Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vejtransport: med de nye regler om fartskrivere vil virksomhederne kunne spare mere end 500 mio. EUR om året

Bruxelles, den 19. juli 2011 – Europa-Kommissionen har foreslået en ændring af lovgivningen om fartskrivere, så de nye teknologiske muligheder som for eksempel satellitpositionering kan udnyttes fuldt ud. Det vil hermed blive vanskeligere at begå svig, og de administrative byrder vil blive reduceret, så virksomhederne forventes at kunne spare 515 mio. EUR om året. En bedre overholdelse af køretids- og hviletidsbestemmelserne vil betyde, at chaufførerne er bedre beskyttede, at trafiksikkerheden bliver større, og at konkurrencen bliver mere fair.

Der er seks millioner europæiske lastbiler og busser, som er udstyret med fartskrivere, så det kan kontrolleres, om erhvervschauffører og transportvirksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne inden for vejtransport1. De digitale fartskrivere blev obligatoriske for nye køretøjer i 2006. Formålet med det nuværende forslag er at opdatere lovrammerne, som går tilbage til 1985. Den nye forordning vil kunne bidrage til at mindske svig og nedbringe de administrative omkostninger, der er forbundet med anvendelsen af fartskrivere.

Næstformand Siim Kallas udtalte: "Reglerne om køretid og hvileperioder er til for at beskytte erhvervschauffører og andre trafikanter. De er også med til at give en mere fair konkurrence og bedre arbejdsvilkår for chauffører. De digitale fartskrivere er fremragende som kontrolinstrument og kan sikre, at disse mål bliver nået. Forslaget er ikke alene særdeles vigtigt, hvis digitale fartskrivere skal blive ved med at være pålidelige, det er også et betydeligt skridt hen imod indførelse af et intelligent, integreret fast udstyr på lastbiler og vil bidrage til at gøre transportsystemet i EU mere effektivt."

Med forslaget indføres flere nye elementer:

  • Positionsregistrering med et satellitpositioneringssystem, som gør det muligt at erstatte manuel registrering med automatisk registrering. Det vil hvert år give besparelser på 349 mio. EUR for vognmandsforretninger og deres chauffører. Det vil kunne give en bedre kontrol og vigtige oplysninger til organisering af logistikkæden.

  • Fjernkommunikation, som gør vejkontrol mere effektiv, da der kan fokuseres på de køretøjer, som der er mest sandsynlighed for vil bryde loven. Eftersom chauffører, der følger reglerne, vil blive stoppet mindre hyppigt, vil der kunne opnås en nedbringelse af de administrative omkostninger på 34,5 mio. EUR om året.

  • Specifik grænseflade, som giver mulighed for integration i intelligente transportsystemer under overholdelse af gældende regler om databeskyttelse.

  • Højere normer for værksteder, som får til opgave at montere og kalibrere fartskrivere, hvilket vil begrænse svig og manipulation.

  • Integration af førerkort i kørekort ved benyttelse af digitale fartskrivere. Det vil kunne nedbringe de administrative omkostninger med 100 mio. EUR om året. Det vil også mindske omfanget af svigagtig brug af førerkort, da det i dag er alt for let at give dem videre til andre chauffører.

  • Løbende opdatering af specifikationerne for fartskrivere for at sikre, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og at der bliver mindre mulighed for svig og manipulation.

Forslaget vil også give medlemsstaterne mulighed for give undtagelser fra kravet om at bruge fartskrivere for bestemte brugere inden for en nærmere bestemt radius, for eksempel for håndværkere (en nedbringelse af de administrative omkostninger på 52,8 mio. EUR om året). Det var blevet foreslået af Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder.

Forslaget er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, som opfordres til at vedtage det. Forslaget ledsages af en meddelelse fra Kommissionen, hvori det forklares, hvordan sikkerheden vil blive opretholdt over tid, hvordan Kommissionen agter at benytte de standarder, som er fastsat af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) for visse dele af fartskriverudstyret, og hvordan Kommissionen agter at samarbejde med tredjelande inden for rammerne af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE)2.

For yderligere oplysninger henvises til

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Især lovgivningen om køretid og hvileperioder (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

2 :

Inden for rammerne af den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international vejtransport (AETR).


Side Bar