Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Na doporučení Komise mají mít všichni občané přístup k základním a cenově dostupným bankovním účtům

Brusel 18. července 2011 – V moderní společnosti se přístup k bankovnímu účtu stal nezbytným předpokladem plného zapojení se do ekonomického a společenského života. Plateb prováděných v hotovosti velmi rychle ubývá. Nemá‑li člověk v dnešní době přístup k základnímu bankovnímu účtu, může to ztížit a prodražit jeho každodenní život. Bez účtu se komplikuje vše, od platby faktury za spotřebu v domácnosti, příjem mzdy či dávek až po nákup zboží a služeb. Podle posledních studií však okolo 30 milionů spotřebitelů v Evropské unii starších 18 let žádný bankovní účet nemá. Odhaduje se, že z těchto 30 milionů občanů nevyužívajících bankovní služby nemá 6 až 7 milionů bankovní účet z toho důvodu, že jim byl přístup k němu odepřen. Tyto osoby v současné době nemohou využívat všech výhod plynoucích z jednotného trhu.

Dnešní doporučení Evropské komise o přístupu k základnímu platebnímu účtu podpoří finanční a sociální začlenění spotřebitelů v celé Evropě. Komise vyzývá členské státy, aby zajistily, že takové účty budou spotřebitelům dostupné za přijatelné ceny bez ohledu na zemi jejich bydliště v EU a jejich finanční situaci. Za rok Komise situaci posoudí a případně navrhne další nezbytná opatření, včetně legislativních opatření.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Přístup k základnímu bankovnímu účtu je jednou z priorit Aktu o jednotném trhu. Je schopen zlepšit život milionům Evropanů. Je důležité skoncovat s praktikami, které lidem odepírají přístup k této základní a důležité službě, a umožnit jim tak, aby se mohli plně zapojit do společnosti, v níž žijí, a těžit z přínosů jednotného trhu.“

Souvislosti

Hlavní prvky návrhu

Přístup k vhodnému platebnímu účtu: Komise ve svém doporučení členským státům jasně stanoví základní zásady, které by měly být zavedeny na vnitrostátní úrovni, aby byl zajištěn přístup k vhodným platebním službám. Každý spotřebitel s bydlištěm v Unii by měl mít bez ohledu na svou finanční situaci právo otevřít si základní platební účet a využívat jej, a to i v členském státě, v němž nemá trvalé bydliště.

Vlastnosti základního platebního účtu: V doporučení se uvádí, jaké platební služby by základní platební účet měl či neměl zahrnovat. Držitel by měl mít možnost přijímat, vkládat, převádět a vybírat finanční prostředky. Účet by měl rovněž umožnit provádění inkasa a převodů, ale nenabízí možnost přečerpat zůstatek účtu.

Přiměřená cena: Zajištění přístupu k základním platebním službám by nemělo obnášet pouze udělení práva. Aby byly zaručeny přiměřené cenové podmínky a spotřebitelé si tedy mohli přístup k základním platebním účtům dovolit, je v doporučení stanovena zásada, že není-li účet poskytován zdarma, měly by být poplatky požadované poskytovatelem platebních služeb přiměřené. Jaký poplatek je přiměřený, by měly členské státy určit s přihlédnutím ke kritériím, jako je úroveň příjmů v daném státě, průměrné poplatky za platební účty nebo celkové náklady na poskytování základního platebního účtu.

Určení poskytovatelé platebních služeb: Platební účty nabízí většina poskytovatelů platebních služeb, a zejména banky. V doporučení se nestanoví, jaká kategorie poskytovatelů platebních služeb ani kteří konkrétní poskytovatelé těchto služeb by měli produkt zpřístupnit spotřebitelům na vnitrostátní úrovni. Rozhodnutí, jaký poskytovatel (případně poskytovatelé) by měl(i) produkt nabízet v dané jurisdikci, je ponecháno na úvaze jednotlivých členských států. Členské státy proto mohou jako poskytovatele základních platebních účtů samy určit jednoho, několik nebo všechny poskytovatele platebních služeb.

Komise vyzývá členské státy, aby zahájily kampaně ke zvýšení obecného povědomí o dostupnosti základních platebních účtů, jejich cenových podmínkách, postupech, které je třeba učinit pro uplatnění práva na přístup k základním platebním účtům, a způsobech, jak získat přístup k mechanismu pro mimosoudní řešení stížností a zjednávání nápravy. Komise dále členské státy žádá, aby sestavily spolehlivé statistiky týkající se základních platebních účtů, které umožní získat lepší přehled o situaci.

Viz též MEMO/11/514.

Více informací o činnostech EU v této oblasti:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm.

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar