Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

7 milijard evrov za raziskave in inovacije bo ustvarilo delovna mesta in spodbudilo rast

Bruselj, 19. julija 2011 – Danes je komisarka Máire Geoghegan-Quinn napovedala, da bo skoraj 7 milijard evrov namenjenih za spodbujanje inovacij s pomočjo raziskav. Največji sveženj sredstev Evropske komisije doslej v okviru Sedmega okvirnega programa EU za raziskave (7OP) naj bi kratkoročno ustvaril okoli 174 000 delovnih mest, v obdobju 15 let pa 450 000 delovnih mest in skoraj 80-milijardno rast BDP1. Sredstva EU za razvoj so na prvem mestu politične agende in v središču koherentne inovacijske strategije, t.i. Unije inovacij (IP/10/1288, MEMO/10/473). Evropa takšno strategijo potrebuje, če želi biti konkurenčna velikim in dinamičnim državam, kot sta ZDA in Kitajska.

S sredstvi se bo spodbujalo raziskovanje za soočanje z najpomembnejšimi družbenimi izzivi, ki so pred Evropo in celim svetom. Med 16 000 prejemniki sredstev bodo univerze, raziskovalne ustanove in industrija. Posebna pozornost bo namenjena malim in srednjim podjetjem (MSP), vključno s sredstvi v višini blizu 1 milijarde evrov. Prav tako bo podeljena nova nagrada EU za inovatorke, ki so prejele sredstva v okviru 7OP ali predhodnih programov. Večina „razpisov za zbiranje predlogov“ (inovacij, ki se bodo potegovale za sredstva) bo objavljenih 20. julija.

„Evropa znova potrjuje svojo zavezo, da raziskave in inovacije postavi na vrh politične agende za rast in delovna mesta. S potegovanjem za ta sredstva na ravni EU se bodo združili najboljši raziskovalci in inovatorji ter se soočili z najbolj perečimi vprašanji našega časa, kot so energija, varnost hrane, podnebne spremembe in staranje evropskega prebivalstva. Komisija za program Obzorje 2020 po letu 2013 predlaga znatno povečanje sredstev za raziskave in inovacije. Davkoplačevalcem želim že z razpisi, ki jih najavljamo danes, pokazati našo odločenost, da za vsak evro dobijo najboljšo vrednost,“ je dejala komisarka Máire Geoghegan-Quinn.

Več v nadaljevanju

Podrobnosti o sredstvih

Razpisi se osredotočajo na integracijo raziskav v inovacije, da bi se Evropi omogočilo vodilno mesto na glavnih tehnoloških trgih prihodnosti za soočanje z družbenimi izzivi in ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in rasti.

To bo mogoče z zagotavljanjem večje podpore dejavnostim, ki pomagajo premostiti razkorak med raziskavami in trgom s ponazoritvijo tržnega potenciala novih tehnologij, ki imajo lahko tudi dovolj širok domet, da so industrijsko donosne. Povezanost s trgom je tudi v središču evropskih partnerstev za inovacije, vzpostavljenih v okviru akcijskega načrta Unije inovacij. Projekti 7OP bodo podpirali vsako evropsko partnerstvo za inovacije, vključno s pilotnim partnerstvom o aktivnem in zdravem staranju.

V celoti bo 220 milijonov evrov od 656 milijonov evrov na voljo za zdravstvene raziskave, 240 milijonov evrov od 1,3 milijarde evrov sredstev za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pa bo namenjenih reševanju izziva, ki ga predstavlja preskrba starajočega se prebivalstva.

Ostala sredstva za IKT bodo namenjena najvažnejšim novostim na področju omrežnih in storitvenih infrastruktur, nano-/mikrosistemov, fotonike in robotike, digitalnih vsebin in jezikovnih tehnologij ter aplikacijam, kot so IKT za zdravje in IKT za energetsko učinkovitost.

Evropski raziskovalni svet (ERS) bo najboljšim izkušenim in mladim raziskovalcem, ki delujejo v Evropi, podelil skoraj 1,6 milijarde evrov. Za premostitev razkoraka med rezultati pionirskih raziskav in trženjem je bila uvedena pobuda manjšega obsega za potrditev modela. Oblikovana je bila tudi pobuda za finančno pomoč „'ERC Synergy Grant' za podporo majhnih skupin raziskovalcev, ki sodelujejo pri istem projektu.

V okviru „aktivnosti Marie Curie“ bo okoli 900 milijonov evrov namenjenih okoli 10 000 visokokvalificiranim raziskovalcem za spodbujanje njihove mobilnosti in kariere. V to bo vključenih 20 milijonov evrov za pilotni projekt financiranja „evropskih doktoratov na področju industrije“ za spodbujanje podjetništva in sodelovanja med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in podjetji.

265 milijonov evrov bo rezerviranih za okoljske raziskave za soočanje z velikimi izzivi, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti ali učinkovitost virov.

Evropska komisija bo zaradi vse večjega povpraševanja po varnejši in bolj zdravi hrani ter trajnostnih bioloških virih več kot 307 milijonov evrov vložila v izgradnjo močnega biološkega gospodarstva, ki bo izboljšalo proizvodne načine, ustvarjalo nove gospodarske dejavnosti in zagotavljalo delovna mesta.

Ker imajo MSP bistveno vlogo pri inovacijah, se jih posebej spodbuja k sodelovanju. Poleg novih poenostavljenih pravil sveženj naložb v višini skoraj 1 milijarde evrov za MSP vključuje pilotne sheme tako na področju zdravja kot v okviru „Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja za MSP“ Evropske investicijske banke.

Sredstva v višini 488 milijonov evrov za nanotehnologije bodo usmerjena v področja, kot so tovarne prihodnosti, okolju prijazni avtomobili in energetsko učinkovite zgradbe.

Za raziskave in inovacije na področju čistejšega, varnejšega in učinkovitejšega prometa in mobilnosti bo namenjenih 313 milijonov evrov.

Komisija bo pobudi za pametna mesta namenila 40 milijonov evrov, s katerimi naj bi poiskali učinkovitejše načine za uporabo energije in zagotavljanje mestnega prometa.

Ozadje

7OP je največji program financiranja na svetu s proračunom več kot 53 milijard evrov za obdobje 2007–2013. Države članice so raziskave in inovacije postavile na vrh evropske politične agende s sprejetjem strategije Evropa 2020 in podporo Uniji inovacij februarja letos, s čimer je postala temelj načrtov za naložbe v trajnostno rast in delovna mesta.

Glej tudi MEMO/11/520 in MEMO/11/521

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

Digitalna agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Contacts :

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Na podlagi modela NEMESIS, ki ga je kot del evropskega raziskovalnega projekta DEMETER oblikoval prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme).


Side Bar