seši miljoni Eiropas kravas transportlīdzekļu un autobusu ir aprīkoti ar tahogrāfiem, lai varētu kontrolēt profesionālo autovadītāju un transporta uzņēmumu atbilstību sociālās jomas tiesību aktiem1. Ciparu tahogrāfs 2006. gadā tika padarīts par obligātu aprīkojumu visiem jaunajiem transportlīdzekļiem. Šā priekšlikuma mērķis ir atjaunināt tiesisko regulējumu, kas tika pieņemts 1985. gadā. Jaunā regula palīdzēs samazināt krāpšanu un administratīvo slogu saistībā ar tahogrāfa izmantošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: "Noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem ir izstrādāti, lai aizsargātu profesionālos autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus. Tie arī nodrošina autovadītājiem godīgu konkurenci un labus darba apstākļus. Ciparu tahogrāfs ir lielisks kontroles instruments, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu. Šis priekšlikums ir ne tikai ļoti būtisks, lai nodrošinātu ciparu tahogrāfu pastāvīgi drošu darbību, bet tas arī ir nozīmīgs solis intelektiskas, transportlīdzeklī iebūvētas ierīces ieviešanā kravas transportlīdzekļos, kas palīdzēs uzlabot ES transporta sistēmas efektivitāti."

Priekšlikumā paredzēti virkne jauninājumu:

  • atrašanās vietas reģistrēšana, izmantojot satelītpozicionēšanas sistēmu, ļaus aizstāt manuālo reģistrēšanu ar automatizētu reģistrēšanu. Autotransporta uzņēmumiem un to autovadītājiem tas ietaupīs 349 miljonus eiro gadā. Tas ļauj veikt precīzāku uzraudzīšanu un sniedz nozīmīgu informāciju loģistikas ķēdes organizēšanai,

  • tālvadības komunikācijas, kas paaugstina pārbaužu uz ceļiem efektivitāti, ko var izmantot tiem transportlīdzekļiem, attiecībā uz kuriem varbūtība, ka to vadītāji pārkāps tiesību aktu noteikumus, ir lielāka. Tā kā autovadītāji, kuri rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, tiks apturēti retāk, ir iespējams sasniegt administratīvā sloga samazinājumu, kas ietaupīs 34,5 miljonus eiro gadā,

  • konkrēta saskarne, kas pieļaus integrāciju inteliģentajās transporta sistēmās, vienlaikus ievērojot piemērojamos tiesību aktu noteikumus par datu aizsardzību,

  • augstāki standarti darbnīcām, kurām uzticēta tahogrāfa uzstādīšana un kalibrēšana, samazinās krāpšanu un manipulācijas,

  • vadītāja apliecības un vadītāja kartes, ar ko lieto ciparu tahogrāfu, apvienošana vienā. Tas samazinās autovadītāju administratīvo slogu par 100 miljoniem eiro gadā. Tas arī samazinās vadītāja karšu, kuras šobrīd var ļoti viegli nodot lietošanai citam autovadītājam, izmantošanas iespēju krāpnieciskā nolūkā,

  • tahogrāfa specifikāciju pastāvīga atjaunināšana, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts augsts drošības līmenis un ka tiek samazinātas krāpšanas un manipulāciju iespējas.

Priekšlikums arī paredz, ka dalībvalstis var izņēmuma kārtā piešķirt dažiem lietotājiem atbrīvojumu no pienākuma izmantot tahogrāfus vienādā rādiusā, piemēram, amatniekiem (administratīvā sloga samazināšana par 52,8 miljoniem eiro gadā). To ierosinājusi augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupa ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem.

Priekšlikums ir iesniegts Parlamentam un Padomei, kuri ir aicināti pieņemt šo priekšlikumu. Priekšlikumu papildina Komisijas paziņojums, kas izskaidro, kā drošība tiks uzturēta laika gaitā, kā Komisija plāno izmantot Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) noteiktos standartus dažām tahogrāfa iekārtas daļām, un kā Komisija iecerējusi sadarboties ar trešām valstīm Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) līmenī2.

Sīkāku informāciju skatīt šeit

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Jo īpaši — tiesību akti par transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, OV L 102, 11.04.2006, 1. lpp.).

2 :

Saskaņā ar Eiropas Līgumu par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR).


Side Bar