Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Ανάβει το πράσινο φως για τα πρώτα συστήματα βιωσιμότητας της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2011 – Τα βιοκαύσιμα μπορούν να αποτελέσουν φιλικό προς το περιβάλλον αντικαταστάτη των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι για χάρη τους τα τροπικά δάση και οι πλούσιοι σε άνθρακα τυρφώνες δεν θα μετατραπούν σε φυτείες ζαχαροκάλαμου ή παραγωγής φοινικέλαιου. Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Προς τούτο, η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων πρέπει να ελέγχεται από τα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο εθελοντικών προγραμμάτων που να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα η Επιτροπή αναγνώρισε επτά ανάλογα εθελοντικά συστήματα: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA και Greenergy. Η αναγνώριση αυτή ισχύει άμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Ενέργειας κ. Günther Oettinger δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συνολικής παραγωγής βιοκαυσίμων και της αντίστοιχης αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θεσπίσει να αυστηρότερα πρότυπα αειφορίας ανά την υφήλιο. Τα καθεστώτα που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ σήμερα αποτελούν καλό παράδειγμα διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος με το οποίο εξασφαλίζεται η τήρηση των ως άνω υψηλών προτύπων».

Για να λάβουν κρατική ενίσχυση ή να συνυπολογιστούν όσον αφορά την πραγμάτωση των υποχρεωτικών εθνικών στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, εισαγόμενα ή εγχώριας παραγωγής, πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας. Τα εν λόγω κριτήρια έχουν ως στόχο να αντιμετωπιστεί προληπτικά το ενδεχόμενο μετατροπής περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα και υψηλά αποθέματα άνθρακα σε περιοχές για την παραγωγή πρώτων υλών βιοκαυσίμων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από καλλιέργειες σε εκτάσεις που κατά το παρελθόν ήταν δάση ή φυσικοί λειμώνες και αποτελούσαν μοναδικό οικοσύστημα δεν μπορεί να θεωρηθούν βιώσιμα. Επιπλέον οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλη την αλυσίδα παραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 35% χαμηλότερες σε σύγκιση με τις παραγόμενες από ορυκτά καύσιμα. Το όριο αυτό θα αυξάνεται συν το χρόνω.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο της να προέρχεται, μέχρι το 2020, από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον το10% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Όταν χρησιμοποιούνται βιοκαύσιμα για την επίτευξη του ως άνω στόχου, πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα δεν επιτρέπεται να παράγονται σε περιοχές υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, όπως οι προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές που δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις και οι τυρφώνες.

Οι εταιρίες, για να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια, δύνανται να προσχωρήσουν σε εθνικό σύστημα ή σε εθελοντικό σύστημα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή.

Όταν η Επιτροπή έχει ελέγξει σχολαστικά ένα σύστημα με βάση τις απαιτήσεις περί αειφορίας και είναι πεπεισμένη ότι αυτό καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις αειφορίας της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια1, το αναγνωρίζει για πέντε χρόνια. Κάθε ανάλογο σύστημα ελέγχει πού και πώς παράγονται τα βιοκαύσιμα. Σε περίπτωση που τηρούνται οι κανόνες του προαιρετικού συστήματος, το αντίστοιχο καθεστώς μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό για το προϊόν.

Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή και αφού επήλθαν διάφορες βελτιώσεις, αναγνωρίσθηκαν τα ακόλουθα καθεστώτα:

  • ISCC (γερμανικό σύστημα (χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση) που θα καλύπτει όλα τα είδη των βιοκαυσίμων)

  • Bonsucro EU (πρωτοβουλία στρογγυλής τραπέζης για τα βιοκαύσιμα με βάση το ζαχαροκάλαμο που εστιάζεται στη Βραζιλία)

  • RTRS EU RED (πρωτοβουλία στρογγυλής τραπέζης για τα βιοκαύσιμα με βάση τη σόγια που εστιάζεται στην Αργεντινή και τη Βραζιλία)

  • RSB EU RED (πρωτοβουλία στρογγυλής τραπέζης που καλύπτει όλα τα είδη των βιοκαυσίμων)

  • 2BSvs (καθεστώς της γαλλικής βιομηχανίας που καλύπτει όλα τα είδη των βιοκαυσίμων)

  • RSBA (σύστημα βιομηχανίας για Abednego που καλύπτει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού)

  • Greenergy (βιομηχανικό σύστημα για Greenergy που καλύπτει την αιθανόλη που παράγεται από ζαχαροκάλαμο από τη Βραζιλία)

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος και άλλα εθελοντικά συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα πρότυπά τους, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις περί αειφορίας για τα βιοκαύσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα αναγνωρισμένα συστήματα και οι εκθέσεις αξιολόγησης θα δημοσιευθούν στην πλατφόρμα διαφάνειας στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα καθεστώτα που αναγνωρίζονται σήμερα αναφέρονται στο MEMO/11/522.

Επαφές :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Οδηγία 2009/28/EΚ.


Side Bar