Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia odporúča zabezpečiť prístup k základným a cenovo prijateľným bankovým účtom pre všetkých občanov

Brusel 18. júla 2011 – Prístup k bankovému účtu sa stal podmienkou plnohodnotnej účasti na hospodárskom a spoločenskom živote modernej spoločnosti, zatiaľ čo hotovosť sa používa v čoraz menšej miere. V dnešnom svete prístup k základnému bankovému účtu uľahčuje každodenný život a šetrí peniaze. Bez účtu sa komplikuje všetko od platby faktúry za spotrebovanú energiu, cez príjem mzdy alebo dávok až po nákup tovaru a služieb. Podľa nedávnych štúdií však napriek tomu nemá v Európskej únii bankový účet približne 30 miliónov spotrebiteľov vo veku nad 18 rokov. Podľa odhadov z týchto 30 miliónov občanov bez účtu nemá 6 až 7 miliónov ľudí bankový účet preto, lebo im bol prístup k nemu zamietnutý. Títo jednotlivci nemôžu momentálne v plnej miere využívať prínosy jednotného trhu.

Vďaka dnešnému odporúčaniu Európskej komisie týkajúcemu sa prístupu k základnému platobnému účtu sa podporí finančné a sociálne začlenenie spotrebiteľov v celej Európe. Komisia vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť takýchto účtov za prijateľné poplatky pre spotrebiteľov bez ohľadu na krajinu ich bydliska v EÚ či ich finančnú situáciu. Komisia posúdi situáciu o rok a v prípade potreby navrhne ďalšie opatrenia vrátane legislatívnych opatrení.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Prístup k základnému bankovému účtu je jednou z priorít Aktu o jednotnom trhu, pričom má potenciál zlepšiť životy miliónov Európanov. Je dôležité, aby sme prestali uplatňovať postupy, ktoré ľuďom zabraňujú v prístupe k takejto základnej a nevyhnutnej službe, a umožnili im tak zapojiť sa v plnej miere do spoločnosti, v ktorej žijú, a využívať prínosy jednotného trhu.

Kontext

Hlavné prvky návrhu

Prístup k vhodnému platobnému účtu: V odporúčaní Komisie členským štátom sa jasne stanovujú základné zásady, ktoré by sa mali uplatňovať na celoštátnej úrovni v záujme zaručenia prístupu k vhodným platobným službám. Uvádza sa v ňom, že každý spotrebiteľ s bydliskom v Únii by mal mať bez ohľadu na svoju finančnú situáciu právo otvoriť si a používať základný platobný účet, dokonca aj v členskom štáte, v ktorom nemá trvalé bydlisko.

Charakteristiky základného platobného účtu: V odporúčaní sa špecifikuje, ktoré platobné služby by základný platobný účet mal zahŕňať a ktoré nie. Majiteľ účtu by mal byť schopný prijímať, vkladať, prevádzať a vyberať finančné prostriedky. Takisto by mal mať možnosť vykonávať bezhotovostné platby a úverové prevody, ale nemal by možnosť prečerpania účtu.

Prijateľná cena: Zaistenie prístupu k základným platobným službám by nemalo byť len o udelení práva. Aby sa zaručili primerané podmienky cenotvorby umožňujúce spotrebiteľom reálny prístup k základným platobným účtom, v odporúčaní sa stanovuje zásada, že v prípade, ak účet nebol poskytnutý bezplatne, poplatky požadované poskytovateľom platobnej služby by mali byť prijateľné. O tom, čo predstavuje prijateľný poplatok, by mal rozhodnúť každý členský štát s prihliadnutím na kritériá, akými sú napríklad úroveň miezd v danom štáte, priemerné poplatky za platobné účty alebo celkové náklady na poskytovanie základných platobných účtov.

Určení poskytovatelia platobných služieb: Platobné účty zabezpečuje väčšina poskytovateľov platobných služieb, najmä banky. V uvedenom odporúčaní sa nešpecifikuje, ktorá kategória poskytovateľov platobných služieb alebo ktorí konkrétni poskytovatelia platobných služieb by mali daný produkt sprístupniť spotrebiteľom na celoštátnej úrovni. V skutočnosti o tom, ktorý poskytovateľ alebo poskytovatelia by v rámci právomoci daného štátu mali ponúkať daný produkt, rozhoduje každý členský štát. Členské štáty preto môžu určiť jedného, viacerých alebo dokonca všetkých poskytovateľov platobných služieb ako poskytovateľov základných platobných účtov.

Komisia napokon podporuje členské štáty, aby spustili kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti o dostupnosti takýchto základných platobných účtov, súvisiacich cenových podmienkach, postupoch, ktoré sa majú dodržiavať v záujme uplatňovania práva na prístup k základným platobným účtom, a o metódach prístupu k mimosúdnym konaniam a mechanizmom nápravy. Komisia takisto žiada členské štáty, aby zostavili spoľahlivé štatistiky týkajúce sa základných platobných účtov s cieľom zabezpečiť lepšie monitorovanie situácie.

Pozri aj MEMO/11/514.

Viac informácií o aktivitách EÚ v tejto oblasti

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar