Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen fördelar 244 miljoner euro till 183 nya miljöprojekt

Bryssel den 19 juli 2011 – EU-kommissionen beviljar idag bidrag till 183 nya projekt inom ramen för Life+-programmet som är EU:s miljöfond. Projekten omfattar samtliga medlemsstater och åtgärder inom naturvård, klimatförändring, ren teknik, miljöpolitik samt information och kommunikation om miljöfrågor. Den totala investeringen är på 530 miljoner euro, varav EU står för 244 miljoner euro.

”Life+-programmet främjar högkvalitativa, innovativa projekt som tillför EU ett högt mervärde”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. ”De nya projekten kommer inte enbart att utgöra ett viktigt bidrag till naturvård och miljöförbättringar, däribland kampen mot klimatförändringen. De kommer även att öka medvetenheten i hela Europa om de miljöproblem som vi står inför, till exempel att frikoppla tillväxten från resursanvändningen.”

Kommissionen fick in 748 ansökningar som svar på sin senaste inbjudan att lämna förslag, som avslutades i september 2010. 183 projekt kommer att finansieras genom de tre huvudprogrammen: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning samt Life+ Information och kommunikation. I femtiofem av projekten ingår det partner från mer än en medlemsstat.

Projekten inom Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Av de 203 förslag som kommissionen fick in har man valt ut 64 projekt från partnerskap i naturvårdsorganisationer, offentliga myndigheter och andra parter. Projekten genomförs i 18 medlemsstater med en total investering på 223 miljoner euro, varav EU står för cirka 125 miljoner euro. Flertalet (55) är naturvårdsprojekt som bidrar till genomförandet av fågeldirektivet, habitatdirektivet och Natura 2000-nätet. Övriga nio är projekt för biologisk mångfald, en kategori av Life+-projekt för pilotprogram som rör frågor om biologisk mångfald i vidare bemärkelse. Totalt satsas 18,3 miljoner euro på projekt för biologisk mångfald.

Projekten inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning är pilotprojekt som bidrar till att utveckla innovativa policyidéer, teknik, metoder och verktyg. Av de 399 förslag som kommissionen fick in valde man ut 104 projekt bland annat ett stort antal organisationer från den offentliga och privata sektorn. Projekten genomförs i 18 medlemsstater med en total investering på 286 miljoner euro, varav EU står för cirka 109 miljoner euro. Huvuddelen av medlen (cirka 143 miljoner euro fördelade på 51 projekt) går till projekt inom områdena avfall och naturresurser.

Dessutom kommer kommissionen att bidra med mer än 16 miljoner euro till 14 projekt som direkt tar itu med klimatförändringen, med en total budget på 40 miljoner euro. Ytterligare 12 projekt med annan inriktning kommer också att indirekt påverka växthusgasutsläppen. De olika projekten beskrivs i bilagan till detta pressmeddelande.

Vatten är en annan viktig fråga som nio utvalda projekt inriktar sig på. Övriga trettio projekt omfattar olika områden, däribland luft, kemikalier, miljö och hälsa, skogar, innovation, buller, markskydd, strategiska metoder och stadsmiljö.

Projekten inom Life+ Information och kommunikation ska sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor samt tillhandahålla utbildning och informationskampanjer för att förebygga skogsbränder. Kommissionen valde ut 15 projekt bland de 146 förslag man fått in. Bidragen går till ett antal natur- och miljöorganisationer inom den offentliga och privata sektorn som inriktar sig på bland annat biologisk mångfald, klimatförändring, avfall och vatten. Projekten genomförs i 8 medlemsstater med en total investering på 20,4 miljoner euro, varav EU står för cirka 10,1 miljoner euro. Kommissionen ser mycket positivt på att betydligt större resurser satsas på Life+ Information och kommunikation. Sju av femton projekt ägnas åt informationskampanjer om naturvård och biologisk mångfald, medan åtta projekt rör andra miljöfrågor.

Bakgrund

Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en total budget på 2,143 miljarder euro för perioden 2007–2013. Kommissionen offentliggör en gång om året en inbjudan till intresseanmälan för Life+-projekt.

Ytterligare information

I bilagan finns en sammanfattning av alla nya projekt som får bidrag genom Life+, uppdelad per land:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Ytterligare upplysningar om de nya projekten Life+ Natur och biologisk mångfald finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Ytterligare upplysningar om de nya projekten Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Ytterligare upplysningar om de nya projekten Life+ Information och kommunikation finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Alla uppgifter om Life+ finns på

http://ec.europa.eu/life

Man kan också kontakta de behöriga nationella myndigheterna på

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar