Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bruksela, dnia 27 stycznia 2011 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych

Zamówienia publiczne stanowią około 17% PKB Unii Europejskiej. W czasach cięć budżetowych i trudności gospodarczych panujących w wielu państwach członkowskich strategia dotycząca zamówień publicznych musi zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Wymaga to zastosowania elastycznych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które sprawią, że przejrzysta i konkurencyjna procedura udzielania zamówień, której podlegają europejskie organy publiczne i ich dostawcy, zostanie jak najbardziej uproszczona. Z myślą o tych celach Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj proces konsultacji. Otwarta debata z zainteresowanymi stronami skupi się na kwestii modernizacji zasad, narzędzi oraz metod stosowanych w dziedzinie zamówień publicznych, w celu ulepszenia tego procesu. Termin nadsyłania uwag dotyczących zielonej księgi to 18 kwietnia 2011 r.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Musimy uprościć zasady udzielania zamówień publicznych, aby ułatwić życie zarówno władzom publicznym, jak i przedsiębiorstwom stającym do przetargu na zamówienia publiczne w Europie. Podczas konsultacji najwięcej uwagi poświęcone zostanie dostępowi mniejszych przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych, ograniczeniu biurokracji oraz promowaniu udzielania transgranicznych zamówień w Europie. Moją ambicją jest zadbanie o to, aby zamówienia publiczne przyczyniły się do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju innowacji oraz ochrony środowiska.”

Zamówienia publiczne stanowią około 17% PKB Unii Europejskiej. W celu ponownego ożywienia naszej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności w okresie panującego kryzysu, niezbędne jest jak najlepsze wykorzystanie tych 17%. Podmioty zainteresowane potwierdziły potrzebę przeprowadzenia przeglądu systemu udzielania zamówień publicznych w UE w celu uproszczenia procedur i ich lepszego dostosowania do nowych wyzwań, np. konieczności bardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych, jak również uwzględnienia kwestii społecznych i związanych ze środowiskiem.

Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP (posiadające udział w rynku zamówień odpowiadający według szacunków 31-38% całkowitej wartości zamówień publicznych), potrzebują lepszego i prostszego dostępu do zamówień publicznych w całej UE, aby w pełni móc korzystać z prawdziwie europejskiego rynku zamówień. Ponadto nabywcy potrzebują prostych i elastycznych procedur pozwalających im skutecznie przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów strategii Europa 2020 takich jak: wspieranie innowacji, ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wyłączeniu społecznemu. Dzięki elektronicznym zamówieniom publicznym procedury są wydajniejsze, przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do zamówień, a nabywcy mają większy wybór – termin zamknięcia konsultacji Komisji w sprawie elektronicznych zamówień publicznych to 31 stycznia 2011 r. – zob. IP/10/1347.

Czego dotyczą konsultacje społeczne?

W zielonej księdze określono szereg kluczowych obszarów, w których można by przeprowadzić reformy, i zapytano podmioty zainteresowane o opinię w sprawie możliwych zmian legislacyjnych. Oto niektóre kwestie uwzględnione w zielonej księdze:

  • Czy należy uprościć obecne procedury, w szczególności w odniesieniu do mniejszych organów lokalnych i regionalnych? Jak można to skutecznie przeprowadzić, nie naruszając podstawowych gwarancji przejrzystości i niedyskryminacji oferentów w przetargu?

  • Jak możemy ograniczyć wymogi biurokratyczne wobec podmiotów gospodarczych, w szczególności MŚP? Jak można ułatwić udział w przetargach odbywających się w innych krajach UE?

  • Na jakich warunkach udzielanie zamówień przez organy publiczne może być przeprowadzone z wyłączeniem przepisów UE dotyczących zamówień publicznych?

  • Czy zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE powinny ulec zmianie, aby bardziej uwzględnić inne cele strategiczne takie jak wspieranie innowacji czy kwestie społeczne lub związane z ochroną środowiska? Czy na przykład powinny istnieć zasady UE ustanawiające zobowiązanie do zakupu jedynie takich produktów, które spełniają pewne warunki dotyczące ochrony środowiska, lub zobowiązanie do przeznaczenia pewnej części środków w budżecie na innowacyjne towary i usługi? Czy potrzebne są specjalnie dostosowane zasady w odniesieniu do zamówień usług społecznych w ogólnym interesie gospodarczym, które byłyby bardziej dopasowane do szczególnych cech tych usług?

  • Czy potrzebujemy surowszych przepisów lub skuteczniejszych zabezpieczeń zapobiegających faworyzowaniu, korupcji lub konfliktowi interesów?

  • Jak można zagwarantować efektywną konkurencję na rynku zamówień publicznych? Jak można na przykład uniknąć pojawienia się dominujących dostawców, zmowy przetargowej czy podziału rynku między oferentami?

  • Co należy uczynić, aby poprawić dostęp przedsiębiorstw europejskich do rynków zamówień publicznych w państwach trzecich?

Inicjatywy związane z zamówieniami publicznymi i dalsze działania

W ramach uzupełnienia do zielonej księgi Komisja przeprowadza obecnie całościową ocenę ex-post, aby podsumować efektywność i opłacalność obecnie obowiązujących zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych w Europie.

Wyniki oceny oraz konsultacji przeprowadzonych z wykorzystaniem zielonej księgi zostaną omówione na konferencji na wysokim szczeblu w sprawie reformy udzielania zamówień publicznych, zaplanowanej na 30 czerwca 2011 r. w Brukseli. Rezultaty tych działań zostaną następnie uwzględnione w stosownych wnioskach legislacyjnych.

Podstawowe informacje

Zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE określają procedurę udzielania zamówień publicznych, zapewniając przejrzystość, równy dostęp i uczciwą konkurencję na europejskim rynku zamówień publicznych dla zamówień, których wartość przekracza pewną sumę. Opracowanie obecnych ram prawnych UE dla udzielania zamówień publicznych, czyli dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, to najnowszy etap długiego procesu rozwoju, który się rozpoczął w 1971 r. Celem tych dyrektyw jest przede wszystkim zapewnienie podmiotom gospodarczym dostępu do podstawowych swobód (swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób).

Uwagi dotyczące zielonej księgi należy nadsyłać na adres

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu do 18 kwietnia 2011 r.

Zielona księga jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Dalsze informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar