Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Heakskiidu said ELi esimesed biokütuse kestlikkusskeemid

Brüssel, 19. juuli 2011 – Biokütustest kujuneb eeldatavasti fossiilsetele kütustele keskkonnasõbralik alternatiiv. Siiski tuleb nende edendamisel tagada, et troopilisi vihmametsi ega süsinikurikkaid turbarabasid ei muudetaks õlipalmi- või suhkrurooistandusteks. Samuti tuleb tagada, et ELis kasutatav biokütus tekitaks fossiilse kütusega võrreldes oluliselt vähem kasvuhoonegaase. Selleks tuleb biokütuste kestlikkust kontrollida. Seda võivad teha liikmesriigid ise, kuid samuti võib selleks ühineda Euroopa Komisjoni tunnustatud vabatahtlike skeemidega. Täna tunnustas komisjon järgmisi skeeme: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA ja Greenergy. Tunnustus kehtib otse kõigis 27 liikmesriigis.

Energiavolinik Günther Oettinger lausus sel puhul: „Tuleb tagada kogu biokütuste tootmis- ja tarnimisahela kestlikkus. Seetõttu oleme kehtestanud kõige rangemad kestlikkusnõuded maailmas. Üheks võimaluseks neid rangeid nõudeid täita on ühineda mõne ELi tasandil tunnustatud kestlikkusskeemiga.”

Valitsuse toetuse saamiseks ja selleks, et mitte sattuda vastuollu riiklike taastuvenergiaeesmärkide kriteeriumidega, peavad ELis kasutatavad biokütused hoolimata sellest, kas need on toodetud kohapeal või imporditud, vastama teatavatele kestlikkusnõuetele. Nende nõuetega püütakse vältida seda, et biokütuste toormaterjalide tootmiseks hakatakse kasutama suure süsinikuvaruga ja bioloogiliselt mitmekesiseid alasid. Praktikas tähendab see, et biokütust, mis on valmistatud alal, kus oli varem vihmamets või ainulaadse ökosüsteemiga looduslik rohumaa, ei loeta kestlikuks. Lisaks peab kogu tootmisahela peale olema kasvuhoone gaaside heide vähemalt 30 % väiksem kui fossiilkütustel. Ajapikku see piirmäär suureneb.

Taust

EL on seadnud eesmärgiks saavutada 2020. aastaks olukord, kus transpordisektoris oleks taastuvenergia osakaal vähemalt 10 %. Kui selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse biokütust, peab see vastama teatavatele kestlikkusnõuetele. See tähendab, et biokütust ei tohi toota alal, kus on suur bioloogiline mitmekesisus. Eelkõige käib see kaitsealade ja rohke süsinikuvaruga alade, nagu metsade ja turbarabade kohta.

Ettevõtjatel on võimalik valida, kas tõendada biokütuse vastavust kestlikkusnõuetele riiklikult kehtestatud mehhanismi abil või ühinedes komisjonilt heakskiidu saanud vabatahtliku skeemiga.

Komisjon kontrollib iga sellist skeemi põhjalikult ning kui ta leiab, et taastuvenergiadirektiivis1 sätestatud kestlikkusnõuded on täidetud, annab sellele viieks aastaks tunnustuse. Skeemi abil kontrollitakse, kus ja kuidas on biokütus toodetud. Kui biokütus vastab vabatahtliku skeemi puhul sätestatud eeskirjadele, väljastab skeemi haldaja asjaomase tõendi.

Pärast põhjalikku hindamist ja mitmeid parandusi on komisjon tunnustanud järgmisi skeeme:

  • ISCC (Saksa valitsuse rahastatud skeem, mis hõlmab kõiki biokütuste tüüpe);

  • Bonsucro EU (suhkruroost valmistatud biokütustele keskendunud ümarlauatüüpi algatus; peamiselt hõlmab see Brasiiliat);

  • RTRS EU RED (sojast valmistatud biokütustele keskendunud ümarlauatüüpi algatus; peamiselt hõlmab see Argentiinat ja Brasiiliat);

  • RSB EU RED (kõiki biokütuse tüüpe hõlmav ümarlauatüüpi algatus);

  • 2BSvs (Prantsusmaa tööstusskeem, mis hõlmab kõiki biokütuste tüüpe);

  • RSBA (äriühingu Abengoa tööstusskeem, mis hõlmab kogu nende tarneahelat);

  • Greenergy (äriühingu Greenergy tööstusskeem, mis hõlmab Brasiiliast pärit suhkrurooetanooli);

Komisjonis käib koos teiste samasuguste vabatahtlike skeemide esindajatega arutelu selle üle, kuidas tõsta selliste skeemide taset, et need vastaksid biokütuste kestlikkusnõuetele.

Lisateave:

Tunnustatud skeemide ja nende hindamisaruannetega saab tutvuda läbipaistvusplatvormi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Lisateavet tänaseks tunnustatud skeemide kohta võib leida dokumendist

MEMO/11/522.

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktiiv 2009/28/EÜ.


Side Bar