Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio haluaa tavanomaiset käyttötilit edullisesti kaikkien saataville

Bryssel 18.7.2011 – Mahdollisuus käyttää pankkitiliä on nyky-yhteiskunnassa täysipainoisen taloudellisen ja sosiaalisen elämän perusedellytys, ja käteisen käyttö vähenee nopeaan tahtiin. Jokapäiväisestä elämästä selviytyminen on tänä päivänä vaikeampaa ja kalliimpaa niille, joilla ei ole käytössään pankkitiliä: tuiki tavallisista toimista, kuten laskujen maksamisesta, palkan tai etuuksien vastaanottamisesta tai tavaroiden ja palvelujen ostamisesta tulee haaste. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Euroopassa on tästä huolimatta 30 miljoonaa yli 18-vuotiasta ilman pankkitiliä. Näistä 30 miljoonasta kuluttajasta arviolta 6–7 miljoonalle pankkitilittömyyden syy on se, että heille ei myönnetä sellaista. Tällaiset henkilöt eivät nykytilanteessa pääse täysimääräisesti hyötymään sisämarkkinoista.

Euroopan komissio antoi tänään suosituksen tavanomaisten maksutilien saatavuudesta tarkoituksenaan torjua kuluttajien taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä kaikkialla Euroopassa. Komissio kehottaakin EU-maita varmistamaan, että maksutilejä tarjotaan kuluttajille kohtuullisin kustannuksin riippumatta heidän taloudellisesta tilanteestaan tai asuinpaikastaan EU:n alueella. Komissio tarkastelee tilannetta uudelleen vuoden kuluttua ja ehdottaa tarvittaessa jatkotoimenpiteitä esimerkiksi tekemällä lainsäädäntöaloitteen.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä on yksi sisämarkkinaohjelman ensisijaisista tavoitteista, jolla voidaan parantaa miljoonien eurooppalaisten elämää. On tärkeää lopettaa käytännöt, joissa ihmisiltä estetään olennaisten peruspalvelujen käyttö niin, etteivät he voi osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan tai hyötyä sisämarkkinoiden eduista.

Tausta

Ehdotuksen keskeiset kohdat

Mahdollisuus käyttää maksamiseen soveltuvaa tiliä: Komission EU-maille antamassa suosituksessa määritellään perusperiaatteet, jotka on pantava täytäntöön kansallisella tasolla, jotta ihmisille voitaisiin taata mahdollisuus käyttää maksupalveluita. Komission mukaan kaikilla unionin alueella asuvilla henkilöillä olisi heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta oltava oikeus avata tavanomainen maksutili ja käyttää sitä sellaisessakin jäsenvaltiossa, jossa henkilö ei asu pysyvästi.

Tavanomaisen maksutilin ominaispiirteet: Suosituksessa määritellään, mitä maksupalveluita tavanomaiseen maksutiliin olisi sisällyttävä ja mitä ei. Tilin olisi mahdollistettava haltijalleen rahan vastaanottaminen, tallettaminen, siirtäminen ja nostaminen. Tilissä pitäisi olla mahdollisuus myös suoraveloitukseen ja tilisiirtoihin, mutta ei tilinylitykseen.

Kohtuulliset kustannukset: Mahdollisuus käyttää tavanomaisia maksupalveluita ei toteudu pelkästään myöntämällä oikeus niiden käyttämiseen. Suosituksessa kuluttajien tosiasiallinen mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä pyritään varmistamaan periaatteella, jonka mukaan maksupalveluntarjoajien hinnoittelun on oltava kohtuullinen, jos tili ei ole ilmainen. Kunkin EU-maan olisi määriteltävä kohtuulliset kustannukset ottaen huomioon esimerkiksi kansallinen ansiotaso, maksutilien keskimääräiset kuluttajahinnat tai tavanomaisen maksutilin tarjoamisen kokonaiskustannukset.

Määrätyt maksupalveluntarjoajat: Useimmat maksupalveluntarjoajat eli yleensä pankit tarjoavat asiakkailleen maksutilejä. Komission suosituksessa ei määritellä, minkätyyppisten maksupalveluntarjoajien tai minkä nimenomaisten maksupalveluntarjoajien olisi saatettava tuote kuluttajien saataville kansallisella tasolla. Kukin EU-maa voi itse päättää, minkä palveluntarjoajien olisi tarjottava tuotetta niiden oikeudenkäyttöpiirin alueella. Näin ollen EU-maat voivat vapaasti valita yhden, useampia tai vaikka kaikki maksupalveluntarjoajat toimijoiksi, joiden on tarjottava tavanomaisia maksutilejä.

Komissio kehottaa EU-maita myös käynnistämään julkisia tiedotuskampanjoita tavanomaisten maksutilien saatavuudesta, niihin liittyvistä kuluista, menettelyistä, joita on noudatettava käytettäessä oikeutta tavanomaiseen maksutiliin, sekä menetelmistä, joilla voidaan käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja muutoksenhakumekanismeja. Komissio myös pyytää EU-maita keräämään tavanomaisista maksutileistä luotettavia tilastotietoja valvonnan helpottamiseksi.

Ks. Myös MEMO/11/514.

Lisätietoa aiheeseen liittyvästä EU:n toiminnasta:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 4450

Catherine Bunyan (+32-2) 299 6512

Carmel Dunne (+32-2) 299 8894


Side Bar