Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bryssel den 27 januari 2011

Kommissionen samråder om en modernisering av EU-marknaden för offentlig upphandling

Offentlig upphandling motsvarar ungefär 17 % av EU:s BNP. I tider då många medlemsstater har snäva budgetar och ekonomiska svårigheter måste politiken för offentlig upphandling säkerställa att offentliga medel används på bästa sätt för att stödja tillväxt och sysselsättning. Detta kräver flexibla och användarvänliga verktyg som förenklar en öppen och konkurrensutsatt kontraktstilldelning för myndigheter och leverantörer i Europa. Dessa mål ligger till grund för det samråd som kommissionen inleder i dag. Den öppna diskussionen med berörda parter kommer att fokusera på modernisering av regler, verktyg och metoder för offentlig upphandling för att nå bättre resultat. Sista dag att lämna synpunkter på grönboken är den 18 april 2011.

”Vi behöver förtydliga upphandlingsreglerna för att göra livet lättare både för myndigheter och för företag som lämnar anbud i Europa”, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. ”Småföretags tillträde till upphandlingsmarknader, minskad byråkrati och främjande av gränsöverskridande upphandling i Europa är saker som kommer att belysas under samrådet. Min ambition är också att se till att offentlig upphandling kan bidra till sysselsättning, innovation och miljöskydd.”

Offentlig upphandling motsvarar ungefär 17 % av EU:s BNP. Det är viktigt att dessa 17 % används på bästa sätt för att få igång vår ekonomi och skapa arbetstillfällen, särskilt i kristider. Berörda parter har framfört krav på en översyn av EU:s system för offentlig upphandling för att effektivisera förfarandena och anpassa dem till nya utmaningar, t.ex. behovet att använda offentliga medel effektivare och samtidigt ta hänsyn till sociala och miljörelaterade aspekter.

Företagen, särskilt små och medelstora företag (som beräknas säkra kontrakt motsvarande 31–38 % av det totala värdet av offentlig upphandling), behöver få bättre och lättare tillträde till offentliga kontrakt i hela EU så att de till fullo kan utnyttja en sant europeisk upphandlingsmarknad. På liknande sätt behöver upphandlarna enkla och flexibla förfaranden som gör att de effektivt kan bidra till de gemensamma målen i Europa 2020-strategin: främja innovation, skydda miljön samt motverka klimatförändring och social utestängning. Elektronisk upphandling gör förfarandena effektivare, ger företagen bättre tillträde och upphandlarna större valmöjligheter – sista dagen för kommissionens samråd om e-upphandling är den 31 januari 2011 – IP/10/1347.

Vad handlar samrådet om?

I grönboken presenteras ett antal viktiga områden som kan behöva reformeras och berörda parter ombes lämna synpunkter på olika möjliga lagändringar. Några frågor som tas upp är följande:

  • Behöver nuvarande förfaranden förenklas, särskilt för små lokala och regionala myndigheter? Hur kan detta göras på ett bra sätt utan att äventyra viktiga garantier för öppenhet och icke-diskriminering mellan anbudsgivare?

  • Hur kan byråkratin minskas för ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag? Hur kan gränsöverskridande anbudsgivning inom Europa underlättas?

  • På vilka villkor bör kontrakt mellan myndigheter undantas från tillämpning av EU:s upphandlingsregler?

  • Bör EU:s upphandlingsregler ändras för att ta mer hänsyn till andra politiska mål som främjande av innovation eller miljömässiga och sociala aspekter? Bör det exempelvis finnas EU-regler som innebär en skyldighet att endast köpa produkter som uppfyller vissa miljökrav eller att avsätta en viss andel av budgeten för innovativa varor och tjänster? Behöver regler för upphandling av sociala tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utformas på ett särskilt sätt för att anpassas bättre till dessa tjänsters särdrag?

  • Behöver vi striktare regler eller bättre skydd för att motverka favorisering, korruption och intressekonflikter?

  • Hur kan effektiv konkurrens på upphandlingsmarknaderna garanteras? Hur kan man exempelvis undvika framväxt av dominerande leverantörer, uppgjord anbudsgivning eller uppdelning av marknaden mellan anbudsgivare?

  • Vad bör göras för att förbättra europeiska företags tillträde till tredjeländers marknader för offentlig upphandling?

Liknande initiativ och fortsatt arbete

Vid sidan om grönboken håller kommissionen på med en omfattande utvärdering för att få en uppfattning om hur verkningsfulla och kostnadseffektiva EU:s nuvarande upphandlingsregler är.

Resultaten av den utvärderingen och av samrådet om grönboken kommer att diskuteras vid en högnivåkonferens om reform av offentlig upphandling, som planeras äga rum den 30 juni 2011 i Bryssel. Alla arbetsområden kommer sedan att ge underlag för lämpliga lagförslag.

Bakgrund

EU:s upphandlingsregler innehåller förfaranden för kontraktstilldelning som säkerställer öppenhet, lika tillträde och sund konkurrens inom den europeiska upphandlingsmarknaden för offentliga kontrakt över ett visst belopp. EU:s gällande regelverk för offentlig upphandling, direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, är det senaste steget i en lång utveckling som inleddes 1971. Målet med dessa direktiv är i första hand att säkerställa att ekonomiska aktörer åtnjuter de grundläggande friheterna (fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer).

Synpunkter på grönboken ska skickas till följande adress:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu senast den 18 april 2011.

Grönboken finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Mer information om EU:s politik för offentlig upphandling finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar