Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet ajopiirturisäännöt tuovat yrityksille yli 500 miljoonan euron säästöt vuodessa

Bryssel 19.7.2011 – Euroopan komissio on ehdottanut ajopiirturilainsäädännön tarkistamista. Se haluaa käyttää hyväkseen satelliittipaikannuksen kaltaisen uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja siten vaikeuttaa petosten tekemistä ja vähentää hallinnollisia rasitteita. Tämän uskotaan tuovan yrityksille 515 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tarkoituksena on varmistaa, että kuljettajat noudattavat paremmin ajo- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä, mikä parantaa kuljettajien ja maanteiden turvallisuutta ja takaa kilpailun oikeudenmukaisuuden.

Kuusi miljoonaa eurooppalaista kuorma- ja linja-autoa on varustettu ajopiirtureilla. Niillä valvotaan, että ammattikuljettajat ja kuljetusyritykset noudattavat maantieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä1. Uusiin ajoneuvoihin on ollut pakko asentaa digitaalinen ajopiirturi vuodesta 2006 alkaen. Nyt ehdotetun asetuksen tarkoituksena on saattaa alun perin vuonna 1985 annettu lainsäädäntö ajan tasalle ja vähentää ajopiirturin käyttöön liittyviä petoksia ja hallinnollisia rasitteita.

Varapuheenjohtaja Kallas totesi, että ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen tavoitteena on suojella ammattikuljettajia ja muita tienkäyttäjiä sekä varmistaa kilpailun oikeudenmukaisuus ja kuljettajien moitteettomat työolosuhteet. ”Digitaalinen ajopiirturi on erinomainen valvontaväline, jolla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Ehdotuksella ei pyritä pelkästään säilyttämään digitaalisen ajopiirturin luotettavuus, vaan se on myös merkittävä edistysaskel kuorma-autoissa käytettävien älykkäiden ja integroitujen yksikköjen käyttöönotossa. Tämä tehostaa EU:n liikennejärjestelmää”, Kallas lisäsi.

Ehdotuksella on tarkoitus toteuttaa muun muassa seuraavat uudistukset:

  • Satelliittipaikannusjärjestelmällä tapahtuva automaattinen sijainnin määritys korvaa aiemman manuaalisen paikannuksen. Tämä luo kuljetusyrityksille ja niiden kuljettajille vuosittain 349 miljoonan euron säästöt. Seuranta tehostuu ja logistiikkaketjun järjestäminen helpottuu järjestelmästä saatavien tietojen ansiosta.

  • Etäyhteys tehostaa tienvarsitarkastuksia ja mahdollistaa niiden kohdentamisen ajoneuvoihin, jotka ovat todennäköisemmin sääntöjen vastaisia. Koska sääntöjä noudattavat kuljettajat pysäytetään tarkastettaviksi aiempaa harvemmin, tällainen hallinnollisten rasitteiden väheneminen voi tuoda 34,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

  • Erityisen rajapinnan ansiosta yhdistäminen älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin on mahdollista sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä rikkomatta.

  • Ajopiirtureiden asentamiseen tai kalibrointiin hyväksyttyihin korjaamoihin sovelletaan tiukempia vaatimuksia. Tämä vähentää petosten ja manipuloinnin mahdollisuutta.

  • Kuljettajakortin ominaisuuksien yhdistäminen ajokorttiin digitaalisissa ajopiirtureissa. Tämä vähentää kuljettajiin kohdistuvia hallinnollisia rasitteita sadalla miljoonalla eurolla vuodessa. Tämän ansiosta myös kuljettajakorttien väärinkäyttö vaikeutuu, sillä tällä hetkellä kuljettajakortti on liian helppo antaa toisten kuljettajien käyttöön.

  • Ajopiirturien eritelmien jatkuvalla päivityksellä varmistetaan, että turvallisuus pysyy korkeatasoisena ja että petoksen ja manipuloinnin mahdollisuudet vähenevät.

Ehdotuksen nojalla jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia ajopiirturin käyttövelvoitteesta tietyille käyttäjille, kuten pienyrittäjille. Tämä vähentää hallinnollista taakkaa 52,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tätä koskevan suosituksen esitti hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmä.

Ehdotus on nyt toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joita pyydetään hyväksymään se. Ehdotuksen mukana on komission tiedonanto, jossa selvitetään, kuinka turvallisuus taataan ajan mittaan, kuinka komissio aikoo soveltaa Euroopan standardointikomitean (CEN) vahvistamia standardeja tiettyihin ajopiirturin osiin ja kuinka komissio aikoo tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa YK:n Euroopan talouskomissiossa (UNECE) 2.

Lisätietoja on sivustolla

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32–2) 298 76 38

Dale Kidd (+32–2) 295 74 61

1 :

Tähän kuuluu ennen kaikkea ajo- ja lepoaikoja koskeva maantieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

2 :

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AETR) mukaisesti.


Side Bar