Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

První koncepce udržitelnosti EU v oblasti biopaliv dostaly zelenou

Brusel 19. července 2011 – Biopaliva mohou představovat alternativu k fosilním palivům, která je šetrná k životnímu prostředí. Je však třeba zajistit, aby se tropické pralesy a rašeliniště bohaté na uhlí nepřeměnily na plantáže palmy olejné nebo cukrové třtiny. Musíme rovněž zaručit, že biopaliva používaná v EU umožňují na rozdíl od fosilních paliv hmatatelné snížení produkce skleníkových plynů. Za tímto účelem je třeba, aby udržitelnost biopaliv byla kontrolována členskými státy nebo prostřednictvím dobrovolných režimů, jež byly schváleny Evropskou komisí. Komise dnes uznává sedm takových dobrovolných režimů: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA, a Greenergy. Režimy jsou přímo uznávány ve všech 27 členských státech.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Musíme zajistit udržitelnost celého řetězce produkce biopaliv a zásobování jimi. Proto jsme stanovili nejvyšší standardy udržitelnosti na světě. Režimy, které jsou dnes uznávány na úrovni EU, jsou dobrým příkladem průhlednosti a spolehlivosti systému, který zaručuje, že tyto vysoké standardy jsou dodržovány.“

Aby biopaliva používaná v EU, ať už produkovaná na místě nebo dovážená, získala podporu vlád nebo aby byla zahrnuta do vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelné energie, musí splňovat kritéria udržitelnosti. Cílem těchto kritérií je předcházet tomu, že se oblasti s velkou biologickou rozmanitostí a značným vázáním uhlíku přemění na oblasti produkce surovin pro biopaliva. V praxi to znamená, že biopaliva vyprodukovaná z plodin vypěstovaných v oblastech, jež dříve bývaly deštnými pralesy nebo přirozenými travinnými porosty s jedinečným ekosystémem, nemohou být považována za udržitelná. Navíc emise skleníkových plynů během celého řetězce produkce musí být alespoň o 35 % nižší oproti emisím z fosilních paliv. Tento limit se bude s postupujícím časem zvyšovat.

Souvislosti

EU si vytyčila cíl do roku 2020 dosáhnout alespoň 10% podílu obnovitelné energie v dopravě. Biopaliva používaná k dosažení tohoto cíle musí splňovat řadu požadavků na udržitelnost. Proto biopaliva nemohou pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, jakou jsou například chráněné oblasti, nebo z oblastí se značným vázáním uhlíku, jako jsou pralesy nebo rašeliniště.

Společnosti si mohou vybrat, zda prokáží soulad s těmito požadavky na udržitelnost skrze vnitrostátní systémy nebo tím, že přistoupí k některému z dobrovolných režimů, který je uznáván Komisí.

Poté, co Komise pečlivě zkontroluje režim z hlediska požadavků na udržitelnost a má za to, že patřičně odpovídá podmínkám směrnice o obnovitelných zdrojích energie1, režim uzná na období pěti let. Takovým režimem se ověřuje místo a způsob produkce biopaliv. Byla-li dodržena pravidla dobrovolného režimu, lze produkt certifikovat.

Po pečlivém posouzení Komisí a po mnoha zlepšeních byly uznány tyto režimy:

  • ISCC (německý (vládou financovaný) režim, který se vztahuje na všechny druhy biopaliv)

  • Bonsucro EU (iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv založených na cukrové třtině a zaměřená na Brazílii)

  • RTRS EU RED (iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv založených na sóje a zaměřená na Argentinu a Brazílii)

  • RSB EU RED (iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se všech druhů biopaliv)

  • 2BSvs (francouzský průmyslový režim týkající se všech druhů biopaliv)

  • RSBA (průmyslový režim pro skupinu Abengoa týkající se jejího dodavatelského řetězce)

  • Greenergy (průmyslový režim pro společnost Greenergy týkající se ethanolu z cukrové třtiny pocházejícího z Brazílie)

V současné době probíhá diskuse mezi Komisí a zástupci dalších dobrovolných režimů ohledně zlepšení jejich standardů tak, aby splňovaly požadavky na udržitelnost pro biopaliva.

Další informace

Uznané režimy a hodnotící zprávy budou zveřejněny v rámci platformy pro transparentnost na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Další podrobnosti o režimech uznaných do současné doby lze nalézt v dokumentu

MEMO/11/522.

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

1 :

Směrnice 2009/28/ES.


Side Bar