Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon soovitab tagada igale kodanikule taskukohase hinnaga juurdepääsu pangakontole

Brüssel, 18. juuli 2011 – Juurdepääs pangakontole on muutunud tänapäeva ühiskonna majandus- ja ühiskondlikus elus osalemise hädavajalikuks eeltingimuseks, kuna sularaha kasutamine väheneb kiiresti. Nende jaoks, kel pole juurdepääsu pangakontole, on igapäevane elu tänases maailmas raske ja ka kulud on suuremad. Kõik, alates kommunaalkulude arve maksmisest, palga või toetuse saamisest kuni kaupade ja teenuste ostmiseni muutub probleemiks. Sellele vaatamata ei ole hiljutiste andmete kohaselt ligikaudu 30 miljonil üle 18-aastasel ELi tarbijal oma pangakontot. Hinnangute järgi ei ole nendest 30 miljonist „pangavälisest” kodanikust 6 kuni 7 miljonil pangakontot sellepärast, et neile on selle avamisest keeldutud. Need inimesed ei saa praegu täielikult kasutada kõiki ühtse turu hüvesid.

Euroopa Komisjoni tänase soovitusega juurdepääsu kohta põhimaksekontole edendatakse kõigi Euroopa tarbijate majanduslikku ja sotsiaalset kaasatust ühiskonna ellu. Komisjon kutsub liikmesriike üles tagama, et selline konto tehtaks taskukohase hinnaga kättesaadavaks igale tarbijale, olenemata sellest, millise liikmesriigi resident ta on või milline on tema finantsolukord. Komisjon jälgib, milliseks kujuneb olukord aasta pärast, ja teeb ettepanekud täiendavate meetmete, vajaduse korral ka õiguslike meetmete kohta.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Juurdepääs põhimaksekontole on ühtse turu akti üks prioriteete. Sel viisil on võimalik parandada miljonite eurooplaste elu. On vaja lõpetada selline komme, et inimesele ei võimaldata juurdepääsu sedavõrd olulisele ja elementaarsele teenusele; selle meetmega anname inimesele võimaluse täielikult osaleda ühiskonna elus ja tunda rõõmu ühtse turu hüvedest.”

Taust

Ettepaneku põhielemendid

Juurdepääs sobivale maksekontole: komisjoni soovituses liikmesriikidele on selgelt esitatud põhimõtted, mis tuleks aluseks võtta riigi tasandil, et tagada juurdepääs sobivatele makseteenustele. Komisjon leiab, et igal ELi tarbijal, olenemata tema majanduslikust olukorrast, peaks olema õigus avada põhimaksekonto ja kasutada seda isegi sellises liikmesriigis, milles ta ei ela alaliselt.

Põhimaksekonto tunnused: soovituses on täpsustatud, milliseid makseteenuseid peaks põhimaksekonto võimaldama ja milliseid mitte. Konto peaks võimaldama selle omanikul saada, hoiule anda, üle kanda ja välja võtta raha. Samuti peaks see võimaldama täita otsekorralduse ja kreeditkorraldusega seotud rahaülekandeid, kuid see ei peaks hõlmama arvelduskrediiti.

Mõistlik hind: pangakontole juurdepääsu tagamine ei peaks tähendama ainult õiguse andmist. Tarbija jaoks ka tegelikult pangakontole juurdepääsu võimaldavate hinnatingimuste tagamiseks on soovituses esitatud põhimõte, et kui kontot ei pakuta tasuta, peaksid makseteenuste pakkuja nõutavad teenustasud olema mõistlikud. Iga liikmesriik peaks kindlaks määrama, mis on mõistlik tasu, võttes arvesse sissetulekute taset, maksekontodega seotud keskmisi tasusid või põhimaksekonto pakkumisega seotud kogukulusid.

Määratud makseteenusepakkujad: enamik makseteenusepakkujaid (enamasti pangad) pakuvad maksekontosid. Soovituses ei ole täpsustatud, millist tüüpi makseteenusepakkujad või millised konkreetsed makseteenusepakkujad peaksid tegema selle toote tarbijatele kättesaadavaks liikmesriigi tasandil. See on jäetud iga liikmesriigi otsustada, milline pakkuja või millised pakkujad peaksid seda toodet pakkuma tema territooriumil. Seega võib liikmesriik määrata, et põhimaksekontot pakub üks makseteenuste pakkuja, mitu pakkujat või koguni kõik pakkujad.

Lõpuks kutsub komisjon liikmesriike üles käivitama kampaania üldsuse teadlikkuse tõstmiseks põhimaksekonto kättesaadavuse, hinnatingimuste, konto avamise õiguse kasutamiseks vajaliku menetluse ning kaebuste ja hüvitistega seotud küsimuste kohtuvälise lahendamise mehhanismile juurdepääsu kohta. Samuti palutakse liikmesriikidel koguda usaldusväärsed statistilised andmed põhimaksekontode kohta, et tagada olukorra parem jälgimine.

Vt ka MEMO/11/514.

Rohkem teavet ELi tegevuse kohta selles valdkonnas saab veebisaidilt

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar