Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tutkimukseen ja innovointiin myönnettävä 7 miljardin euron tuki lisää työpaikkoja ja kasvua

Bryssel 19. heinäkuuta 2011 – Komissaari Máire Geoghegan-Quinn ilmoitti tänään lähes seitsemän miljardin euron tuesta, joka myönnetään innovoinnin edistämiseksi tutkimuksen avulla. Kyseinen EU:n seitsemännestä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta (FP7) myönnettävä Euroopan komission rahoituspaketti on laatuaan kaikkien aikojen suurin, ja sen avulla uskotaan lyhyellä aikavälillä luotavan noin 174 000 uutta työpaikkaa. Seuraavien 15 vuoden kuluessa sen avulla odotetaan saatavan aikaan lähes 450 000 työpaikkaa ja lähes 80 miljardin euron suuruinen BKT:n kasvu1. EU:n tutkimusrahoitus on keskeinen poliittinen tavoite, ja se on nyt otettu olennaiseksi osaksi johdonmukaista innovaatiostrategiaa nimeltä innovaatiounioni (IP/10/1288, MEMO/10/473), jota Eurooppa tarvitsee voidakseen kilpailla Yhdysvaltain ja Kiinan kaltaisten suurten ja dynaamisten maiden kanssa.

EU:n tukeman tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan Euroopan ja koko maailman kohtaamiin vaikeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yli 16 000 tuensaajan joukossa on korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Erityisesti kiinnitetään huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin), joille on varattu lähes yhden miljardin euron paketti. EU on ottanut käyttöön myös uuden innovatiivisten naisten palkinnon. Palkinnon saajat valitaan niiden naisten joukosta, joille on myönnetty rahoitusta FP7:stä tai aiemmista ohjelmista. Suurin osa kiinnostuksenilmaisupyynnöistä eli rahoituksen hakemista koskevista ilmoituksista julkaistaan 20. heinäkuuta.

Komissaari Geoghegan-Quinn totesi EU:n osoittavan tämänpäiväisellä ilmoituksellaan jälleen kerran, että se on sitoutunut asettamaan tutkimuksen ja innovoinnin kasvua ja työllisyyttä koskevan poliittisen agendan kärkeen. "EU:n laajuinen kilpailu näistä määrärahoista kokoaa yhteen Euroopan parhaat tutkijat ja innovaattorit. Tavoitteena on ratkaista aikamme suurimmat ongelmat, jotka liittyvät energiaan, elintarviketurvaan, ilmastonmuutokseen ja ikääntyvään väestöön. Komissio ehdottaa, että tutkimus- ja innovointirahoitusta lisätään EU:n Horizon 2020 -ohjelmassa merkittävästi vuoden 2013 jälkeen. Haluan osoittaa Euroopan veronmaksajille tänään julkaistavien ilmoituspyyntöjen avulla, että komissio pyrkii määrätietoisesti saamaan jokaiselle eurolle mahdollisimman hyvän vastineen", Geoghegan-Quinn sanoi.

…jatkuu

Tarkempaa tietoa tuista

Kiinnostuksenilmaisupyynnöissä keskitytään lähinnä integroimaan tutkimus innovoinnin kanssa, jotta voitaisiin vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luoda kestäviä työpaikkoja ja kasvua. Tätä varten Euroopan on otettava kärkiasema tulevaisuuden keskeisillä teknologiamarkkinoilla.

Tämä saavutetaan tarjoamalla enemmän tukea kuin koskaan aikaisemmin toimintoihin, jotka auttavat kuromaan umpeen tutkimuksen ja markkinoiden välisen kuilun esimerkiksi osoittamalla, että uusilla teknologioilla on kaupallista potentiaalia tai että niitä voidaan hyödyntää teollisen toteuttamiskelpoisuuden edellyttämässä mittakaavassa. Tämä markkinasidonnainen lähestymistapa on keskeinen myös innovaatiounionia koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti perustetuissa eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (EIP). Jokaista EIP:tä, myös aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevaa pilottikumppanuutta, tuetaan FP7-hankkein.

Ikääntyvän väestön tarpeista huolehtimiseen osoitetaan kaiken kaikkiaan 220 miljoonaa euroa terveystutkimukseen käytettävistä olevista 656 miljoonasta eurosta ja 240 miljoonaa euroa tieto- ja viestintäteknologioihin (TVT) käytettävissä olevista 1,3 miljardista eurosta.

Loput tieto- ja viestintäteknologioiden määrärahoista käytetään verkko- ja palveluinfrastruktuurien, nano-/mikrojärjestelmien, fotoniikan ja robotiikan, digitaalisen sisällön ja kieliteknologioiden olennaiseen kehittämiseen sekä terveysalan ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän TVT:n kaltaisiin sovelluksiin.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) myöntää lähes 1,6 miljardia euroa parhaille Euroopassa työskenteleville nuorille ja kokeneemmille tutkijoille. Jotta helpotettaisiin tieteen eturintamassa olevasta tutkimuksesta saatujen tulosten siirtämistä kaupallisiin sovelluksiin, on otettu käyttöön pienimuotoinen ”Proof of Concept” -aloite tutkimustulosten käyttökelpoisuuden osoittamiseksi. Toinen uusi aloite on ERC:n synergiatuki, joka myönnetään muutamille pienille tutkijaryhmille, jotka tekevät yhteistyötä saman hankkeen parissa.

Tutkijoiden liikkuvuutta ja urakehitystä tuetaan noin 900 miljoonalla eurolla Marie Curie -avustuksina, joita myönnetään noin 10 000 ansioituneelle tutkijalle. Summa pitää sisällään eurooppalaista teollisuuden tohtoriohjelmaa koskevaan pilottihankkeeseen myönnettävän 20 miljoonan euron suuruisen rahoituksen, jolla on tarkoitus edistää yrittäjyyttä ja yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

Ympäristötutkimukseen varatut 265 miljoonan euron määrärahat auttavat kohtaamaan ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin katoamisen tai resurssitehokkuuden kaltaisia suuria haasteita.

Vastauksena turvallisempien ja terveellisempien elintarvikkeiden ja kestävien biologisten resurssien kasvavaan kysyntään Euroopan komissio investoi yli 307 miljoonaa euroa sellaisen vahvan biotalouden rakentamiseen, joka auttaa parantamaan tuotantomenetelmiä sekä luomaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Innovoinnin kannalta elintärkeiksi tunnustetuille pk-yrityksille tarjotaan erityisiä kannustimia toimintaan osallistumiseksi. Uusien yksinkertaisempien sääntöjen ohella pk-yrityksille suunnattu lähes yhden miljardin suuruinen investointipaketti sisältää pilottiohjelmia, joita toteutetaan sekä terveysalalla että Euroopan investointipankin pk-yrityksiin soveltaman riskinjakorahoitusvälineen avulla.

Nanoteknologioihin osoitetut 488 miljoonan euron määrärahat keskitetään aiheisiin, joita ovat esimerkiksi tulevaisuuden tehtaat, vähäpäästöiset ajoneuvot ja energiatehokkaat rakennukset.

Puhtaampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa liikennettä ja liikkuvuutta käsittelevään tutkimukseen ja innovointiin myönnetään 313 miljoonaa euroa.

Lisäksi komissio varaa älykkäitä kaupunkeja koskevaan aloitteeseen 40 miljoonaa euroa auttaakseen löytämään tehokkaampia keinoja energian käytölle ja kaupunkiliikennepalvelujen tarjonnalle.

Tausta

FP7 on vuosiksi 2007–2013 vahvistetulla yli 53 miljardin euron budjetillaan maailman suurin tutkimuksen rahoitusohjelma. Jäsenvaltiot ovat asettaneet tutkimuksen ja innovoinnin etusijalle Euroopan poliittisissa linjauksissa hyväksymällä Eurooppa 2020 -strategian ja innovaatiounionin tämän vuoden helmikuussa. Tutkimus ja innovointi ovat näin ollen avainasemassa kestävää kasvua ja työpaikkoja tukevissa investointisuunnitelmissa.

Ks. myös tiedotteet MEMO/11/520 ja MEMO/11/521.

Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/innovation-union

Eurooppa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm

Digitaalistrategia http://ec.europa.eu/digital-agenda

Yhteyshenkilöt:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Professori Paul Zagamén (Ecole Centrale Paris Erasme) eurooppalaisen DEMETER- tutkimushankkeen osana kehittämän NEMESIS-mallin perusteella.


Side Bar