Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Автомобилен транспорт: нови правила относно тахографите ще спестяват на фирмите повече от 500 милиона евро годишно

Брюксел, 19 юли 2011 г. Европейската комисия предложи преработване на законодателството относно тахографите с оглед изцяло да се използват новите технически възможности, като например сателитното проследяване, т.е. текущото определяне на местоположението на превозните средства чрез спътникова система. Така ще бъде затруднено извършването на измами и ще се намали административната тежест, което се очаква да спестява на транспортните предприятия 515 милиона EUR годишно. По-стриктното спазване на правилата относно времето на управление на превозни средства и на почивка означава също така по-добра защита на техните водачи, повишена безопасност на движението по пътищата и гарантиране на лоялна конкуренция.

Шест милиона европейски товарни автомобили и автобуси са оборудвани с тахографи, които дават възможност да се контролира спазването от професионалните водачи и от транспортните предприятия на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт1. През 2006 г. оборудването с дигитален тахограф стана задължително за регистрираните нови превозни средства. Със сегашното предложение се цели актуализиране на правната рамка, която е от 1985 г. Новият регламент ще спомогне за ограничаване на измамите и за намаляване на административната тежест, свързана с използването на тахографите.

Заместник-председателят Сийм Калас заяви в тази връзка: „Правилата относно времето на управление и на почивка са въведени за защита на професионалните водачи и на другите участници в пътното движение. Те гарантират също така лоялна конкуренция и добри условия за работа на водачите. Дигиталният тахограф представлява отлично средство за контрол, за да се осигури постигането на тези цели. Настоящото предложение не само е особено важно за запазване на надеждността на дигиталните тахографи, а представлява и значителна стъпка към въвеждането на интелигентни интегрирани бордови устройства в товарните автомобили, което ще допринесе за подобряване на ефективността на транспортната система в Европейския съюз.“

Предложението включва няколко новости:

  • Регистриране на данни за местоположението чрез спътникова система за проследяване, което ще позволи замяната на ръчното записване с автоматично. Това ще спестява годишно 349 млн. EUR на предприятията за автомобилен транспорт и на техните водачи. То позволява също така по-добро наблюдение и предоставя важна информация за организирането на превозите.

  • Връзка от разстояние, която повишава ефективността на пътните проверки, като те могат да бъдат насочени към тези превозни средства, за които вероятността да са в нарушение на законодателството е по-голяма. Тъй като спазващите правилата водачи ще бъдат спирани по-рядко, може да се постигне намаляване на административната тежест, изразяващо се парично в 34,5 млн. EUR годишно.

  • Специален интерфейс, позволяващ интегрирането на тахографите в състава на интелигентни транспортни системи, като същевременно се спазва приложимото законодателство за защита на данните.

  • По-високи изисквания към сервизите, на които е поверен монтажът и калибрирането на тахографи, за да се намалят измамите и манипулирането.

  • Обединяване на свидетелството за управление на МПС с картата на водача, използвана с дигиталния тахограф. Това ще намали административната тежест върху водачите със 100 млн. EUR годишно. Освен това ще се намали използването за измамни цели на картата на водача, тъй като сега тя твърде лесно се дава на други водачи.

  • Непрекъснато актуализиране на спецификациите на тахографите с цел да се гарантира поддържането на високо равнище на сигурност и да се ограничат възможностите за измами и манипулиране.

Предлага се също така държавите-членки да могат да освобождават от задължението за използване на тахографи някои ползватели, движещи се само в определен, еднакво удължен радиус, като например занаятчии (намаляване на административната тежест с 52,8 млн. EUR годишно). За това посъветва Независимата група на високо равнище за административната тежест.

Предложението е представено на Европейския парламент и на Съвета за приемане. Предложението се придружава от съобщение на Комисията, в което се обяснява как ще се запази дългосрочно сигурността, как Комисията възнамерява да използва стандартите, разработени от Европейския комитет за стандартизация (CEN) за определени части от тахографското оборудване, и как Комисията предвижда да си сътрудничи с трети държави на равнището на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) към Организацията на обединените нации2.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

По-специално на законодателството относно времето на управление и на почивка (Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

2 :

В рамките на Европейското споразумение за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).


Side Bar