Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Maanteetransport: uuendused sõidumeerikuid käsitlevates eeskirjades aitavad ettevõtjatel kokku hoida üle 500 miljoni euro aastas

Brüssel, 19. juuli 2011 – Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vaadata läbi sõidumeerikuid käsitlevad õigusaktid, et kasutada täiel määral ära uue tehnoloogia, näiteks satelliitpositsioneerimise pakutavad võimalused. See teeb petmise raskemaks ja vähendab halduskoormust, mis eeldatavasti aitab ettevõtjatel säästa 515 miljonit eurot aastas. Sõidu- ja puhkeaja eeskirjade täpsem järgimine suurendab sõidukijuhtide kaitstust, parandab liiklusohutust maanteedel ja muudab konkurentsi ausamaks.

Euroopas on kuuele miljonile veoautole ja bussile paigaldatud sõidumeerikud, et kontrollida, kuidas kutselised juhid ja transpordiettevõtjad järgivad maanteetranspordialaseid sotsiaalõigusnorme1. 2006. aastast on digitaalne sõidumeerik uutel sõidukitel kohustuslik. Käesoleva ettepaneku eesmärk on ajakohastada 1985. aastast pärinevat õigusraamistikku. Uus määrus aitab vähendada pettuste arvu ja sõidumeerikute kasutamisest tulenevat halduskoormust.

Asepresident Siim Kallas ütles: „Sõidu- ja puhkeaega reguleerivad eeskirjad on kehtestatud kutseliste juhtide ja teiste liiklejate huvides. Samas tagavad eeskirjad juhtidele ausa konkurentsi ja head töötingimused. Digitaalne sõidumeerik on suurepärane kontrolliseade, mis aitab neid eesmärke täita. Lisaks sellele, et ettepanekul on suur osa digitaalse sõidumeeriku usaldusväärsuse kinnistamisel, tähendab see ka olulist edenemist aruka, integreeritud pardaseadme kasutuselevõtmise suunas veoautodel, mis aitab muuta ELi transpordisüsteemi veelgi tõhusamaks.”

Ettepanek pakub mitmeid uuendusi:

  • Satelliitpositsioneerimise süsteemi kasutamine võimaldaks asendada manuaalse asukoha salvestamise automaatse salvestamisega. Sellega hoiaksid transpordiettevõtjad ja nende palgatud sõidukijuhid aastas kokku 349 miljonit eurot. See võimaldaks ka paremini järelevalvet teostada ja annaks logistikaahela haldamise seisukohast olulist teavet.

  • Kaugside võimaldaks tõhustada sõidukite kontrollimist teedel ning keskenduda võimalikele seaduserikkujatele. Seega oleks seaduskuulekate juhtide peatamise vajadus endisest väiksem, mis hoiaks halduskulude arvelt kokku 34,5 miljonit eurot aastas.

  • Tänu eriliidesele integreeritaks sõidumeerikud arukate transpordisüsteemidega, järgides samas asjakohaseid andmekaitsesätteid.

  • Sõidumeerikute paigaldamiseks ja kalibreerimiseks volitatud töökodade suhtes kohaldataks rangemaid standardeid, mis vähendaks petmis- ja manipuleerimisvõimalusi.

  • Juhiloa ühitamine juhikaardiga digitaalse sõidumeeriku puhul vähendaks juhtide halduskoormust aastas 100 miljoni euro võrra. Sellega väheneks ka juhikaartide väärkasutus, kuna praegu antakse juhikaarte liiga kergelt teistele juhtidele edasi.

  • Sõidumeerikute spetsifikaatide pideva ajakohastamisega tagataks seadmete turvalisus ning petmis- ja manipuleerimisvõimaluste piiramine.

Ettepaneku kohaselt oleks liikmesriikidel võimalik teha kindlaksmääratud raadiuses liiklevatele teatavatele kasutajatele (näiteks oskustöölised) sõidumeeriku kasutamiskohustusest erandeid, millega säästetaks aastas halduskulusid 52,8 miljoni euro ulatuses. Selline on halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma arvamus.

Ettepanek on esitatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule, keda kutsutakse üles see vastu võtma. Ettepanekule on lisatud komisjoni teatis, milles selgitatakse, kuidas on ette nähtud turvalisustaseme säilitamine, kuidas komisjon kavatseb kohaldada Euroopa Standardikomitee kehtestatud standardeid sõidumeerikuseadmete teatavate osade suhtes ning kuidas teha kolmandate riikidega koostööd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni2 tasandil.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Eelkõige sõidu- ja puhkeaega käsitlevad õigusaktid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist, ELT L 102, 11.4.2006, lk 1).

2 :

Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööd käsitleva Euroopa kokkuleppe (AETR) raames.


Side Bar