Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията препоръчва достъп до основни банкови сметки на разумни цени за всички граждани

Брюксел, 18 юли 2011 г. — Достъпът до банкова сметка се превърна в необходимо условие за пълноценното участие в съвременния икономически и социален живот, тъй като плащанията в брой рязко намаляват. В днешния свят отсъствието на достъп до основна банкова сметка затруднява и оскъпява ежедневната дейност. Плащането на текущи разходи, получаването на приходи или помощи, както и покупката на стоки и услуги могат да се окажат проблем. Изследванията показват, че в Европейския съюз около 30 милиона потребители на възраст над 18 години не притежават банкова сметка. Смята се, че между 6 и 7 милиона от тези 30 милиона граждани са останали извън обхвата на банковите услуги, тъй като им е бил отказан достъп до банкова сметка. Тези хора не могат да се ползват пълноценно от единния пазар.

Днешната препоръка на Европейската комисия относно достъпа до основна разплащателна сметка ще спомогне за финансовото и социалното приобщаване на потребителите в Европа. Комисията приканва държавите-членки да гарантират достъп до такива сметки на разумни цени за потребителите, независимо от държавата на постоянното им местожителство в Европейския съюз и финансовото им положение. Тя ще направи оценка на ситуацията след една година и, ако е необходимо, ще предложи по-нататъшни мерки, включително и законодателни.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Достъпът до основна банкова сметка е един от приоритетите на Акта за единния пазар. Той е в състояние да подобри живота на милиони европейци. Изключително важно е да се преустановят практиките, които лишават хората от достъп до такава основна услуга от първостепенно значение. Това ще им позволи да участват пълноценно в обществения живот и да се ползват от предимствата на единния пазар“.

Контекст

Ключови елементи на предложението

Достъп до подходяща разплащателна сметка: В препоръката на Комисията до държавите-членки се формулират ясно основните принципи, които следва да се въведат на национално равнище, за да се гарантира достъпът до подходяща разплащателна сметка. В нея се предвижда всеки потребител с местожителство в Съюза да има право да си открие основна разплащателна сметка и в държава-членка, в която не пребивава постоянно, независимо от финансовото си състояние.

Характеристики на основната разплащателна сметка: В препоръката се определя кои разплащателни услуги следва да включва основната разплащателна сметка. Тя трябва да дава възможност на притежателя да получава, внася, превежда и тегли средства. Тя трябва да позволява директно дебитиране и кредитиране, като не допуска овърдрафт.

Разумна цена: Осигуряването на достъп до основна разплащателна сметка означава не само предоставяне на право. За да се гарантират адекватни ценови условия на ползване на основните разплащателни сметки, в препоръката е залегнал принципът, че ако сметката не се предоставя безплатно, то таксите, които взема доставчикът на разплащателни услуги, следва да бъдат разумни. Всяка държава-членка следва да определи какво означава разумна такса, като изхожда от критерии като ниво на доходите, средни такси по разплащателни сметки или общи разходи по предоставянето на основна разплащателна сметка в съответната държава.

Определяне на доставчици на разплащателни услуги: Повечето доставчици на разплащателни услуги, и предимно банките, предоставят разплащателни сметки. В препоръката не се посочва коя категория доставчици на разплащателни услуги или кои конкретни доставчици на разплащателни услуги следва да предлагат на национално равнище този продукт на потребителите. Всяка държава-членка решава по своя преценка кой доставчик или кои доставчици следва да предлагат продукта на територията под нейна юрисдикция. Държавите-членки следователно са свободни да определят един, няколко или всички доставчици на разплащателни услуги за доставчици на основни разплащателни сметки.

В заключение, Комисията насърчава държавите-членки да предприемат кампании за повишаване на обществената осведоменост относно основните разплащателни сметки, ценовите условия, процедурите, свързани с упражняването на правото на достъп до основна разплащателна сметка и с механизма за извънсъдебно подаване на жалби и обезщетяване. Тя също така призовава държавите-членки да предоставят надеждни статистически данни за основните разплащателни сметки, които да улеснят наблюдението.

Вж. също MEMO/11/514

За повече инфомация за дейността на Комисията в тази област

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclsiion_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar