Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen afsætter 244 mio. EUR til 183 nye miljøprojekter

Bruxelles, den 19 juli – Kommissionen afsætter i dag støtte til 183 nye projekter inden for rammerne af LIFE+-programmet, som er EU's miljøfond. Projekterne er fordelt på alle medlemsstaterne og omfatter tiltag inden for naturbevarelse, klimaændringer, ren teknologi, miljøpolitik og information og kommunikation om miljøspørgsmål. De udgør en samlet investering på 530 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 244 mio. EUR.

Miljøkommissær Janez Potočnik siger: "Life+-programmet finansierer fortsat innovative højkvalitetsprojekter med høj merværdi for EU. Disse nye projekter vil ikke kun være et vigtigt bidrag til naturbevarelse og forbedring af miljøet, herunder kampen mod klimaændringerne. De vil også bidrage til at øge bevidstheden i hele Europa om de miljøproblemer, vi står over for, f.eks. problemet med at frigøre væksten fra ressourceanvendelsen.”

Kommissionen modtog 748 ansøgninger i forbindelse med den seneste indkaldelse af forslag, som sluttede i september 2010. Blandt disse er udvalgt 183 med henblik på medfinansiering via programmets tre komponenter: Life+ natur og biodiversitet, Life+ miljøpolitik og -governance og Life+ information og kommunikation. I 55 af projekterne indgår partnere fra mere end en medlemsstat.

Projekter inden for LIFE+ natur og biodiversitet har til formål at genoprette truede beskyttede arter og naturtyper. Blandt de indkomne 203 forslag har Kommissionen udvalgt 64 projekter fra partnerskaber af miljøbeskyttelsesorganisationer, offentlige myndigheder og andre parter. Projekterne er fordelt på 18 medlemsstater og udgør en samlet investering på 223 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 125 mio. EUR. Hovedparten (55) er projekter under natur-delen og bidrager til gennemførelsen af fugle- og/eller habitatsdirektivet og Natura 2000-nettet. De øvrige ni er biodiversitetsprojekter, en kategori af projekter under Life+ vedrørende pilotordninger, der tager fat på mere generelle biodiversitetsspørgsmål. Der vil i alt blive investeret 18,3 mio. EUR i biodiversitetsprojekter.

Projekter inden for Life+ miljøpolitik og -governance er pilotprojekter, der bidrager til at udvikle innovative idéer til politikker, teknologier, metoder og instrumenter. Af de 399 indkomne forslag har Kommissionen udvalgt 104 projekter fra en bred vifte af organisationer fra den offentlige og private sektor til at modtage støtte. De udvalgte projekter er fordelt på 18 medlemsstater og repræsenterer en samlet investering på 286 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med ca. 109 mio. EUR. Størstedelen af EU-finansieringen ydes til projekter, der vedrører naturressourcer og affald (ca. 143 mio. EUR til 51 projekter).

Kommissionen vil afsætte mere end 16 mio. EUR til 14 projekter, der repræsenterer et samlet budget på 40 mio. EUR, som er direkte målrettet en indsats mod klimaændringer. Dertil kommer 12 projekter med fokus på andre emner, som også vil have en indirekte indvirkning, når det gælder nedbringelse af drivhusgasemissioner. De forskellige projekter er fremhævet i bilaget til denne pressemeddelelse.

Vand er et andet vigtigt fokusområde, og ni projekter er udvalgt. De resterende 30 projekter omfatter en række forskellige emner som luft, kemikalier, mijlø og sundhed, skove, innovation, støj, jordbundsbeskyttelse, strategiske tilgange og bymiljø.

Projekter inden for Life+ information og kommunikation formidler information og skaber opmærksomhed omkring miljøspørgsmål, og samtidig tilvejebringes der uddannelse og øget bevågenhed med hensyn til forebyggelse af skovbrande. Af de 146 modtagne forslag har Kommissionen udvalgt 15 projekter fra en bred vifte af natur- og/eller miljøorganisationer fra den offentlige og private sektor, der beskæftiger sig med emner som biodiversitet, klimaændringer, affald og vand. Projekterne er fordelt på otte medlemsstater og udgør samlet en investering på 20,4 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med ca. 10,1 mio. EUR. Kommissionen ser meget positivt på, at der afsættes betydeligt flere resourcer til projekter inden Life+ information og kommunikation.

Syv af de 15 projekter vedrører oplysningskampagner om natur- og biodiversitetsspørgsmål, mens otte vedrører andre miljøspørgsmål.

Baggrund

LIFE+ er det finansielle instrument for miljøet med et samlet budget på 2,143 mia. EUR for perioden 2007-2013. Kommissionen offentliggør en LIFE+ indkaldelse af forslag om året.

Yderligere oplysninger

I bilaget findes en sammenfatning opdelt på lande af alle de nye projekter, som modtager støtte fra Life+:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Yderligere oplysninger om de nye projekter under Life+ natur og biodiversitet:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Yderligere oplysninger om de nye projekter under Life+ miljøpolitik og -governance:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Yderligere oplysninger om de nye projekter under Life+ information og kommunikation:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Alle oplysninger om Life+:

http://ec.europa.eu/life

Der kan også rettes henvendelse til de ansvarlige nationale myndigheder:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar