Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise poskytne 244 milionů EUR na 183 nové projekty v oblasti životního prostředí

Brusel 19. července – Evropská komise (dnes) schválila přidělení finančních prostředků na 183 nových projektů v rámci programu LIFE+, fondu Evropské unie pro životní prostředí. Projekty pocházejí ze všech členských států EU a zahrnují akce v oblasti ochrany přírody, změny klimatu, čistých technologií, politiky životního prostředí, informací a komunikace týkajících se životního prostředí. Celkově představují investice ve výši přibližně 530 milionů EUR, z toho 244 milionů EUR poskytne Evropská unie.

Jak uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik: „Program LIFE+ nadále poskytuje finanční podporu na inovativní projekty prvotřídní kvality, jež mají pro Evropu velký význam. Tyto nové projekty nejen významně přispějí k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí, včetně boje proti změně klimatu. Pomohou zvýšit v celé Evropě informovanost o klíčových problémech životního prostředí, které je třeba řešit, jako je např. oddělení růstu od využívání zdrojů.“

V odpovědi na nejnovější výzvu k předkládání návrhů, která byla uzavřena v září 2010, obdržela Komise 748 žádostí. Z nich 183 bylo vybráno ke spolufinancování prostřednictvím tří složek programu: LIFE+ příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ informace a komunikace. Na padesáti pěti z těchto projektů se podílejí partneři z více než jednoho členského státu.

Projekty LIFE+ příroda a biologická rozmanitost si kladou za cíl zlepšit stav ochrany ohrožených druhů a stanovišť. Z 203 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 64 projektů, které předložila partnerství složená ze subjektů působících v oblasti životního prostředí, orgánů státní správy a jiných zúčastněných stran. Tyto projekty z 18 členských států představují celkové investice ve výši 223 milionů EUR, z toho 125 milionů EUR poskytne Evropská unie. Většina z nich (55 projektů) jsou projekty předložené v kategorii Příroda, přispívající k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, jakož i sítě Natura 2000. Dalších devět projektů spadá do programu Biologická rozmanitost, což je kategorie projektů LIFE+ pro pilotní režimy zabývající se širšími otázkami biologické rozmanitosti. Celkový objem prostředků investovaných do projektů této kategorie dosáhne výše 18,3 milionu EUR.

Projekty LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 399 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 104 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru. Vybrané projekty z 18 členských států představují celkové investice ve výši 286 milionů EUR, z nichž přibližně 109 milionů EUR poskytne Evropská unie. Největší podíl těchto finančních prostředků byl vyčleněn na projekty zaměřené na odpady a přírodní zdroje (přibližně 143 milionů EUR na 51 projektů).

Více než 16 miliony EUR přispěje Komise na 14 projektů zabývajících se přímo změnou klimatu, s celkovým rozpočtem ve výši 40 milionů EUR. Dalších 12 projektů, které se zaměřují na jiná témata, bude mít rovněž nepřímý dopad na emise skleníkových plynů. Tyto různé projekty jsou v příloze této tiskové zprávy zvýrazněny.

V oblasti vodního hospodářství, další důležité oblasti, na niž se zaměřuje pozornost, bylo vybráno devět projektů. Zbývajících 30 projektů se týká různých oblastí, mezi něž patří např. ovzduší, chemické látky, životní prostředí a zdraví, lesy, inovace, hluk, ochrana půdy, strategické přístupy a městské prostředí.

Úkolem projektů LIFE+ informace a komunikace je šířit informace a zvýšit význam problematiky životního prostředí, jakož i zajistit odbornou přípravu a zlepšit informovanost o předcházení lesním požárům. Ze 146 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 15 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru působící v oblasti ochrany přírody a/nebo životního prostředí. Projekty jsou zaměřené na taková témata, jako jsou biologická rozmanitost, změna klimatu, odpady a voda. Vybrané projekty z 8 členských států představují celkové investice ve výši 20,4 milionu EUR, z toho 10,1 milionu EUR poskytne Evropská unie. Komise s potěšením konstatuje, že došlo k výraznému zvýšení částky určené na financování projektů LIFE+ informace a komunikace. Sedm z 15 projektů se zabývá zlepšováním informovanosti o otázkách týkajících se přírody a biologické rozmanitosti, osm se zaměřuje na jiná témata související s životním prostředím.

Souvislosti:

LIFE+ je evropský finanční nástroj pro životní prostředí s celkovým rozpočtem 2,143 miliardy EUR na období 2007–2013. V rámci projektu LIFE+ Komise každoročně zveřejňuje jednu výzvu k předkládání návrhů.

Další informace

V příloze je uveden přehled všech nových projektů financovaných v rámci programu LIFE+, rozdělený podle jednotlivých zemí:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Další informace o každém z nových projektů programu Příroda a biologická rozmanitost:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Další informace o každém z nových projektů v kategorii Politika a správa v oblasti životního prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Další informace o každém z nových projektů v oblasti Informace a komunikace:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Veškeré informace o programu LIFE+ jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/life

Kromě toho lze kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktní osoby :

Joe Hennon +32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar