Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissiolta 244 miljoonaa euroa 183 uudelle ympäristöhankkeelle

Bryssel, 19.7.2011 – Euroopan komissio on (tänään) hyväksynyt 183 uuden hankkeen rahoituksen Euroopan unionin ympäristörahastosta Life+-ohjelmasta puitteissa. Hankkeita toteutetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, ja ne liittyvät luonnonsuojeluun, ilmastonmuutokseen, puhtaaseen teknologiaan, ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristötiedotukseen ja -viestintään. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 530 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 244 miljoonaa euroa.

”Life+-ohjelmasta rahoitetaan jälleen korkealaatuisia ja innovatiivisia hankkeita, jotka tarjoavat paljon lisäarvoa EU:lle. Näillä uusilla hankkeilla edistetään merkittävästi luonnonsuojelua ja parannetaan ympäristön tilaa, esimerkiksi torjutaan ilmastonmuutosta. Niiden avulla Euroopassa voidaan lisätä tietämystä keskeisistä ympäristöhaasteistamme, kuten talouskasvun irrottamisesta resurssien käytöstä”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Komissio sai syyskuussa 2010 päättyneeseen viimeisimpään tarjouspyyntöönsä 748 hakemusta. Yhteensä 183 hanketta sai osarahoitusta ohjelman kolmesta kategoriasta, jotka ovat luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tuki, ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tuki sekä tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki. Useamman kuin yhden jäsenvaltion osallistujien yhteishankkeita on 55.

Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tukea saavilla hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Komissiolle toimitettiin 203 ehdotusta. Se myönsi rahoitusta 64:lle suojelujärjestöjen, viranomaisten ja muiden kumppanien yhteistyöhankkeelle. Hankkeet toteutetaan 18:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 223 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 125 miljoonaa euroa. Suurin osa hankkeista (55 hanketta) liittyy luonnonsuojeluun. Niillä edistetään lintu- ja/tai luontodirektiivien ja Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanoa. Muut yhdeksän hanketta liittyvät luonnon monimuotoisuuteen. Kyseessä ovat Life+-ohjelman pilottihankkeet, joilla pyritään vaikuttamaan laajempiin luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin. Luonnon monimuotoisuutta koskevien hankkeiden kokonaisrahoitus on
18,3 miljoonaa euroa.

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tukea saavat hankkeet ovat pilottihankkeita, joilla edistetään innovatiivisten toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä. Komissiolle toimitettiin 399 ehdotusta. Komissio myönsi rahoitusta 104:lle yksityisen ja julkisen sektorin järjestöjen hankkeelle. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan 18:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 286 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 109 miljoonaa euroa. Jätteisiin ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät hankkeet saavat eniten EU:n rahoitusta (noin 143 miljoonaa euroa 51 hankkeelle).

Komissio rahoittaa 14:ää ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta yli 16 miljoonalla eurolla kokonaisbudjetin ollessa 40 miljoonaa euroa. Lisäksi 12:lla muita kysymyksiä koskevalla hankkeella on välillistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä hankkeet on merkitty kursiivilla tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

Vesi on myös tärkeä hankealue, ja 9 siihen liittyvää hanketta saa rahoitusta. Loput 30 hanketta koskevat eri aloja kuten ilma, kemikaalit, ympäristö ja terveys, metsät, innovointi, melu, maaperän suojelu, strategiset lähestymistavat ja kaupunkiympäristö.

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tukea saavien hankkeiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ympäristökysymysten näkyvyyttä. Lisäksi toteutetaan metsäpalojen ehkäisyyn liittyviä koulutus- ja tiedotushankkeita. Saaduista
146 ehdotuksesta komissio valitsi rahoitettaviksi 15 erilaisten yksityisen ja julkisen sektorin luonnonsuojelu- ja/tai ympäristöjärjestöjen hanketta, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen sekä jäte- ja vesihuoltoon. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 20,4 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 10,1 miljoonaa euroa. Komissio on tyytyväinen, että tiedotuksen ja viestinnän Life+-tukea saavien hankkeiden määrä lisääntyi merkittävästi. Yhteensä 15 hankkeesta seitsemän liittyy luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tietämyksen lisäämiseen ja kahdeksan muihin ympäristöasioihin.

Tausta

Life+ on Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusväline. Sen kokonaistalousarvio on 2,143 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Tänä aikana komissio järjestää vuosittain yhden Life+-hankkeiden ehdotuspyyntökierroksen.

Lisätietoja

Liitteessä on tiivistelmä kaikista uusista Life+-tukea saaneista hankkeista maittain jaoteltuna:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Lisätietoja kustakin uudesta luonnon ja luonnon monimuotoisuuden hankkeesta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Lisätietoja kustakin uudesta ympäristöpolitiikan ja -hallinnon hankkeesta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Lisätietoja kustakin uudesta tiedotuksen ja viestinnän hankkeesta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Lisätietoja Life+-ohjelmasta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/life

Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Yhteydenotot :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar