Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie stelt 244 miljoen euro ter beschikking voor 183 nieuwe milieuprojecten

Brussel, 19 juli – De Europese Commissie heeft (vandaag) de financiering goedgekeurd van 183 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+‑programma, het milieufonds van de Europese Unie. Het betreft projecten in alle lidstaten van de EU die betrekking hebben op acties op het gebied van natuurbehoud, klimaatverandering, schone technologie, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties. Samen vertegenwoordigen zij een totale investering van 530 miljoen euro, waarvan de EU 244 miljoen euro voor haar rekening neemt.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Het LIFE+-programma blijft innoverende projecten van hoge kwaliteit met een grote toegevoegde waarde voor de EU steunen. Deze nieuwe projecten zullen niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en de verbetering van het milieu met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering. Ze zullen er ook aan bijdragen dat heel Europa zich bewust wordt van de belangrijke uitdagingen die op milieugebied op ons afkomen, zoals het feit dat economische groei en gebruik van de hulpbronnen van elkaar moeten worden losgekoppeld."

De Commissie heeft 748 reacties ontvangen op haar laatste oproep tot het indienen van voorstellen die in september 2010 werd afgesloten. Daarvan werden er 183 voor medefinanciering geselecteerd via de drie onderdelen van het programma: LIFE+ Natuur en Biodiversiteit, LIFE+ Milieubeleid en Governance en LIFE+ Informatie en Communicatie. Bij vijfenvijftig van deze projecten zijn partners uit meer dan één lidstaat betrokken.

LIFE+ Natuur en Biodiversiteit heeft betrekking op projecten die zorgen voor een betere instandhouding van bedreigde soorten en habitats. Van de 203 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 64 projecten van samenwerkingsverbanden tussen milieuorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen geselecteerd voor financiering. De projecten worden uitgevoerd in 18 lidstaten en vertegenwoordigen een totale investering van 223 miljoen euro, waarvan de EU zowat 125 miljoen euro voor haar rekening neemt. Het merendeel (55) zijn projecten in de categorie Natuur, die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de vogel- en/of de habitatrichtlijn en het Natura 2000-netwerk. De overige negen vallen onder de noemer Biodiversiteit, een LIFE+-projectcategorie voor proefprogramma's waarmee biodiverstiteitproblemen in ruimere zin worden aangepakt. In totaal zal in biodiversiteitprojecten 18,3 miljoen euro worden geïnvesteerd.

LIFE+ Milieubeleid en Governance-projecten zijn proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innoverende beleidsideeën, technologieën, methoden en instrumenten. Van de 399 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 104 projecten van de meest verscheiden openbare en particuliere organisaties geselecteerd voor financiering. De winnende projecten komen uit 18 lidstaten en zijn goed voor een totale investering van 286 miljoen euro, waarvan 109 miljoen wordt verstrekt door de EU. Projecten die focussen op afvalstoffen en natuurlijke hulpbronnen zijn goed voor het leeuwendeel van deze financiering (ongeveer 143 miljoen euro voor 51 projecten).

De Commissie zal meer dan 16 miljoen euro bijdragen aan 14 projecten waarmee de klimaatverandering rechtstreeks wordt aangepakt en waarvoor in totaal 40 miljoen euro werd uitgetrokken. Bovendien zullen 12 projecten die op andere kwesties zijn toegespitst, een indirecte impact hebben op de broeikasgasemissies. Op deze verschillende projecten wordt in de bijlage bij dit persbericht de nadruk gelegd.

Water is, met negen geselecteerde projecten, een ander belangrijk aandachtsgebied. De resterende 30 projecten hebben betrekking op diverse thema's zoals lucht, chemische stoffen, milieu en gezondheid, bossen, innovatie, lawaai, bodembescherming, strategische benaderingen en de stedelijke omgeving.

Via LIFE+ Informatie en Communicatie-projecten wordt informatie verspreid, worden milieukwesties onder de aandacht gebracht en worden opleidings- en bewustmakingscampagnes ter preventie van bosbranden gevoerd. Uit de 146 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 15 projecten van diverse openbare en particuliere natuur- en/of milieuorganisaties voor financiering geselecteerd. De projecten, die betrekking hebben op thema's als biodiversiteit, klimaatverandering, afvalstoffen en water, worden uitgevoerd in acht lidstaten en zijn goed voor een totale investering van 20,4 miljoen euro, waarvan zo'n 10,1 miljoen euro wordt verstrekt door de EU. Het verheugt de Commissie vast te stellen dat de financiële middelen die voor LIFE+ Informatie en Communicatie werden uitgetrokken, sterk zijn gestegen. Zeven van de 15 projecten focussen op bewustmaking in verband met natuur EN biodiversiteit; de acht overige projecten zijn toegespitst op andere milieukwesties.

Achtergrond

LIFE+ is het Europese financiële instrument voor het milieu, dat kan beschikken over een totale begroting van 2,143 miljard euro voor de periode 2007-2013. De Commissie publiceert jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten in het kader van LIFE+.

Meer informatie

In de bijlage vindt u een naar land uitgesplitst beknopt overzicht van de nieuwe projecten die worden gefinancierd in het kader van LIFE+.

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Voor nadere informatie over elk van de nieuwe "Natuur en Biodiversiteit"-projecten, zie:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Voor nadere informatie over elk van de nieuwe "Milieubeleid en Governance"-projecten, zie:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Voor nadere informatie over elk van de nieuwe "Informatie en Communicatie"-projecten, zie:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Voor alle informatie over LIFE+, zie:

http://ec.europa.eu/life

U kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar