Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija piešķirs 244 miljonus eiro jaunu vides projektu atbalstam

Briselē, 19. jūlijā. Eiropas Komisija (šodien) ir apstiprinājusi finansējumu 183 jauniem projektiem LIFE+ programmas ietvaros, kas ir Eiropas Savienības vides projektu finansēšanas instruments. Projekti ir no visām ES dalībvalstīm un aptver pasākumus tādās jomās kā dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas, "tīrās" tehnoloģijas, vides politika un informācija un komunikācija par vides jautājumiem. Ieguldījumu kopsumma šajos projektos ir aptuveni 530 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 244 miljonus eiro.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "LIFE+ programma joprojām nodrošina finansējumu kvalitatīviem un novatoriskiem projektiem, kas Eiropas Savienībai sniedz lielu pievienoto vērtību. Šie jaunie projekti ne tikai būtiski uzlabos dabas aizsardzību un vides stāvokli, kā arī cīņu pret klimata pārmaiņām, bet palīdzēs arī vairot eiropiešu izpratni par galvenajiem uzdevumiem, kas jārisina vides jomā, piemēram, kā panākt, lai izaugsme nebūtu nepārprotami saistīta ar resursu izmantošanas pieaugumu."

Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas noslēdzās 2010. gada septembrī, Komisija saņēma 748 priekšlikumus. No šiem priekšlikumiem 183 tika atlasīti līdzfinansējumam, izmantojot programmas trīs elementus — LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība, LIFE+ vides politika un pārvaldība un LIFE+ informācija un komunikācija. Piecdesmit pieci projekti ietver partnerus no vairāk nekā vienas dalībvalsts.

LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un biotopu aizsardzības statusu. No 203 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 64 projektus, ko iesniegušas dabas aizsardzības struktūru, valsts iestāžu un citu iesaistīto personu partnerības. Šie projekti tiek organizēti 18 dalībvalstīs, to ieguldījumu kopsumma ir 223 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs aptuveni 125 miljonus eiro. Lielākā daļa (55) ir dabas projekti, kuri palīdz īstenot Putnu un/vai Biotopu direktīvu un Natura 2000 tīkla izveidi. Pārējie deviņi ir projekti bioloģiskās daudzveidības jomā; tā ir LIFE+ projektu kategorija eksperimentāliem projektiem, ar kuru palīdzību risina plašākas bioloģiskās daudzveidības problēmas. Kopējais ieguldījums bioloģiskās daudzveidības projektos sasniegs 18,3 miljonus eiro.

LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir projekti uz inovācijām balstītu politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādei. No 399 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai atlasīja 104 projektus no visdažādākajām publiskā un privātā sektora organizācijām. Izvēlētie projekti norisināsies 18 dalībvalstīs, un to ieguldījumu kopējais apjoms ir 286 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 109 miljonus eiro. Atkritumu un dabas resursu projekti (51 projekts) saņem vislielāko finansējuma daļu (aptuveni 143 miljoni eiro 51 prosjektam).

Komisija piešķirs vairāk nekā 16 miljonus eiro 14 projektiem, kuri tiešā veidā risina klimata pārmaiņu izraisītās problēmas, ar kopējo budžetu 40 miljoni eiro. Turklāt 12 projektiem, kas ir vērsti uz citu jautājumu risināšanu, būs netieša ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Šie dažādie projekti uzskaitīti šim paziņojumam pievienotajā pielikumā.

Ūdens resursi ir vēl viens svarīgs temats, kurā atlasīti deviņi projekti. Pārējie 30 projekti attiecas uz dažādiem tematiem, tostarp gaisu, ķīmiskām vielām, vidi un veselību, mežiem, inovācijām, troksni, augsni, stratēģiskām pieejām un pilsētvidi.

LIFE+ informācijas un komunikācijas projektu mērķis ir izplatīt informāciju un pievērst lielāku uzmanību ar vidi saistītiem jautājumiem, organizēt apmācības un vairot informētību par meža ugunsgrēku novēršanu. No 146 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai atlasīja 15 projektus no dažādām publiskā un privātā sektora dabas un/vai vides organizācijām; projekti veltīti tādiem jautājumiem kā bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, atkritumi un ūdens. Projekti tiek organizēti astoņās dalībvalstīs, un to ieguldījumu kopējais apjoms ir 20,4 miljoni eiro; ES ieguldījuma daļa šajā summā ir aptuveni 10,1 miljons eiro. Komisija ir gandarīta, ka LIFE+ informācijas un komunikācijas projektiem ir atvēlēts krietni lielāks finansējums. Septiņi no 15 projektiem attiecas uz izpratnes veicināšanu par dabu un bioloģisko daudzveidību, un astoņi projekti skar citus ar vidi saistītus jautājumus.

Pamatinformācija

LIFE+ ir Eiropas finansēšanas instruments videi, un tā kopējais budžets laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam ir 2,143 miljardi eiro. Komisija ik gadu izsludina vienu uzaicinājumu iesniegt LIFE+ projektu priekšlikumus.

Plašāka informācija

Pielikumā pievienots kopsavilkums par visiem jaunajiem LIFE+ finansētajiem projektiem, kuri sagrupēti pa valstīm:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Sīkāku informāciju par katru jauno dabas un bioloģiskās daudzveidības projektu skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Sīkāku informāciju par katru jauno vides politikas un pārvaldības projektu skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Sīkāku informāciju par katru jauno informācijas un komunikācijas projektu skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Visa informācija par LIFE+ ir atrodama tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/life

Lai sazinātos ar attiecīgajām valsts iestādēm, skatīt

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersonas

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar