Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

7 miljarder euro stöd för forskning och innovation kommer att skapa arbete och tillväxt

Bryssel den 19 juli 2011 – I dag tillkännagav kommissionär Máire Geoghegan-Quinn att ett belopp på närmare 7 miljarder euro kommer att investeras för att främja innovation genom forskning. Detta är Europeiska kommissionens största finansieringspaket inom det sjunde ramprogrammet för forskning och det förväntas skapa kring 174 000 arbetsplatser på kort sikt samt närmare 450 000 arbetsplatser och en BNP-tillväxt på nästan 80 miljarder euro under 15 år1. EU:s forskningsfinansiering är högst upp på den politiska agendan och har nu satts i fokus i en sammanhållen innovationsstrategi, ”Innovationsunionen” (IP/10/1288, MEMO/10/473), som Europa behöver för att vara konkurrenskraftigt med stora och dynamiska stater som USA och Kina.

Bidrag kommer att främja forskning som tar itu med de största samhälleliga utmaningarna i Europa och världen. Universitet, forskningsorganisationer och industrier kommer att finnas bland de 16 000 stödmottagarna. Speciellt kommer små och medelstora företag att prioriteras med ett paket på nästan 1 miljard euro. Det kommer också att finnas ett nytt EU-pris för kvinnliga innovatörer vars arbete har finansierats av det sjunde ramprogrammet för forskning eller tidigare program. Majoriteten av ansökningsomgångarna (möjlighet att begära finansiering) kommer att tillkännages den 20 juli.

I dag visar Europa återigen att man vill sätta forskning och innovation högst upp på den politiska agendan för tillväxt och sysselsättning. Genom konkurrensen inom EU för dessa bidrag kommer Europas bästa forskare och innovatörer att sållas fram för att ta itu med nutidens största problem som energi, livsmedelssäkerhet, klimatförändring och vår åldrande befolkning. Kommissionen föreslår en märkbar ökning av finansieringen av forskning och innovation för vårt program ”Horizon 2020” för perioden efter 2013, och genom de ansökningsomgångar som offentliggörs i dag vill jag visa skattebetalarna att vi satsar på att få största möjliga valuta för pengarna, säger kommissionär Geoghegan-Quinn.

Forts.

Närmare information om bidragen

Ansökningsomgångarna fokuserar på samordning av forskning och innovation för att ta itu med samhälleliga utmaningar och skapa hållbar sysselsättning och tillväxt, som kan uppnås genom att ge Europa ett försprång på de viktiga framtida teknologimarknaderna.

Detta kommer att nås genom ett allt starkare stöd för åtgärder som kommer att överbrygga klyftan mellan forskning och marknaden, t.ex. genom att påvisa att nya teknologier besitter ekonomisk potential eller lönsamt kan implementeras i industrier. Denna marknadsorienterade strategi är också en viktig del av europeiska innovationspartnerskap (EIP), som var en del av Innovationsunionens handlingsplan. Varje europeiskt innovationspartnerskap som innefattar pilotprojektet ”aktiva och hälsofrämjande strategier för äldre”, kommer att stödas av projektet inom det sjunde ramprogrammet.

Totalt kommer 220 av 656 miljoner euro att finnas till förfogande för hälsofrämjande forskning och 240 miljoner av 1,3 miljarder euro för finansiering av information och kommunikationsteknologier (IKT) som kan tillgodose den åldrande befolkningens behov.

Resten av IKT-finansieringen kommer att gå till viktig utveckling inom nätverks- och tjänsteinfrastruktur, nano-/mikrosystem, fotonik och robotteknik, digitalt innehåll och språkteknologier och för tjänster så som IKT för hälsa och energieffektivitet.

Europeiska forskningsrådet kommer att bevilja närmare 1,6 miljarder euro till de främsta etablerade och nya forskarna i Europa. För att överbrygga klyftan mellan resultat av spetsforskning och kommersialisering har man presenterat ett initiativ för etablering av koncept (Proof of Concept). Ett annat initiativ är det nya europeiska forskningsrådets ”ERC Synergy Grant” som är till för att stöda ett antal mindre forskargrupper som samarbetar inom ramen för samma projekt.

Ungefär 900 miljoner euro kommer att tillhandahållas för ca 10 000 högkvalificerade forskares karriärer och möjligheter genom ”Marie Curie- åtgärderna”. Här inkluderas 20 miljoner euro för ett pilotprojekt för att finansiera europeiska industriinriktade doktorandstipendier för att främja företagarandan och samarbetet mellan universitet, forskningsorganisationer och företag.

265 miljoner euro har reserverats för miljöforskning och kommer att tillägnas stora utmaningar som klimatförändring, minskad biologisk mångfald eller resurseffektivitet.

Till följd av de ökade behoven av säkrare och hälsosammare livsmedel samt hållbara bioresurser, kommer Europeiska kommissionen att investera över 307 miljoner euro för etablering av en stark bioekonomi som ska förbättra produktionsmetoderna, skapa nya industrier och sysselsättning.

Små och medelstora företag är kända för att vara innovativa, och för att främja deras deltagande har man infört särskilda incitament. Utöver de nya förenklade reglerna innehåller investeringspaketet över 1 miljard euro för små och medelstora företag för ett pilotprojekt inom hälsa genom den europeiska investeringsbankens finansieringsinstrumentet för riskspridning för små och medelstora företag.

488 miljoner euro för nanoteknologi kommer att koncentreras på områden som framtidens fabriker, miljövänliga bilar och energieffektiva byggnader.

Forskning och innovation för renare, säkrare och effektivare transport- och rörlighetstjänster kommer att understödas med 313 miljoner euro.

Slutligen avsätter kommissionen 40 miljoner euro för initiativet för smarta städer för att hjälpa till att hitta effektivare metoder för energianvändning och tillhandahålla stadstransporttjänster.

Bakgrund

Sjunde ramprogrammet är det största forskningsfinansieringsprogrammet i världen med en budget på över 53 miljarder euro för åren 2007-2013. Medlemsstaterna har satt forskning och innovation högt upp på den europeiska politiska agendan genom att anta Europa 2020-strategin och godkänna Innovationsunionen i februari detta år. Dessa initiativ utgjorde hörnstenarna av planerna för investeringar i hållbar tillväxt och sysselsättning.

Mer information: MEMO/11/520, MEMO/11/521

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Digital Agenda: ec.europa.eu/digital-agenda

Kontakt:

Mark English +32 2 296 24 10

Monika Wcislo +32 2 298 65 95

1 :

Baserar sig på NEMESIS-modellen som utvecklades av Prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) som en del av det europeiska forskningsprojektet DEMETER.


Side Bar