Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

7 miliard EUR pro výzkum a inovace nastartuje růst a přinese nová pracovní místa

Brusel 19. července 2011 – komisařka Máire Geoghegan-Quinnová dnes oznámila, že téměř 7 miliard EUR bude určeno na nastartování inovací prostřednictvím výzkumu. Evropská komise uvolňuje v rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj (FP7) zatím největší balíček finančních prostředků. Očekává se, že v krátkodobém horizontu bude vytvořeno 174 000 pracovních míst a celkem za 15 let téměř 450 000 pracovních míst a 80 miliard EUR v růstu HDP1. Financování výzkumu v EU je prioritou politického programu a nedávno je Unie postavila do centra soudržnější inovační strategie Unie inovací (viz IP/10/1288, MEMO/10/473), kterou Evropa potřebuje, pokud chce soutěžit s velkými a dynamickými zeměmi, jako jsou USA či Čína.

Granty podpoří výzkum v řešení nejvýznamnějších společenských výzev, s nimiž se Evropa a svět setkávají. Mezi více než 16 000 příjemců prostředků budou univerzity, výzkumné organizace a průmysl. Zvláštní pozornost se bude věnovat malým a středním podnikům, což zahrnuje také balíček téměř jedné miliardy EUR. Také bude zavedeno nové Ocenění EU pro ženy – inovátorky, jejichž práce byla financována v rámci FP7 nebo dřívějších programů. Většina „výzev k předkládání návrhů“ (výzvy k podání žádosti o finanční příspěvek) bude zveřejněna 20. července.

„Evropa dnes znovu dokazuje své odhodlání postavit výzkum a inovace do čela politického programu pro růst a zaměstnanost. Možnost ucházet se o tyto prostředky po celé EU svede dohromady nejlepší evropské výzkumníky a inovátory, kteří budou moci společně řešit nejpalčivější otázky současné doby, jako je zabezpečení energie a potravin, změna klimatu nebo stárnoucí populace. Komise navrhuje značné zvýšení finančních prostředků pro výzkum a inovace v rámci našeho programu po roce 2013 s názvem Horizont 2020. Již díky výzvám, které vyhlašujeme nyní, chci daňovým poplatníkům ukázat, že hodláme za každé euro dostat tu nejlepší přidanou hodnotu,“ uvedla komisařka Geoghegan-Quinnová.

Další informace níže

Detaily ohledně grantů

Výzvy se soustřeďují na integraci výzkumu a inovací, která by měla pomoci řešit společenské výzvy a vytvořit udržitelná pracovní místa a růst tím, že postaví Evropu do čela klíčových trhů s technologiemi budoucnosti.

Toho se dosáhne bezprecedentním zvýšením podpory činnostem, které napomáhají propojit výzkum a trh, například ukázáním komerčního potenciálu nových technologií nebo jejich využitelnosti v měřítku dostatečně velkém pro to, aby byly zajímavé pro průmyslovou výrobu. Tento přístup propojující výzkum a trh tvoří také základ evropských inovačních partnerství zřízených v rámci akčního plánu Unie inovací. Všechna evropská inovační partnerství včetně pilotního projektu aktivního a zdravého stárnutí budou podporována v rámci projektů FP7.

Na činnosti zaměřené na řešení problému péče o stárnoucí populaci se celkem přidělí 220 milionů EUR ze 656 milionů EUR dostupných pro zdravotní výzkum a 240 milionů EUR z 1,3 miliardy EUR prostředků určených na financování informačních a komunikačních technologií (IKT).

Zbývající prostředky určené na IKT budou směřovat na rozvíjení infrastruktur pro sítě a služby, na nano a mikrosystémy, fotoniku a robotiku, digitální materiály, jazykové technologie a na aplikace jako je například IKT pro zdravotnictví a IKT pro energetickou účinnost.

Evropská rada pro výzkum (ERV) rozdělí téměř 1,6 miliardy EUR na ocenění nejlepších zkušených i mladých výzkumných pracovníků, kteří působí v Evropě. Byla zavedena iniciativa malého rozsahu na ověření „správnosti koncepce“, která má za cíl překlenout mezeru mezi výsledky výzkumu a jejich komercializací. Další iniciativou je nový „grant ERV pro synergii“ na podporu velmi malých skupin výzkumných pracovníků, kteří spolupracují na stejném projektu.

Kolem 900 milionů EUR z tzv. akcí „Marie Curie“, bude zpřístupněno na podporu mobility a kariéry výzkumných pracovníků zhruba 10 000 vysoce kvalifikovaných vědců. To bude zahrnovat i 20 milionů EUR určených pro pilotní projekt financování „evropských doktorátů v průmyslu“, který má stimulovat podnikání a spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a podniky.

265 milionů EUR určených na výzkum v oblasti životního prostředí pomůže při řešení otázek jako jsou změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a účinnost využívání zdrojů.

Evropská komise reaguje na zvýšenou poptávku po bezpečnějších a zdravějších potravinách a udržitelných biologických zdrojích tím, že investuje více než 307 milionů EUR do vybudování silného biohospodářství, které zlepší výrobní postupy, vytvoří nová průmyslová odvětví a poskytne pracovní místa.

Malé a střední podniky (MSP), které hrají při inovaci zásadní úlohu, budou k účasti motivovány speciálními podporami. Vedle nově zjednodušených pravidel obsahuje investiční balík pro MSP ve výši téměř 1 miliardy EUR také pilotní schémata jednak v rámci tématu Zdravotnictví, jednak v rámci finančního nástroje Evropské investiční banky pro sdílení rizik MSP.

488 milionů EUR pro nanotechnologie se zaměří na oblasti, jako jsou továrny budoucnosti, ekologické automobily a energeticky účinné budovy.

Výzkum a inovace v oblasti čistší, bezpečnější a účinnější dopravy a mobility získají 313 milionů EUR.

Komise nakonec vyhradila 40 milionů EUR na „Iniciativu pro inteligentní města“ s cílem nalézt účinnější způsoby využívání energie a poskytování městské dopravy.

Souvislosti

Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj (FP7) je nejrozsáhlejším programem na financování výzkumu na světě s rozpočtem ve výši 53 miliard EUR pro období 2007–2013. Přijetím strategie Evropa 2020 a vyjádřením podpory plánu Unie inovací letos v únoru členské státy určily výzkum a inovace prioritou evropského politického programu a základem plánů pro investice do udržitelných pracovních míst a růstu.

Viz také MEMO/11/520 a MEMO/11/521

Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Digitální agenda http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktní osoby:

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Na základě modelu NEMESIS, který vypracoval prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) v rámci evropského výzkumného programu DEMETER.


Side Bar