Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja przeznacza 244 mln euro na 183 nowe projekty związane z ochroną środowiska

Bruksela 19 lipca - Komisja Europejska zatwierdziła (w dniu dzisiejszym) finansowanie 183 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Projekty pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE i obejmują działania w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, czystej technologii, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Ogółem stanowią one inwestycję, której całkowity koszt wynosi 530 mln euro, z czego 244 mln euro zapewni UE.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „W ramach programu LIFE+ w dalszym ciągu finansowane są wysokiej jakości, innowacyjne projekty o dużej wartości dodanej dla UE. Te nowe projekty nie tylko w znaczący sposób przyczynią się do ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz do przeciwdziałania zmianie klimatu. Przyczynią się one również do rozpowszechniania w całej Europie wiedzy na temat najpoważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska, z którymi musimy się zmierzyć, takich jak oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów.”

Komisja otrzymała 748 wniosków w odpowiedzi na swoje ostatnie zaproszenie do składania wniosków, które zamknięto we wrześniu 2010 r. Ze wszystkich złożonych wniosków 183 zostały zakwalifikowane do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja. Pięćdziesiąt pięć z tych projektów będzie realizowane z udziałem partnerów z więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 64 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 18 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 223 mln euro, z czego około 125 mln euro zapewni UE. Większość projektów (55) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałych dziewięć projektów dotyczy różnorodności biologicznej, stanowiąc nową kategorię projektów LIFE+ w zakresie programów pilotażowych uwzględniających szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną. Ogółem kwota funduszy zainwestowanych w projekty z zakresu różnorodności biologicznej wynosi 18,3 mln euro.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologicznych oraz metod i instrumentów. Spośród 399 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 104 projekty zgłoszone przez szereg różnorodnych organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane w 18 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 286 mln euro, z czego około 109 mln euro zapewni UE. Największa część finansowania (ok. 143 mln euro) przeznaczona jest na 51 projektów dotyczących odpadów i zasobów naturalnych.

Komisja przeznaczy ponad 16 mln euro na 14 projektów bezpośrednio dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 40 mln euro. Ponadto 12 projektów poświęconych innym zagadnieniom będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Wspomniane różne projekty są przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego.

Woda jest kolejnym ważnym obszarem zainteresowania, w którym wybrano dziewięć projektów. Pozostałych 30 projektów dotyczy rożnych zagadnień, takich jak powietrze, substancje chemiczne, wpływ środowiska na zdrowie, lasy, innowacje, hałas, ochrona gleby, podejścia strategiczne oraz ochrona środowiska w miastach.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i podkreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i podnoszeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 146 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 15 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska, dotyczących kwestii różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, odpadów i wody. Wybrane projekty, realizowane w 18 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 20,4 mln euro, z czego około 10,1 mln euro zapewni UE. Komisja z zadowoleniem odnotowuje znaczny wzrost środków przeznaczonych na projekty LIFE + informacja i komunikacja. Siedem z 15 projektów dotyczy poszerzania wiedzy na temat przyrody i zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, a osiem poświęcone jest innym zagadnieniom związanym ze środowiskiem.

Informacje ogólne:

LIFE + jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2,143 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+.

Dodatkowe informacje

Zob. załącznik zawierający streszczenie wszystkich nowych projektów objętych finansowaniem w ramach LIFE+ w podziale na poszczególne kraje:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów dotyczących polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów w zakresie informacji i komunikacji:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Wszelkie informacje na temat LIFE+ można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/life

Istnieje również możliwość kontaktu z właściwymi organami krajowymi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar