Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bruselj, 27 januarja 2011

Evropska komisija se posvetuje o modernizaciji evropskega trga javnih naročil

Javna naročila predstavljajo približno 17 % BDP EU. V času omejenih proračunov in gospodarskih težav v številnih državah članicah EU mora politika na področju javnih naročil zagotoviti kar najbolj učinkovito porabo javnih sredstev, pri čemer si mora prizadevati za spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Za to bi bila potrebna prilagodljiva in uporabniku prijazna orodja, ki evropskim javnim organom in njihovim dobaviteljem čim bolj olajšajo pregledno in konkurenčno oddajanje naročil. S temi cilji v mislih je Evropska komisija danes začela posvetovanje. Ta odprta razprava z zainteresiranimi stranmi bo osredotočena na modernizacijo predpisov, orodij in metod za javna naročila, da se ti cilji uresničijo v čim boljši meri. Rok za odzive na zeleno knjigo je 18. april 2011.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Predpise o javnih naročilih moramo razjasniti, da olajšamo delo javnim organom in podjetjem, ki sodelujejo na razpisih v Evropi. V središču posvetovanj bodo dostop manjših podjetij do trgov javnih naročil, zmanjšanje birokracije in spodbujanje evropskih čezmejnih naročil. Poleg tega želim zagotoviti, da lahko javna naročila spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest, inovacije in varstvo okolja.“

Javna naročila predstavljajo približno 17 % BDP EU. Najboljša možna poraba teh 17 % je bistvena za ponovni zagon našega gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, zlasti v času krize. Zainteresirane strani so izrazile zahteve po pregledu sistema EU za javna naročila, da se njegovi postopki poenostavijo in bolje prilagodijo novim izzivom, npr. potrebi po učinkovitejši porabi javnih sredstev ter upoštevanju družbenih in okoljskih vprašanj.

Podjetja, zlasti mala in srednja (po ocenah naj bi dobila med 31 % in 38 % javnih naročil v smislu skupne pogodbene vrednosti), potrebujejo boljši in enostavnejši dostop do javnih naročil po vsej EU, da lahko izkoristijo vse prednosti resnično evropskega trga javnih naročil. Naročniki potrebujejo tudi enostavne in prilagodljive postopke, ki jim omogočajo, da učinkovito prispevajo k uresničevanju skupnih ciljev strategije Evropa 2020: spodbujanje inovacij, varstvo okolja, boj proti podnebnim spremembam in družbeni izključenosti. Elektronski razpisi omogočajo učinkovitejše postopke, dajejo podjetjem boljši dostop in zagotavljajo naročnikom večjo izbiro – Komisija mora posvetovanje o elektronskih naročilih izvesti do 31. januarja 2011 – glej IP/10/1347.

O čem govori javno posvetovanje?

V zeleni knjigi so opredeljena številna ključna področja za možno reformo, poleg tega se zainteresirane strani pozivajo k predložitvi mnenj glede možnosti za zakonodajne spremembe. Nekatera od obravnavanih vprašanj so:

  • Ali je treba sedanje postopke poenostaviti, zlasti za male lokalne in regionalne organe? Kako je mogoče to izvesti koristno, ne da bi ogrozili bistvena jamstva glede preglednosti in nediskriminacije med ponudniki?

  • Kako lahko zmanjšamo birokracijo za gospodarske subjekte, zlasti mala in srednja podjetja? Kako je mogoče olajšati oddajo ponudb prek državnih meja znotraj Evrope?

  • V katerih pogojih se za pogodbe med javnimi organi ne uporabljajo predpisi EU o javnih naročilih?

  • Ali je treba predpise EU na področju javnih naročil spremeniti, da se zagotovi boljše upoštevanje drugih političnih ciljev, kot so spodbujanje inovacij ali okoljska ali družbena vprašanja? Na primer, ali so potrebni predpisi EU, ki določajo obveznosti za nakup zgolj proizvodov, ki spoštujejo določene okoljske pogoje ali zadržanje določenega odstotka proračuna za inovativno blago in storitve? Ali so potrebni prilagojeni predpisi za zagotavljanje socialnih storitev splošnega gospodarskega interesa, da bolje ustrezajo posebnostim teh storitev?

  • Ali potrebujemo strožje predpise ali boljše zaščite za preprečevanje favoriziranja, korupcije ali navzkrižja interesov?

  • Kako je mogoče zagotoviti učinkovito konkurenco na trgih javnih naročil? Na primer, kako se lahko izognemo pojavu prevladujočih dobaviteljev, manipulaciji razpisov za zbiranje ponudb ali razdelitvi trga na deleže?

  • Kaj lahko storimo za izboljšanje dostopa evropskih podjetij do trgov javnih naročil v tretjih državah?

Sorodne pobude in nadaljnji ukrepi

Poleg zelene knjige Komisija trenutno izvaja obsežno naknadno oceno, s katero bo preverila učinkovitost in stroškovno učinkovitost obstoječih evropskih predpisov o javnih naročilih.

O rezultatih te ocene in posvetovanja o zeleni knjigi se bo razpravljalo na konferenci na visoki ravni o reformi javnih naročil, ki bo potekala 30. junija 2011 v Bruslju. Vsi delovni tokovi bodo takrat vključeni v morebitne ustrezne zakonodajne predloge.

Ozadje

Predpisi EU o javnih naročilih določajo postopke za oddajo naročil, ki zagotavljajo preglednost, enakopraven dostop in pravično konkurenco znotraj evropskega trga javnih naročil za javne pogodbe, katerih vrednost presega določen znesek. Sedanji zakonodajni okvir EU za javna naročila, direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, je zadnji korak dolgotrajnega razvoja, ki se je začel leta 1971. Ti direktivi si primarno prizadevata za zagotovitev, da gospodarski subjekti uživajo osnovne svoboščine (prosti pretok blaga, kapitala, storitev in ljudi).

Odzivi na zeleno knjigo se pošljejo na naslednji naslov:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu, najpozneje 18. aprila 2011.

Zelena knjiga je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Več informacij o politiki EU na področju javnih naročil:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar