Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Aanbeveling van de Commissie: alle burgers moeten toegang hebben tot een betaalbare elementaire bankrekening

Brussel, 18 juli 2011 - Om volledig te kunnen deelnemen aan het economische en maatschappelijke leven in een moderne samenleving is een bankrekening onontbeerlijk. Contant geld wordt immers steeds minder vaak gebruikt. In de wereld van vandaag kan eigenlijk niemand zonder bankrekening en is het leven zonder bankrekening duurder dan normaal. Alles wordt dan een probleem, of het nu gaat om het betalen van de rekening van een nutsbedrijf, om het ontvangen van een inkomen of uitkering of om de aankoop van goederen en diensten. Toch beschikken circa 30 miljoen consumenten van 18 jaar en ouder in de Europese Unie volgens recente studies niet over een bankrekening. Van deze 30 miljoen burgers hebben naar schatting 6 à 7 miljoen geen bankrekening omdat hun aanvraag om een rekening te openen is afgewezen. Deze mensen kunnen op dit moment dus niet optimaal profiteren van de interne markt.

Vandaag is de Europese Commissie met een officiële aanbeveling gekomen over de toegang tot een elementaire bankrekening. Daarvan moet een gunstig effect uitgaan op de financiële en sociale integratie van de consumenten in heel Europa. De Commissie zou graag zien dat de lidstaten ervoor zorgen dat dergelijke rekeningen tegen niet al te hoge kosten beschikbaar komen voor consumenten, ongeacht waar zij verblijven en ongeacht hun financiële situatie. Over een jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Zo nodig worden dan verdere maatregelen voorgesteld. Daarbij is nieuwe wetgeving niet uitgesloten.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Toegang tot een elementaire bankrekening is een van de prioriteiten van de zogeheten Single Market Act en kan het leven van miljoenen Europeanen verbeteren. Er moet een einde komen aan praktijken waarbij miljoenen mensen worden uitgesloten van een elementaire en essentiële dienstverlening, waardoor zij niet volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en niet kunnen genieten van de voordelen van de interne markt."

Achtergrond

Belangrijkste aspecten van het voorstel

Toegang tot een geschikte betaalrekening: De aanbeveling van de Commissie aan de lidstaten noemt de belangrijkste uitgangspunten waaraan in de lidstaten zou moeten worden voldaan om ervoor te zorgen dat geschikte betaaldiensten voor iedereen bereikbaar zijn. EU-consumenten moeten het recht krijgen om een bankrekening te openen en van zo'n rekening gebruik te maken ongeacht hun financiële omstandigheden. Dit zou ook mogelijk moeten zijn in lidstaten waar zij niet hun vaste woonplaats hebben.

Kenmerken van een elementaire betaalrekening: In de aanbeveling wordt aangegeven welke betaaldiensten deel zouden moeten uitmaken van een elementaire bankrekening en welke niet per se noodzakelijk zijn. De rekeninghouder zou in elk geval geld moeten kunnen ontvangen, storten, overmaken en opnemen. Ook zouden automatische overschrijvingen mogelijk moeten zijn. Rood staan valt er echter buiten.

Redelijke kosten: Ervoor zorgen dat iedereen het recht op toegang tot elementaire betaaldiensten krijgt, is op zich echter niet voldoende. In de aanbeveling wordt erop gewezen dat het wenselijk is dat een aanbieder van betaaldiensten zo niet gratis, dan in elk geval tegen redelijke kosten toegang biedt tot een elementaire betaalrekening. Anders blijven bepaalde consumenten er in de praktijk alsnog van verstoken. Elke lidstaat moet bepalen wat onder redelijke kosten wordt verstaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het nationaal inkomen, de gemiddelde kosten van betaalrekeningen en de totale kosten voor het beschikbaar stellen van de elementaire betaalrekening.

Aanbieders van betaaldiensten: De meeste aanbieders van betaaldiensten, voor het merendeel banken, bieden ook betaalrekeningen aan. In de aanbeveling wordt niet aangegeven welke aanbieders van betaaldiensten of welke groep aanbieders van betaaldiensten het product in een lidstaat ter beschikking zouden moeten stellen. De lidstaten mogen dat zelf bepalen. Zij mogen dus één, meer dan een of zelfs alle aanbieders van betaaldiensten verplichten om een elementaire betaalrekening aan te bieden.

Tot slot dringt de Commissie er bij de lidstaten op aan om campagnes te lanceren waarin het publiek erop wordt gewezen dat elementaire betaalrekeningen sowieso bestaan, welke kosten eraan verbonden zijn en welke weg zij moeten bewandelen om het recht op een dergelijke rekening uit te oefenen en om een buitengerechtelijke klachten– en beroepsprocedure in werking te stellen. Ook wordt de lidstaten verzocht betrouwbare statistieken over elementaire betaalrekeningen samen te stellen zodat de situatie beter in het oog kan worden gehouden.

Zie ook MEMO/11/514

Zie voor meer informatie over de EU-activiteiten op dit gebied:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar