Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Podpora na výskum a inovácie vo výške 7 miliárd EUR prinesie nové pracovné miesta a rast

Brusel 19. júla 2011 - Komisárka Máire Geogheganová-Quinnová dnes oznámila, že na naštartovanie inovácií prostredníctvom výskumu sa vyčlení takmer 7 miliárd EUR. Očakáva sa, že najväčší takýto finančný príspevok Európskej komisie v histórii, realizovaný prostredníctvom Siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (7. RP), prinesie v krátkom čase asi 174 000 nových pracovných miest a v priebehu pätnástich rokov takmer 450 000 pracovných miest a rast HDP v hodnote takmer 80 mld EUR1. Financovanie výskumu z prostriedkov EÚ patrí k najdôležitejším prvkom politickej agendy a stalo sa centrálnym prvkom súdržnej inovačnej stratégie Únia inovácií (IP/10/1288, MEMO/10/473), ktorú Európa potrebuje, ak má obstáť v konkurencii veľkých, dynamických krajín, ako sú Spojené štáty a Čína.

Granty udeľované na podporu výskumu pomôžu pri riešení najväčších spoločenských problémov, ktorým čelí Európa a svet. Medzi viac ako 16 000 prijímateľmi tejto podpory budú univerzity, výskumné organizácie a priemyselné odvetvia. Osobitná pozornosť sa bude venovať malým a stredným podnikom, pre ktoré sa vyčlenila takmer 1 miliarda EUR. Zriadi sa aj nové ocenenie EÚ pre ženy-inovátorky, ktoré čerpali podporu pre svoju prácu zo 7. RP alebo skorších programov. Väčšina „výziev na predloženie návrhov“ (výziev na podávanie žiadostí o finančný príspevok) bude uverejnená 20. júla.

„Európa dnes znova dokazuje svoje odhodlanie posunúť výskum a inováciu na čelné pozície politickej agendy pre rast a zamestnanosť. Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky v rámci celej EÚ podporí združovanie najlepších výskumníkov a inovátorov a umožní im spoločne reagovať na najväčšie problémy súčasnosti, ako sú zabezpečenie dostatku energie a potravín, zmena klímy a starnutie nášho obyvateľstva. Komisia navrhuje významne zvýšiť financovanie výskumu a inovácie v našom programe na obdobie po roku 2013 s názvom Horizont 2020 a daňovým poplatníkom chcem už týmito výzvami, ktoré dnes oznamujeme, ukázať naše odhodlanie získať za každé euro tú najlepšiu pridanú hodnotu,“ povedala komisárka Geogheganová-Quinnová.

pokračovanie ďalej

Podrobnosti o grantoch

Výzvy sa sústreďujú najmä na integráciu výskumu a inovácie, ktorá by mala prispieť k odstráneniu sociálnych problémov, vytvoriť udržateľné pracovné miesta a zabezpečiť rast tým, že Európe prinesie náskok na trhoch s kľúčovými technológiami budúcnosti.

Dosiahne sa to bezprecedentným zvýšením podpory pre činnosti, ktoré pomáhajú preklenúť medzeru medzi výskumom a trhom, napríklad demonštrovaním toho, že nové technológie majú komerčný potenciál alebo že sa dajú využívať v dostatočnej miere na to, aby boli vhodné na priemyselnú výrobu. Takýto trhovo orientovaný prístup tvorí aj základ európskych partnerstiev v oblasti inovácií (EIP), ktoré sa vytvorili v rámci akčného plánu Inovácia v Únii. Všetky EIP vrátane pilotného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie budú podporované projektmi 7. RP.

Celkove sa na činnosti zamerané na riešenie problému starostlivosti o starnúcu populáciu vyčlení 220 mil. EUR zo 656 mil. EUR, ktoré sú k dispozícii na výskum v oblasti zdravotníctva, a 240 mil. EUR z 1,3 mld. EUR určených na financovanie informačných a komunikačných technológií (IKT).

Zvyšok prostriedkov na IKT pôjde na kľúčový vývoj v oblasti infraštruktúry sietí a služieb, nanosystémov a mikrosystémov, fotoniky a robotiky, digitálneho obsahu a jazykových technológií a na aplikácie IKT v oblastiach, ako sú zdravotníctvo a účinné využívanie energie.

Európska rada pre výskum (ERC) rozdelí približne 1,6 miliardy medzi najlepších skúsených i začínajúcich výskumných pracovníkov pôsobiacich v Európe. K preklenutiu medzery medzi výsledkami a ich obchodným využitím by mohla prispieť nedávno odštartovaná iniciatíva malého rozsahu slúžiaca na overenie koncepcie. Ďalšou iniciatívou je nový „grant ERC pre synergiu“ určený na podporu niekoľkých menších skupín výskumníkov pracujúcich na rovnakom projekte.

Asi 10 000 vysokokvalifikovaným výskumným pracovníkom sa prostredníctvom „akcií Marie Curie“ poskytne približne 900 mil. EUR na podporu ich mobility a kariéry. Sem patrí aj 20 mil. EUR určených na pilotný projekt financovania „európskych industriálnych doktorátov“, ktorým sa posilní podnikateľský duch a spolupráca medzi univerzitami, výskumnými ústavmi a spoločnosťami.

Suma 265 mil. EUR určená na výskum v oblasti životného prostredia pomôže riešiť významné problémy, ako je zmena klímy, znižujúca sa biodiverzita alebo efektívne využívanie zdrojov.

V reakcii na zvyšujúce sa požiadavky na bezpečné a zdravšie potraviny a udržateľnosť biozdrojov Európska komisia investuje vyše 307 mil. EUR do vybudovania silnej bioekonomiky, ktorá zlepší výrobné metódy, vytvorí nové priemyselné odvetvia a poskytne pracovné miesta.

Malé a stredné podniky (MSP), ktoré zohrávajú centrálnu úlohu pri inováciách, budú motivované na účasť osobitnými prostriedkami. Okrem nových zjednodušených pravidiel obsahuje investičný balík v objeme takmer 1 miliardy EUR pre MSP pilotné schémy jednak v rámci témy Zdravotníctvo a jednak v rámci „finančného nástroja s rozdelením rizika pre MSP“ Európskej investičnej banky.

Suma 488 mil. EUR na nanotechnológie sa zameria na oblasti, ako sú továrne budúcnosti, ekologické autá a energeticky hospodárne budovy.

Výskum a inovácie v oblasti čistejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej dopravy dostanú 313 mil. EUR.

A konečne Komisia vyčlenila 40 mil. EUR na iniciatívu „Inteligentné mestá“ s cieľom pomôcť pri hľadaní účinnejších spôsobov využívania energie a poskytovania mestskej dopravy.

Súvislosti

Siedmy rámcový program (7. RP) je najrozsiahlejší svetový program na financovanie výskumu s rozpočtom viac ako 53 miliárd EUR na obdobie rokov 2007 - 2013. Členské štáty posunuli výskum a inovácie na čelné miesto európskej politickej agendy prijatím stratégie Európa 2020 a podporením Inovácie v Únii vo februári tohto roku, pričom z nich urobili základ pre plány investovania do udržateľného rastu a pracovných miest.

Pozri aj MEMO/11/520 a MEMO/11/521

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/innovation-union

Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Digitálna agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktné osoby :

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Podľa modelu NEMESIS, ktorý vytvoril prof. Paul Zagané (École Centrale Paris, Erasme) ako súčasť európskeho výskumného projektu DEMETER.


Side Bar