Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA – TLAČOVÁ SPRÁVA

Prvé schémy EÚ zamerané na udržateľnosť biopalív dostali zelenú

Brusel 19. júla 2011 – Biopalivá môžu predstavovať ekologickú náhradu fosílnych palív. Musíme však jednoznačne zabrániť tomu, aby sa tropické pralesy a rašeliniská bohaté na uhlík menili na plantáže palmy olejovej alebo cukrovej trstiny. Takisto musíme zaručiť, aby biopalivá používané v EÚ v porovnaní s fosílnymi palivami vykazovali presvedčivé úspory skleníkových plynov. Na tento účel musia udržateľnosť biopalív kontrolovať členské štáty alebo takéto kontroly musia prebiehať prostredníctvom dobrovoľných schém, ktoré schválila Európska komisia. Dnes Komisia uznala sedem takýchto dobrovoľných schém: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA a Greenergy. Jej uznanie platí priamo vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Musíme zabezpečiť, aby celá výroba a dodávateľský reťazec biopalív boli udržateľné. Preto sme stanovili najprísnejšie normy udržateľnosti na svete. Schémy, ktoré sa dnes na úrovni EÚ uznali, sú vynikajúcim príkladom transparentného a spoľahlivého systému, ktorý zaručí dodržiavanie našich prísnych noriem.“

Biopalivá používané v EÚ, bez ohľadu na to, či sa vyrábajú na miestnej úrovni alebo dovážajú, musia spĺňať kritériá udržateľnosti, aby sa na ne udelila štátna podpora alebo aby sa započítali k povinným vnútroštátnym cieľom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom spomenutých kritérií je zabrániť premene oblastí s vysokou biologickou rozmanitosťou a veľkými zásobami uhlíka na oblasti produkcie surovín pre biopalivá. V praxi to znamená, že biopalivá vyrábané z plodín pestovaných na území, ktoré bývalo dažďovým pralesom alebo prirodzeným trávnym porastom s jedinečným ekosystémom, sa nemôžu považovať za udržateľné. Navyše emisie skleníkových plynov za celý výrobný reťazec musia byť aspoň o 35 % nižšie než emisie fosílnych palív, pričom tento prah sa bude postupom času zvyšovať.

Kontext

EÚ si vytýčila cieľ do roku 2020 dosiahnuť minimálny podiel 10 % obnoviteľnej energie v doprave. Biopalivá ako faktor dosahovania tohto cieľa musia spĺňať celý súbor požiadaviek na udržateľnosť. Znamená to, že sa nesmú vyrábať zo surovín pochádzajúcich z oblastí, ktoré sú vzácne z hľadiska biologickej rozmanitosti, ako napríklad chránené oblasti, ani z oblastí, kde sú uložené veľké množstvá uhlíka, napríklad lesy alebo rašeliniská.

Spoločnosti si môžu vybrať spôsob vykazovania dodržiavania týchto požiadaviek udržateľnosti – buď prostredníctvom vnútroštátnych systémov alebo dobrovoľných schém, ktoré Komisia uznala.

Komisia každú schému preskúma z hľadiska požiadaviek udržateľnosti a ak dospeje k záveru, že sa primerane rešpektujú požiadavky udržateľnosti uvedené v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov1, udelí svoje uznanie na päť rokov. Uznané schémy preverujú spôsob a miesto výroby biopalív. Ak sa zistí, že pravidlá dobrovoľnej schémy sa dodržiavajú, môže sa v rámci schémy vydať certifikát na predmetný produkt.

Komisia po podrobnom preskúmaní a vykonaní rozličných zlepšení uznala tieto schémy:

  • ISCC (nemecká schéma (financovaná vládou) vzťahujúca sa na všetky typy biopalív)

  • Bonsucro EU (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu)

  • RTRS EU RED (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané zo sóje zameraná na Argentínu a Brazíliu)

  • RSB EU RED (iniciatíva okrúhleho stola vzťahujúca sa na všetky typy biopalív)

  • 2BSvs (francúzska priemyselná schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív)

  • RSBA (priemyselná schéma spoločnosti Abengoa vzťahujúca sa na dodávateľský reťazec)

  • Greenergy (priemyselná schéma spoločnosti Greenergy vzťahujúca sa na etanol vyrábaný z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu)

Komisia v súčasnosti vedie diskusie aj s ďalšími dobrovoľnými schémami o tom, ako by mohli zlepšiť svoje normy tak, aby spĺňali požiadavky udržateľnosti pre biopalivá.

Ďalšie informácie

Uznané schémy a správy o ich posúdení budú uverejnené na Platforme transparentnosti na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Ďalšie podrobnosti o schémach, ktorým sa dnes udelilo uznanie, sú k dispozícii v MEMO/11/522.

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Smernica 2009/28/ES


Side Bar