Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Одобрени са първите европейски схеми за удостоверяване на устойчиво развито производство на биогорива

Брюксел, 19 Юли 2011 г.: Биогоривата могат да представляват екологосъобразен заместител на фосилните горива. Необходимо е, обаче, да се предотврати превръщането на тропически гори и богати на въглерод торфища в плантации за маслени палми и захарна тръстика. Също така, трябва да гарантираме, че използваните в ЕС биогорива осигуряват реални намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с фосилните горива. За тази цел е необходимо устойчивостта при производството на биогорива да се контролира — от страните членки или посредством доброволни схеми, одобрени от Европейската комисия. Днес Комисията призна седем такива доброволни схеми: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA и Greenergy. Това признаване е валидно пряко в 27-те страни членки на ЕС.

Във връзка с това събитие, комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Необходимо е да осигурим устойчивост по цялата верига на производството и доставката на биогорива. По тази причина сме формулирали най-високите в света стандарти за устойчиво развитие при този вид производство. Признатите днес на европейско равнище схеми представляват добър пример за прозрачни и надеждни системи, осигуряващи спазването на тези високи стандарти.“

За да могат да получават държавна подкрепа и да се отчитат в рамките на изпълнението на задължителните национални цели в областта на възобновяемата енергия, използваните в ЕС биогорива — независимо дали са местно производство или са вносни — трябва да отговарят на критериите за устойчиво развито производство. Целта на тези критерии е да се предотврати превръщането на райони с високи въглеродни запаси и висока степен на биоразнообразие в селскостопански площи за отглеждане на суровини за биогорива. Това на практика означава, че ако биогоривата са произведени от селскостопански култури, отгледани на земи, които преди са представлявали дъждовни гори или естествени пасища с уникална екосистема, производството на тези биогорива не може да се смята за устойчиво развито. Освен това е необходимо сумарните емисии на парникови газове от цялата верига на производството им да бъдат с поне 35 % по-малки в сравнение с емисиите от заместваните фосилни горива. Този праг в бъдеще ще се увеличава.

Контекст

Европейският съюз си е поставил целта до 2020 г. да бъде постигнат дял на възобновяемата енергия в транспортното енергопотребление, възлизащ на минимум 10 %. В случаите, когато за постигането на тази цел се използват и биогорива, те трябва да съответстват на редица изисквания за устойчиво развито производство. Това означава, че суровините за биогоривата не трябва да са отгледани в райони с висока ценност на биологичното разнообразие — като например в защитени зони, или в райони със значителни запаси на въглерод — примерно гори или торфища.

Производителите на биогорива имат възможност за избор как да доказват спазването на тези изисквания за устойчиво развито производство — чрез национални схеми, или като се присъединят към някоя призната от Европейската комисия доброволна схема.

След като Европейската комисия провери изчерпателно дадена схема по отношение на изискванията за устойчиво развито производство на биогоривата и се увери, че тази схема адекватно съответства на Директивата за възобновяемата енергия1, тя признава схемата за срок от пет години. Така признатата схема верифицира къде и как са произведени съответните биогорива. Ако правилата на доброволната схема са спазени, схемата може да издаде сертификат за съответния продукт.

След подробна оценка от страна на Европейската комисия и различни подобрения, бяха признати следните схеми:

  • ISCC (германска схема, финансирана от държавата, обхващаща всички видове биогорива);

  • Bonsucro EU (инициатива на принципа на кръглата маса, отнасяща се за биогоривата, произведени от захарна тръстика, главно с бразилски произход);

  • RTRS EU RED (инициатива на принципа на кръглата маса, отнасяща се за биогоривата, произведени от соя, главно с бразилски и аржентински произход);

  • RSB EU RED (инициатива на принципа на кръглата маса, обхващаща всички видове биогорива);

  • 2BSvs (френска отраслова схема, обхващаща всички видове биогорива);

  • RSBA (отраслова схема на корпорацията Abengoa, обхващаща нейната верига на доставки);

  • Greenergy (отраслова схема на дружеството Greenergy, обхващаща етанол, произвеждан от захарна тръстика с бразилски произход).

Понастоящем Европейската комисия е в процес на обсъждане и с други доброволни схеми как те биха могли да подобрят своето ниво, за да съответстват на изискванията за устойчиво развито производство на биогоривата.

Допълнителна информация

Имената на признатите схеми и съответните оценъчни доклади ще бъдат публикувани в Платформата за прозрачност, на следния линк:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Допълнителни подробности за признатите днес схеми са дадени в

MEMO/11/522.

За контакти:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Директива 2009/28/ЕО


Side Bar