Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

Οδικές μεταφορές: με τους νέους κανόνες για τον ταχογράφο οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τον ταχογράφο, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες όπως είναι ο εντοπισμός θέσης μέσω δορυφόρου. Κατά τον τρόπο αυτό θα είναι δυσκολότερο να διαπραχθεί απάτη και θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ο οποίος αναμένεται ότι θα αποφέρει για τις επιχειρήσεις εξοικονόμηση ύψους 515 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Με μεγαλύτερη συμμόρφωση προς τους κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, οι οδηγοί θα προστατεύονται καλύτερα, θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και θα εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός.

Έξι εκατομμύρια ευρωπαϊκά φορτηγά και λεωφορεία είναι εξοπλισμένα με ταχογράφους που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της συμμόρφωσης επαγγελματιών οδηγών και μεταφορικών επιχειρήσεων προς την εργατική νομοθεσία στις οδικές μεταφορές1. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι πλέον υποχρεωτικός από το 2006 για τα νέα οχήματα. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο το οποίο χρονολογείται από το 1985. Ο νέος κανονισμός θα βοηθήσει στη μείωση της απάτης και στην περικοπή του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη χρήση του ταχογράφου.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas δήλωσε τα εξής: «Οι κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης θεσπίσθηκαν με σκοπό την προστασία των επαγγελματιών οδηγών και των υπολοίπων χρηστών των οδών. Εξασφαλίζουν επίσης θεμιτό ανταγωνισμό και καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι ένα εξαίρετο εργαλείο ελέγχου με το οποίο εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων αυτών. Η παρούσα πρόταση δεν είναι απλώς σημαντική για να διατηρηθεί η αξιοπιστία του ψηφιακού ταχογράφου αλλά αποτελεί επίσης αξιοσημείωτο βήμα προς την καθιέρωση μιας έξυπνης και ενσωματωμένης μονάδας στα φορτηγά που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών της ΕΕ.»

Η πρόταση περιέχει πολλούς νεωτερισμούς:

  • Καταγραφή της θέσης με δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, η οποία θα επιτρέψει την αντικατάσταση της χειρόγραφης καταγραφής με την αυτόματη. Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορικών και οι οδηγοί τους θα εξοικονομούν 349 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Εξ αποστάσεως επικοινωνία με την οποία αυξάνεται η απόδοση των καθ’οδόν ελέγχων των φορτηγών, οι οποίοι θα είναι δυνατόν να επικεντρώνονται στα οχήματα που είναι πιθανότερο να παραβιάζουν τη νομοθεσία. Καθώς οι συμμορφούμενοι οδηγοί θα ελέγχονται λιγότερο συχνά, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μείωση του διοικητικού κόστους κατά 34,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

  • Ειδική διεπαφή που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση σε ευφυή συστήματα μεταφορών και ταυτόχρονα την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

  • Αυστηρότερα πρότυπα, τα οποία θα επιτρέψουν να μειωθεί η απάτη και η παραποίηση στα συνεργεία που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και τη βαθμονόμηση του ταχογράφου.

  • Συγχώνευση της άδειας οδήγησης με την κάρτα οδηγού που θα χρησιμοποιείται με τον ψηφιακό ταχογράφο. Έτσι, θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οδηγούς κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα μειωθεί επίσης η δόλια χρήση της κάρτας οδηγού, η οποία σήμερα είναι πολύ εύκολο να δίνεται σε άλλους οδηγούς.

  • Συνεχής επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για τον ταχογράφο, ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας και μείωση των δυνατοτήτων απάτης και παραποίησης.

Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να χορηγούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης του ταχογράφου για ορισμένους χρήστες μέσα σε μια ενιαία ακτίνα απόστασης, όπως π.χ. για τους βιοτέχνες (μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 52,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως). Αυτό συνέστησε για τον διοικητικό φόρτο η ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η πρόταση υποβλήθηκε προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση συνοδεύεται από ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία εξηγείται με ποιο τρόπο θα διατηρείται η ασφάλεια στο μέλλον, πώς προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) για ορισμένα μέρη της συσκευής του ταχογράφου και πώς προτίθεται η Επιτροπή να να συνεργασθεί με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ)2.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον κάτωθι ιστότοπο

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Αρμόδιοι:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Ιδίως η νομοθεσία για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης (κανονισμός (EΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

2 :

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR).


Side Bar