Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Komisia má poskytnúť 244 miliónov EUR na 183 nových projektov v oblasti životného prostredia

Brusel 19. júla – Európska komisia (dnes) schválila financovanie 183 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Projekty pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ a pokrývajú akcie v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, čistých technológií, environmentálnej politiky a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 530 miliónov EUR, z čoho 244 miliónov EUR poskytne EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Program LIFE+ naďalej poskytuje finančné prostriedky na kvalitné inovačné projekty s vysokou pridanou hodnotou pre EÚ. Tieto nové projekty nielen významne prispejú k ochrane prírody a zlepšeniu životného prostredia vrátane boja proti zmene klímy, ale pomôžu aj zvýšiť v celej Európe informovanosť o hlavných problémoch životného prostredia, ktorým čelíme, napríklad oddelenie rastu od využívania zdrojov.“

V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v septembri 2010, Komisia dostala 748 žiadostí. 183 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu: LIFE+ Príroda a biodiverzita, LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a LIFE+ Informovanosť a komunikácia. Na päťdesiatich piatich z týchto projektov sa podieľajú partneri z viac ako jedného členského štátu.

Projekty LIFE+ Príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Komisia z 203 odovzdaných návrhov vybrala na financovanie 64 projektov, ktoré predložili partnerstvá zložené z organizácií na ochranu prírody, orgánov štátnej správy a iných subjektov. Realizujú sa v 18 členských štátoch a predstavujú celkovú investíciu 223 miliónov EUR, z čoho EÚ poskytne asi 125 miliónov. Väčšina z nich (55 projektov) sú projekty Natura, ktoré prispievajú k implementácii smernice o vtáctve a/alebo smernice o biotopoch a siete Natura 2000. Ďalších deväť projektov sú projekty Biodiverzita, ktoré predstavujú LIFE+ kategóriu projektov pre pilotné schémy, ktoré sa zaoberajú širšími otázkami biodiverzity. Celková investícia do projektov v zložke Biodiverzita dosiahne 18,3 milióna EUR.

Projekty LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia sú pilotné projekty prispievajúce k rozvoju inovačných koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov. Komisia z 399 odovzdaných návrhov vybrala na financovanie 104, ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie. Vybrané projekty sa realizujú v 18 členských štátoch a predstavujú celkovú investíciu 286 miliónov EUR, z čoho EÚ poskytne asi 109 miliónov EUR. Na projekty zamerané na odpad a prírodné zdroje bolo vyčlenených najviac finančných prostriedkov (približne 143 miliónov EUR na 51 projektov).

Komisia sa bude podieľať viac ako 16 miliónmi EUR na 14 projektoch priamo sa zaoberajúcich zmenou klímy, s celkovým rozpočtom 40 miliónov EUR. Ďalších 12 projektov, ktoré sa zameriavajú na iné otázky, bude mať takisto nepriamy vplyv na emisie skleníkových plynov. Tieto jednotlivé projekty sú zdôraznené v prílohe k tejto tlačovej správe.

V oblasti vodného hospodárstva, ďalšej dôležitej oblasti, na ktorú sa zameriava pozornosť, bolo vybraných deväť projektov. Zostávajúcich 30 projektov pokrýva rôzne problematiky, vrátane ochrany ovzdušia, chemických látok, životného prostredia a zdravia, lesov, inovácií, hluku, ochrany pôdy, strategických prístupov a životného prostredia v mestách.

Projekty LIFE+ Informovanosť a komunikácia sprístupňujú informácie a zlepšujú povedomie o otázkach životného prostredia, vzdelávajú a zvyšujú informovanosť v záujme prevencie lesných požiarov. Zo 146 odovzdaných návrhov Komisia vybrala na financovanie 15, ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie pôsobiace v oblasti prírody a/alebo životného prostredia a ktoré sa týkali oblastí ako biodiverzita, zmena klímy či odpadové a vodné hospodárstvo. Vybrané projekty z 8 členských štátov predstavujú celkové investície vo výške 20,4 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne približne 10,1 milióna. Komisia s potešením konštatuje, že suma určená na financovanie projektov LIFE+ informovanosť a komunikácia sa výrazne zvýšila. Sedem z 15 projektov sa zaoberá zlepšovaním informovanosti o otázkach týkajúcich sa prírody a biologickej rozmanitosti, osem sa zameriava na iné otázky súvisiace so životným prostredím.

Kontext:

LIFE+ je európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,143 miliardy EUR na obdobie rokov 2007–2013. V rámci projektu LIFE+ Komisia každoročne uverejňuje jednu výzvu na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie:

Pozri prílohu so súhrnom všetkých nových projektov financovaných v rámci LIFE+ podľa jednotlivých krajín:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Ďalšie podrobnosti o každom z nových projektov Príroda a biodiverzita nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Ďalšie podrobnosti o každom z nových projektov Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Ďalšie podrobnosti o každom z nových projektov Informovanosť a komunikácia nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Všetky informácie o LIFE+ nájdete na:

http://ec.europa.eu/life

Môžete sa obrátiť aj na príslušné vnútroštátne orgány:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar