Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

Брюксел, 19 юли 2011 г. — Комисар Мойра Гейгън-Куин обяви днес близо 7 млрд. EUR, предназначени да дадат старт на иновациите чрез научни изследвания. Очаква се този финансов пакет в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания (РП7) — най-големият подобен, осигуряван някога от Европейската комисия — да създаде около 174 000 работни места в краткосрочен план и близо 450 000 работни места и почти 80 млрд. EUR ръст на БВП през следващите 15 години1. Финансирането на научните изследвания от ЕС заема челно място в политическата програма и вече е в центъра на съгласувана стратегия за иновации — Съюзът за иновации (IP/10/1288, MEMO/10/473), от каквато се нуждае Европа, ако иска да се конкурира с големи и динамични страни като САЩ и Китай.

С безвъзмездните средства ще се насърчават научните изследвания за преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото в Европа и по света. Сред получателите на финансирането — над 16 000 на брой — ще бъдат университети, научноизследователски организации и предприятия. Особено внимание ще бъде отделено на МСП, в това число и средства в размер на почти 1 млрд. EUR. Ще има и нова награда на ЕС за новатори жени, чиято работа е финансирана от РП7 или предишните програми. По-голямата част от „поканите за представяне на предложения“ (покани за представяне на предложения за финансиране) ще бъдат публикувани на 20 юли.

„Днес Европа отново показва, че е готова да постави научните изследвания и иновациите на челно място в политическата програма за растеж и работни места. Конкуренцията за това финансиране, обхващаща цялата територия на ЕС, ще обедини най-добрите европейски изследователи и новатори за решаване на най-големите въпроси на нашето време като енергията, продоволствената сигурност, изменението на климата и застаряването на населението. Комисията предлага значително увеличение на финансирането за научни изследвания и иновации за нашата програма „Хоризонт 2020“ след 2013 г. и аз искам да покажа на данъкоплатците, с поканите за представяне на предложения, които обявяваме днес, нашата решимост да получим най-добра възвръщаемост от всяко евро“, заяви комисар Гейгън-Куин.

Следва допълнителна информация

Подробна информация за безвъзмездните средства

Поканите за представяне на предложения са съсредоточени главно върху интегрирането на изследователската дейност и иновациите, за да се решат стоящите пред обществото предизвикателства и да се създадат устойчиви работни места и растеж чрез осигуряване на водеща позиция за Европа на бъдещите ключови технологични пазари.

Това ще се постигне чрез предоставяне на най-голямата досега подкрепа за дейности, помагащи да се изгради връзка между научните изследвания и пазара, като се покаже например, че новите технологии имат търговски потенциал или че са приложими в достатъчно голям мащаб, за да бъдат жизнеспособни от промишлена гледна точка. Този пазарен подход е в центъра и на „европейските партньорства за иновации“ (EПИ), създадени в рамките на плана за действие на Съюза за иновации. Всяко ЕПИ, включително пилотното партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, ще бъде подкрепено от проекти по РП7.

Като цяло 220 млн. EUR от наличните 656 млн. EUR за изследвания в областта на здравето и 240 млн. EUR от финансирането в размер на 1,3 млрд. EUR за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) ще бъдат предназначени за работа, свързана с предизвикателството да се осигурят грижи за застаряващото население.

Останалата част от финансирането за ИКТ ще бъде предназначена за ключови разработки в областта на инфраструктурите за мрежи и услуги, нано-/микросистемите, фотониката и роботиката, технологиите за цифрово съдържание и езиковите технологии, както и за приложения като ИКТ за здраве и ИКТ за енергийна ефективност.

Европейският съвет за научни изследвания (ECНИ) ще даде близо 1,6 млрд. EUR на най-добрите старши и млади изследователи, работещи в Европа. С цел да се изгради връзката между резултатите от граничните изследвания и пазарната им реализация е въведена дребномащабна инициатива за „доказване на концепцията“. Друга инициатива са новите „Безвъзмездни средства от ЕСНИ за постигане на синергия“, чиято цел е да бъдат подкрепени няколко малки групи изследователи, работещи съвместно по един и същ проект.

По програмата „Мария Кюри“ ще бъдат осигурени близо 900 млн. EUR в подкрепа на мобилността и професионалното развитие на около 10 000 висококвалифицирани изследователи. Тази сума ще включва 20 млн. EUR за пилотен проект за финансиране на европейски докторантури в сферата на промишлеността, за стимулиране на предприемачеството и сътрудничеството между университети, научноизследователски институции и дружества.

Запазените за изследвания в областта на околната среда 265 млн. EUR ще помогнат за решаването на важни предизвикателства като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и ресурсната ефективност.

В отговор на нарастващото търсене на по-безопасни и по-здравословни храни и устойчиви биоресурси Европейската комисия ще инвестира над 307 млн. EUR за изграждане на силна биоикономика, която ще подобри производствените методи, ще създаде нови отрасли и ще осигури работни места.

Специални стимули за участие се дават на малките и средните предприятия (МСП), чието значение за иновациите е признато като жизненоважно. Освен наскоро опростените правила, инвестиционният пакет за МСП, който възлиза на близо 1 млрд. EUR, включва пилотни схеми както в рамките на здравната тема, така и чрез предназначения за МСП механизъм на Европейската инвестиционна банка за финансиране с поделяне на риска.

Предназначените за нанотехнологии 488 млн. EUR ще бъдат съсредоточени в области като фабрики на бъдещето, „зелени“ автомобили и енергийно ефективни сгради.

Научните изследвания и иновациите за по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност ще получат 313 млн. EUR.

И накрая, Комисията заделя 40 млн. EUR за инициативата „Интелигентни градове“ с цел да помогне за намирането на по-ефективни начини за използване на енергията и осигуряване на градски транспорт.

Контекст

РП7 е най-голямата програма за финансиране на научни изследвания в света, като бюджетът ѝ надхвърля 53 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. С приемането на стратегията „Европа 2020“ и одобряването на Съюза за иновации през февруари тази година, държавите-членки превърнаха научните изследвания и иновациите в основен приоритет на европейската политическа програма, поставяйки ги в основата на плановете за инвестиции в устойчив растеж и работни места.

За повече информация, вижте: MEMO/11/520, MEMO/11/521

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/innovation-union

Eвропа 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Програма в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

За контакти:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Въз основа на модела NEMESIS, разработен от проф. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) като част от европейския научноизследователски проект DEMETER.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website