Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

183 naujiems aplinkos projektams Komisija skirs 244 mln. eurų

Briuselis, 2011 m. liepos 19 d. (Šiandien) Europos Komisija patvirtino finansavimą, kurį pagal „LIFE+“ programą (Europos Sąjungos aplinkos fondas) skirs 183 projektams. Projektuose dalyvauja visos ES valstybės narės ir juose numatyti veiksmai, susiję su gamtos apsauga, klimato kaita, švariomis technologijomis, aplinkos politika ir informacijos bei ryšių veikla aplinkos srityje. Į šiuos projektus iš viso bus investuota 530 mln. eurų, iš kurių 244 mln. eurų skirs ES.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Pagal „LIFE+“ programą finansinė parama ir toliau skiriama labai kokybiškiems, novatoriškiems projektams, kurie ES teikia didelę pridėtinę vertę. Šie naujieji projektai ne tik labai padės saugoti gamtą ir gerinti aplinką, įskaitant kovą su klimato kaita, bet ir geriau informuoti Europos piliečius apie pagrindinius mūsų aplinkosaugos uždavinius, pavyzdžiui, atsieti augimą nuo išteklių naudojimo.“

Paskelbusi naują kvietimą teikti paraiškas, kuris galiojo iki 2010 m. rugsėjo mėn., Komisija gavo 748 projektų pasiūlymus. Iš jų atrinkti 183 bendrojo finansavimo projektai, kuriems lėšos bus skiriamos pagal vieną iš trijų šios programos dalių: „LIFE+“ gamta ir biologinė įvairovė, „LIFE+“ aplinkos politika ir valdymas ir „LIFE“+ informacija ir ryšiai. Penkiasdešimt penkiuose projektuose dalyvauja partneriai iš daugiau kaip vienos valstybės narės.

„LIFE+“ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. Iš 203 gautų pasiūlymų Komisija atrinko 64 projektus, kurie bus finansuojami sudarius gamtos apsaugos įstaigų, vyriausybės institucijų ir kitų subjektų partnerystes. Projektams, kurie bus vykdomi 18 valstybių narių, iš viso bus skirta 223 mln. eurų, iš kurių maždaug 125 mln. eurų skirs ES. Dauguma šių projektų (55) yra gamtos srities projektai, kuriais prisidedama prie Paukščių direktyvos ir (arba) Buveinių direktyvos įgyvendinimo, taip pat kuriamas „Natura 2000“ tinklas. Kiti devyni projektai susiję su biologine įvairove. Tai „LIFE+“ projektų rūšis, skirta bandomosioms programoms, kuriomis siekiama spręsti platesnio pobūdžio biologinės įvairovės klausimus. Į biologinės įvairovės srities projektus iš viso bus investuota 18,3 mln. eurų.

„LIFE+“ aplinkos politikos ir valdymo bandomaisiais projektais plėtojamos novatoriškos politikos idėjos, technologijos, metodai ir priemonės. Iš 399 gautų pasiūlymų Komisija atrinko 104 finansuotinus įvairių viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų projektus. Atrinkti projektai bus vykdomi 18 valstybių narių, ir jiems iš viso bus skirta 286 mln. eurų – iš jų 109 mln. eurų skirs ES. Didžiausia šių lėšų dalis bus skirta atliekų tvarkymo ir gamtos išteklių srities projektams (51 projektui bus skirta apie 143 mln. eurų).

Komisija daugiau kaip 16 mln. eurų skirs 14 projektų, kuriais siekiama tiesiogiai spręsti klimato kaitos klausimus. Bendras šių projektų biudžetas sudaro 40 mln. eurų. Be to, 12 projektų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas kitiems klausimams, turės netiesioginio poveikio ir sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų klausimą. Šie įvairūs projektai pateikti šio pranešimo spaudai priede.

Vanduo – dar viena dėmesio centre esanti svarbi sritis; atrinkti devyni šios srities projektai. Kiti 30 projektų susiję su tokiais klausimais kaip oras, cheminės medžiagos, aplinka ir sveikata, miškai, inovacijos, triukšmas, dirvožemio apsauga, strategijos ir miestų aplinka.

„LIFE+“ informacijos ir ryšių projektais numatoma skleisti informaciją ir labiau atkreipti dėmesį į aplinkos problemas, taip pat rengti mokymus ir geriau informuoti visuomenę apie miškų gaisrų prevenciją. Iš 146 gautų projektų pasiūlymų Komisija atrinko 15 įvairių viešųjų ir privačiųjų gamtos ir (arba) aplinkos organizacijų projektų, kuriais numatoma spręsti problemas biologinės įvairovės, klimato kaitos, atliekų ir vandens srityse. Projektai bus vykdomi aštuoniose valstybėse narėse, o bendras jų biudžetas sudaro 20,4 mln. eurų, iš kurių 10,1 mln. eurų skirs ES. Komisija džiaugiasi, kad labai padidėjo „LIFE+“ informacijos ir ryšių projektams skiriama finansavimo suma. Septyniais iš 15 projektų numatoma didinti informuotumą apie gamtą ir biologinę įvairovę, o aštuoniuose iš jų pagrindinis dėmesys skiriamas kitiems aplinkos klausimams.

Pagrindiniai faktai

„LIFE+“ yra Europos aplinkos finansinė priemonė, kurios bendras 2007–2013 m. biudžetas – 2,143 mlrd. eurų. Komisija kvietimą teikti „LIFE+“ projektų pasiūlymus skelbia kasmet.

Daugiau informacijos

Priede pateikiama pagal „LIFE+“ programą finansuojamų visų naujų projektų, suskirstytų pagal šalis, santrauka:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Išsamiau apie kiekvieną naują gamtos ir biologinės įvairovės projektą skaitykite

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Išsamiau apie kiekvieną naują aplinkos politikos ir valdymo projektą skaitykite

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Išsamiau apie kiekvieną naują informacijos ir ryšių projektą skaitykite

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Visą informaciją apie „LIFE+“ rasite

http://ec.europa.eu/life

Taip pat galite susisiekti su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar