Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

V Bruseli 27. januára 2011

Konzultácia Európskej komisie o modernizácii európskeho trhu verejného obstarávania

Verejné obstarávanie predstavuje približne 17 % HDP EÚ. V období rozpočtových obmedzení a hospodárskych problémov v mnohých členských štátoch musí politika verejného obstarávania zabezpečiť maximálnu efektívnosť vynakladania verejných finančných prostriedkov, aby sa podporil rast a vytváranie nových pracovných miest. Vyžadovalo by si to pružné a užívateľsky nenáročné nástroje, prostredníctvom ktorých budú európske verejné orgány môcť zadávať verejné zákazky svojim dodávateľom čo najjednoduchším spôsobom na základe transparentnosti a hospodárskej súťaže. S úmyslom dosiahnuť tieto ciele otvorila dnes Európska komisia konzultáciu. Táto otvorená diskusia so zainteresovanými stranami sa zameria na modernizáciu pravidiel, nástrojov a metód verejného obstarávania na lepšie dosiahnutie týchto cieľov. Konečný termín na zasielanie reakcií na zelenú knihu je 18. apríl 2011.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Musíme stanoviť jasnejšie pravidlá verejného obstarávania, aby sme uľahčili život verejným orgánom, ako aj spoločnostiam uchádzajúcim sa o zadanie verejnej zákazky v Európe. Počas konzultácie sa bude klásť dôraz na prístup menších spoločností k trhom verejného obstarávania, obmedzovanie byrokracie alebo podporu európskeho cezhraničného verejného obstarávania. Mojím cieľom je takisto zaistiť, aby verejné obstarávanie mohlo prispievať k vytváraniu nových pracovných miest, zavádzaniu inovácií a ochrane životného prostredia.“

Verejné obstarávanie predstavuje približne 17 % HDP EÚ. Maximálne využitie týchto 17 % je nevyhnutné na oživenie nášho hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest, a to ešte viac v období krízy. Zúčastnené strany vyjadrili požiadavky na prehodnotenie systému verejného obstarávania EÚ s cieľom zracionalizovať jeho postupy a lepšie ich prispôsobiť novým úlohám, napr. potrebe efektívnejšieho vynakladania verejných finančných prostriedkov, ako aj zohľadnenia sociálnych a environmentálnych otázok.

Spoločnosti, najmä MSP (ktoré majú podľa odhadov získať 31 – 38 % celkovej hodnoty zákaziek verejného obstarávania) potrebujú lepší a ľahší prístup k verejným zákazkám v celej EÚ, aby mohli využívať všetky výhody skutočného európskeho trhu verejného obstarávania. Obstarávatelia podobne potrebujú jednoduché a pružné postupy, ktoré im umožnia efektívne prispieť k dosahovaniu spoločných cieľov stratégie Európa 2020, k podpore inovácií, ochrane životného prostredia, boju proti zmene klímy a sociálnemu vylúčeniu. Elektronické verejné obstarávanie zefektívňuje postupy, poskytuje spoločnostiam lepší prístup a zaisťuje obstarávateľom väčší výber – konzultácia Komisie o elektronickom verejnom obstarávaní sa skončí 31. januára 2011 – pozri IP/10/1347.

Čo je predmetom verejnej konzultácie?

V zelenej knihe sa určujú viaceré kľúčové oblasti potenciálnej reformy a zúčastnené strany sa vyzývajú, aby sa vyjadrili k možnostiam legislatívnych zmien. Niektoré z uvedených otázok:

  • Je potrebné zjednodušovať uplatňované postupy, najmä malých miestnych a regionálnych orgánov? Ako by sa to dalo efektívne realizovať bez toho, aby sa ohrozili základné záruky transparentnosti a nediskriminácie uchádzačov?

  • Ako môžeme obmedziť byrokraciu pre hospodárske subjekty, najmä MSP? Ako sa dá uľahčiť predkladanie ponúk na území v rámci európskych hraníc?

  • Na základe akých podmienok možno oslobodiť zákazky medzi verejnými orgánmi od uplatňovania pravidiel verejného obstarávania EÚ?

  • Mali by sa pravidlá verejného obstarávania EÚ upraviť, aby sa mohli lepšie zohľadňovať iné politické ciele, napr. podpora inovácií, environmentálne alebo sociálne otázky? Mali by sa napríklad prijať pravidlá EÚ, na základe ktorých by bolo povinné kupovať iba výrobky spĺňajúce určité environmentálne podmienky alebo vyčleniť určitý podiel rozpočtu na inovačný tovar a služby? Sú potrebné špecializované pravidlá pre obstarávanie sociálnych služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, aby lepšie vyhovovali špecifikám týchto služieb?

  • Potrebujeme prísnejšie pravidlá alebo lepšie záruky zabraňujúce protekcionizmu, korupcii alebo konfliktu záujmov?

  • Ako sa dá zaručiť účinná hospodárska súťaž na trhoch verejného obstarávania? Ako sa dá napríklad zabrániť vzniku dominantných dodávateľov, dohodám uchádzačov v rámci predkladania ponúk alebo rozdeľovaniu trhu medzi uchádzačov?

  • Čo by bolo potrebné na zlepšenie prístupu európskych podnikov na trhy verejného obstarávania tretích krajín?

Súvisiace iniciatívy a ďalšie kroky

Okrem vypracovania zelenej knihy vykonáva Komisia v súčasnosti aj komplexné hodnotenie ex post, ktorého cieľom je zistiť stav účinnosti a nákladovej efektívnosti súčasných európskych pravidiel verejného obstarávania.

Výsledky tohto hodnotenia a konzultácie o zelenej knihe budú predmetom diskusií na konferencii na vysokej úrovni o reforme verejného obstarávania, ktorá by sa mala uskutočniť 30. júna 2011 v Bruseli. Všetky výsledky práce budú potom zdrojom predkladania náležitých legislatívnych návrhov.

Východiská

Pravidlá verejného obstarávania EÚ stanovujú postupy zadávania zákaziek zabezpečujúce transparentnosť, rovnocenný prístup a spravodlivú hospodársku súťaž v rámci trhu verejného obstarávania EÚ pre verejné zákazky nad určitou hodnotou. Platný legislatívny rámec verejného obstarávania EÚ, smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES, to je posledný krok dlhého vývoja, ktorý sa začal v roku 1971. Cieľom týchto smerníc je v prvom rade zabezpečiť, aby pre hospodárske subjekty platili základné slobody (voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb).

Reakcie na zelenú knihu by sa mali zasielať na túto adresu:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu najneskôr do 18. apríla 2011.

Zelená kniha je k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Viac informácií o politike verejného obstarávania EÚ nájdete na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar